เกษตร ม.อบ.ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 7


ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 7
ตามที่ ได้มีหน่วยงานที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 87 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นระดับสถาบัน 4 หน่วยงาน และระดับคณะ 83 หน่วยงาน สป.อว. ขอประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 20 หน่วยงาน ดังนี้

# สถาบัน คณะ
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับสถาบัน
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
20 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์
http://www.edpex.org/2020/01/screening-7.html

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. photo EdPEx #1
2. photo EdPEx #2
3. photo EdPEx #3