คำสั่งแต่งตั้ง ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางจิตรา สิงห์ทอง ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566


เป็นรางวัลหรือผลงานหรือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. ปชส มหาวิทยาลัย