ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ในการได้รับอนุสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ไมโครเอนแคปซูเลชัน น้ำมันดักแด้เสริมโปรตีนและกรรมวิธีการผลิต


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ในการได้รับอนุสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์
เรื่อง ไมโครเอนแคปซูเลชัน น้ำมันดักแด้เสริมโปรตีนและกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร 23214


เป็นรางวัลหรือผลงานหรือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. อนุสิทธิบัตร