การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี, 5-6, 12-13 กันยายน 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ และฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับจำนวน 40 คนเท่านั้น

สมัครออนไลน์
https://forms.gle/Ku2hiH6CEiahE5ou5