โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร


โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

1. หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช (อบรม 25-26 เมษายน 2567) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มอบ.
2. หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ (อบรม 1 พฤษภาคม 2567) ณ ศาลากลางบ้าน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ (อบรมวันที่ 2 พฤษภาคม 2567) ณ อาคาร Pilot Plant มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลิงค์สมัครอบรม

ติดต่อ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง โทร.088-2516141, คณะเกษตรศาสตร์ 045-353500

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. กำหนดการอบรม