คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งหน้าเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx300)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มุ่งหน้าเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)
วิสัยทัศน์ : สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรและอาหารของประเทศ

ค่านิยมองค์กร SMART
01 Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
02 Management by fact (การจัดการด้วยข้อมูลจริง)
03 Agility of organization (ความคล่องตัวขององค์กร)
04 Relationship (สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก)
05 Teamwork (เรียนรู้ร่วมกัน ทำงานเป็นทีม)

EdPEx
โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
http://www.edpex.org/

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไม่มี