คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรี อว. ประจำปี 2566


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรี อว. ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบ โดยมีจำนวน 84 ราย จาก 68 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567


เป็นรางวัลหรือผลงานหรือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. img1
2. img2
3. img3
4. img4
5. img5