โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 1 (ระยะดำนา) ประจำปีการศึกษา 2567


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 1 (ระยะดำนา) ประจำปีการศึกษา 2567
ณ แปลงคอกม้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 - 9.00 น.