หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน
Asst.Prof. Supawadee Kaewrahun, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพืชไร่
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชไร่
โทรศัพท์: 045-353511, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : supawadee.k@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(General Plant Science), Czech University of Agriculture Prague CZ - 165 21 Praha 6 - Suchdol, Czech Repblic, 2000.
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), การผลิตพืชไร่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2535.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ปฐพีศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2527.
งานบริหาร
 • 2565: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2565: หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2564: ประธานหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 • 2564: หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 • 2563: หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
 • 2563: หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
 • 2561: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ(เกษตรศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2561: หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2556: กิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
 • 2554: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
 • 2553: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)
 • 2553: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)
 • 2552: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)
 • 2552: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
 • 2551: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552)
 • 2550: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)
 • 2550: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550)
 • 2549: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550)
 • 2549: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2549 - 30 กันยายน 2549)
 • สิ้นสุด

ผลงานวิจัย
 • 2565 : ผลของการตัดยอดมันเทศในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของมันเทศ
 • 2565 : ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม 2 พันธุ์เชียงใหม่ 84-2
 • 2564 : ผลของการใช้เชื้อรากำจัดแมลงในการควบคุมด้วงงวงมันเทศในมันเทศญี่ปุ่น
 • 2563 : การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก
 • 2563 : การเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแผ่นตะวัน 3 สายพันธุ์
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง หลักการพิจารณาการขาดธาตุอาหารของพืช
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • 2559 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ(ปรับปรุง) , เรื่อง Hand Book of Farmer group development for improving vegetable and fruit production standard in SIEM REAP, CAMBODIA: The Practical Guides

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัสดุบำรุงดินเติมอากาศและการตลาดออนไลน์
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง พัฒนาสัมมาชีพตำบล 15 ตำบล:สัมมาชีพ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร.. ยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง พัฒนาสัมมาชีพตำบล 15 ตำบล:สัมมาชีพ ต.หนองสิม อ.เขมราฐ..การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง พัฒนาสัมมาชีพตำบล 15 ตำบล:สัมมาชีพ ต.เมืองศรีไค..การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง พัฒนาสัมมาชีพตำบล 15 ตำบล:สัมมาชีพ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร.. ยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีกาารผลิตวัสดุบำรุงดินเติมอากาศและตลาดออนไลน์
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปลูกข้าวกล้ากลีบเดียวของเกษตรกรในแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าเนเปียร์แคระ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือการจำหน่าย 1/2565
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ดกษตรกรในเขตอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 2/2562
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง โครงการนาคสถานในภาคอีสานของไทย 2/2560
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ 2/2560
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง สืบสานประเพณีบุญคูณลาน 2/2560
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP