ขอแสดงความยินดีกับ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกอบด้วย
พืชไร่ จำนวน 5 คน
พืชสวน จำนวน 4 คน
สัตวศาสตร์ จำนวน 8 คน
อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 6 คน
ประมง จำนวน 4 คน