อบรม สินค้าเกษตรออนไลน์ 2563


โครงการบริการวิชาการ สินค้าเกษตรออนไลน์ปีที่ 2
วันที่ 14-15 มีนาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมัตรออนไลน์
https://goo.gl/WHWpgS

ข้อมูลเพิ่มเติม:
1. กำหนดการ