หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ
Assoc.Prof. Weerawate Utto, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353553, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : weerawate.u@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Packaging Technology), Massey University Palmerston North, New Zealand, 2008.
 • M.Tech (Hons.) (Packaging Technology), Massey University Palmerston North, New Zealand, 2001.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
งานบริหาร
 • 2562: ประธารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2562: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2556: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : ผลของแป้งข้าวโพดข้าวเหนียวก่ำต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บอุบล
 • 2564 : การพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์สำหรับตลาดสดปลอดภัย
 • 2564 : การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจภายในตลาดสดชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการจำหน่ายผักอินทรีย์
 • 2564 : Effects of relative humidity on ethanol vapor releases from hydrophilic film-based sachet in active food packaging
 • 2564 : ผลของการเคลือบผิวด้วยเชลแล็กที่มีผงเปลือกมะม่วงแก้วขมิ้นเป็นส่วนประกอบต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของหอมแดงตัดแต่งสด
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แนวคิดการพัฒนาคุณค่าของสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้
 • 2563 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง เทคโนโลยีการบรรจุเชิงแอคทีฟสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 • 2562 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับชาติ(ปรับปรุง), เรื่อง การบรรจุภัณฑ์บรรยากาศดัดแปรแอคทีฟสำหรับผักและผลไม้สด (พิมพ์คร้งที่ 2)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่และกล้วย
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การแข่งขัน Food Innovation Contest 2021
 • 2563 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การแข่งขัน Food Innovation Contest 2021
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ชาวกัมพูชา
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Bioactives and antioxidant activities of marigold flower juices and the effect of different storage times
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง The The development of healthy breakfast date palm granola : The development of healthy breakfast date palm granola
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Fabrication of a humidity-triggered electrospun nanofibers for controlled release of carvacrol in food packaging
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Browning inhibition of plant extracts on fresh-cut fruits and vegetables produce-A review
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ 1/2563
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 1/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP