พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลทั้งด้านวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม นำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะและดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรม เกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรม เกษตรกับชุมชนท้องถิ่นอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 ยุทธศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รักสามัคคี และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

3. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ

4. อนุรักษ์และศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและวิถีชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาบริหารจัดการโดยการลดการพึ่งพาภาครัฐและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีความสุข

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากร มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะที่ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร

7. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล


ที่มา : แผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ ระยะ 5 ปี 2560-2564 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560, วันที่ 25 พฤษภาคม 2560