ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เป็นรางวัลหรือผลงานหรือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไม่มี