คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อุดร จิตจักร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อุดร จิตจักร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ AG#16)
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.อุดร จิตจักร
ตำแหน่ง
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

คุณวุฒิ
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เป็นรางวัลหรือผลงานหรือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไม่มี