หลักสูตร เกษตรวิศว์อัจฉริยะ เพื่อยกระดับการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการผลิตพืชและสัตว์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชันและอาหารเป็นยาด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ


หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตร เกษตรวิศว์อัจฉริยะ เพื่อยกระดับการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการผลิตพืชและสัตว์เพื่ออุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชันและอาหารเป็นยาด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ