คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแนะนำบุคลากรใหม่


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยินดีต้องรับบุคลากรใหม่ ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรายุ มุสิกา
สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวจิดาภา แสงปาก
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

นางสาววนิดา เนื้ออ่อน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ


เป็นรางวัลหรือผลงานหรือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไม่มี