อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ออกไปจนกว่าสถานการณ์ covid-19 จะคลี่คลาย
ยกเลิกกำหนดการจัด วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูลเพิ่มเติม ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย โทร. 081-9474160