คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เป็นการรับสมัครรอบที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 3 โควตา
1.โควตานักเรียนเรียนดี
2.โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ
2.1 โควตานักเรียนผู้มีจิตอาสา
2.2 โควตารักษ์เกษตร
2.3 โควตาโครงการกลุ่มความร่วมมือฯ
2.4 โควตาทายาทเกษตรกรฯ
2.5 โควตาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติฯ
https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp