ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิตรา สิงห์ทอง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิตรา สิงห์ทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เป็นรางวัลหรือผลงานหรือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไม่มี