ค่านิยมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ
ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ปี (2563-2567)