หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ
Asst.Prof. Kanjana Payooha, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353509, 2113
อีเมล์ : kanjana.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพัก หัวหน้าสาขาวิชาประมง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Aquaculture), Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand, 2002.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2535.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2532.
งานบริหาร
 • 2556: หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • 2556: หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: หัวหน้าสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: หัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : อัตราส่วนโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับอาหารเลี้ยงปลากด
 • 2564 : ผลของอัตราส่วนโปรตีนต่อพลังงานและแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารต่อการทำงานของเอนไซม์ การเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อปลาเทโพ
 • 2562 : การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลาสวายเพื่อให้มีคุณภาพเนื้อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 • 2560 : Effects of replacing squid oil with dietary vegetable oils on growth,fatty acid composition and expression level of Fatty Acyl Delta6 Desaturase mRNAs in Black Ear Catfish, Pangasius larnaudii
 • 2559 : การศึกษาเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาพอนในแขวงจำปาสัก

ภาระงานวิชาการ
 • 2566 : Reproductive Parameter of Indian Threadfin Alectis indicus in Andaman Sea, Thailand, วารสาร J.of FIsheries and Environment V47(2) May-August2023
 • 2564 : Waste removal ability of wild Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes) in aquarium, วารสาร . Proceedings of the 15th Ubon Ratchathani Research Conference,
 • 2564 : Dietary protein requirements for growth performance and effects on carcass composition of young Siamese spiny eel, Macrognathus siamensis (Günther,1861), วารสาร Songklanaarin J. Sci. Technol
 • 2562 : การใช้กากมะพร้าวหมักสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อซีเมนต์, วารสาร มอบ. วิจัยครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : ผลของน้ำมันมะพร้าวต่อระบบสืบพันธุ์ของปลานิลเพศเมีย, วารสาร มอบ วิจัยครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้2567
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์เรียนรู็เศรษฐกิจพอเพียง แขวงคำม่วน สปป.ลาว
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระ ตะบองพร้อม เครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โรงเรือนสาธิตระบบ Smart Farm เพื่อการเรียนการสอนสำหรับ ผู้เข้าอบรมจากกลุ่มBIMSTECH
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอบรมนานาชาติที่แขวงคำม่วนเรื่องการผลิตอาหารปลาและอาหารกุ้งก้ามกรามโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการประเมินผลการสอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง กรรมการด้านการบริหารจัดการด้านการประมงจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาระบบ Aquaponics ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นใน สปป.ลาว เพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำ
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานที่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การประชุม PSC โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแ่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก 1/2566
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 1/2566
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 2/2565
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 1/2565
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล 2/2564
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2564 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องวิทยาบรรยายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากปลาพื้นเมืองให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล ณ โรงเรียนบ้านท่าทรายมูล
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล ณ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสหาร จ.อุบลราชธานี
 • 2559 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล ณ โรงเรียนบ้านวังสะแบงใต้ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP