หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. แผ่นประชาสัมพันธ์