แบบฟอร์มการลงทะเบียน การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2567

สถานที่จัดอบรม : โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 จำนวน 200 - 250 คน
ติดต่อสอบถาม เบอร์กลางคณะ 045-353500, เบอร์ อ.นิมมานรดี พรหมทอง 0882516141
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้านค้า (ถ้ามี)
ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบประกาศนียบัตร *
โทรศัพท์ (บ้าน/ร้าน) (ถ้ามี)
เบอร์มือถือ *
ประเภทอาหาร *
ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ *
การผ่านอบรม *
หลักฐานการโอนเงิน *
ชำระค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ) ผ่านทางบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะเกษตรศาสตร์) เลขที่บัญชี 869-300-126-9 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 และกรุณาเก็บสำเนาการโอนไว้เป็นหลักฐาน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ พร้อมรับรองสำเนา *
สำเนาประกาศนียบัตรฉบับเดิม (กรณีเคยผ่านการอบรมมาแล้ว)

*** หลักฐานที่นำมาแสดงตัว ในวันลงทะเบียน ***
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

* หมายถึง จำเป็น
รายชื่อผู้ลงทะเบียน รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 สิงหาม 2567
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045353500 E-mail: nimmannoradee.p@ubu.ac.th