ขอกราบอนุโมทนากับหลวงตาสินทรัพย์ จรณธฺโม แม่ชีเจิ้น และคณะลูกศิษย์ ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มอบ.


ขอกราบอนุโมทนากับหลวงตาสินทรัพย์ จรณธฺโม
แม่ชีเจิ้น และคณะลูกศิษย์ ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2567 มา ณ ที่นี้


เป็นรางวัลหรือผลงานหรือเป็นการเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. โปสเตอร์