หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
Asst.Prof. Supawadee Chaivivattrakul, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 3557
อีเมล์ : supawadee.c@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Computer Science), Asian Institute of Technology Pathumthani, Thailand, 2014.
 • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2546.
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2542.
ผลงานวิจัย
 • 2564 : วิธีการทางแมชชีนวิชันฯ
 • 2564 : ความพร้อมและความพึงพอใจการใช้งานต้นแบบแอปพลิเคชันการเกษตรบนโทรศัพท์มือถือ
 • 2563 : การใช้โมบายแอปพลิเคชันสาหรับตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์
 • 2563 : Automatic Assessment of Seed Germination Percentage
 • 2562 : ภาพสามมิติสำหรับการตรวจสอบไร่เกษตรกรรม กรณีศึกษาไร่สับปะรด: หัวหน้าโครงการ
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : Convolutional Neural Networks for Herb Identification: Plain Background and Natural Environment, วารสาร International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology
 • 2561 : ระบบสารสนเทศการจัดการฯ, วารสาร วารสารของไทย
 • 2560 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบุคลากร มหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, วารสาร การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560
 • 2559 : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, วารสาร มอบ วิจัย U Place ม.อุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง 1213360 Spreadsheet for Agricultural Tasks บทปฏิบัติการ
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง 1213360 Spreadsheet for Agricultural Tasks บรรยาย
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง 1213360 Spreadsheet for Agricultural Tasks บรรยาย
 • 2563 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง 1213360 Spreadsheet for Agricultural Tasks บทปฏิบัติการ
 • 2562 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ(ปรับปรุง) , เรื่อง เอกสารเผยแพร่ ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป ลาว
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝ่ายประเมินผล งานเกษตรอีสานใต้ (พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ อุทยานวิชาการ งานเกษตรอีสานใต้)
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การศึกษาดูงานของเครือข่ายพลังงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ ซุ้มภาควิชาพืชไร่ จัดซุ้มภาควิชาพืชไร่ จัดทำ หน้าเพจ และ QR Code วัชพืชที่เป็นประโยชน์
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ต.บุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี: ปุ๋ยหมักเติมอากาศ และสบู่สมุนไพรใบบัวบก
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการบริการวิชาการ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง EENET2024 บทความที่ 5
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง EENET2024 บทความที่ 4
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง EENET2024 บทความที่ 3
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง EENET2024 บทความที่ 2
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง EENET2024 บทความที่ 1
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง Farm and Food Camp ครั้งที่ 2 เตรียมการและจัดกิจกรรม 16-77 ก.ย. 2566 1/2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง Farm and Food Camp ครั้งที่ 1 เตรียมการและจัดกิจกรรม 26-27 ส.ค. 2566 1/2566

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องโครงการเตรียมความพร้อม 8-9 กันยายน 2561 ณ อคร 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องโครงการเตรียมความพร้อม 4-5 สิงหาคม 2561 ณ อคร 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP