ผลงานวิจัย :

เรื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ ปีงบประมาณ ภาควิชา
การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่ลุ่มจังหวัดอุบลราชธานีนายบุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา2535พืชไร่
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการผลิตสุกรป่ารศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล2535สัตวศาสตร์
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับเซลล์ในเนื้อเยื่อไก่พันธุ์พื้นเมืองกับไก่พันธุ์นายธีระพล บันสิทธิ์2535สัตวศาสตร์
การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพดในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานีนายพิทักษ์ สิงห์ทองลา2536พืชสวน
ผลของปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตที่ให้ทางใบต่อการออกของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยนายสัจจา บรรจงศิริ2536พืชสวน
การใช้แมลงธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนอาหารสำหรับไก่พื้นเมืองนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร2537พืชสวน
การศึกษาผลของความชื้นในดินในนาข้าวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ต่าง ๆ ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวนายบุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา2537พืชไร่
การใช้สารสกัดจากสมุนไพรบางชนิดเพื่อควบคุมเชื้อรา Botryodiplodia theobromae ในผลมะม่วงนางสาวปิยนาถ ลิ้มประยูรวงศ์2538สำนักงานไร่ฝึกฯ
การทดสอบสายพันธุ์พริกชี้หนูสวนในบางพื้นที่ปลูกของจังหวัดอุบลราชธานีนายพิทักษ์ สิงห์ทองลา2538พืชสวน
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเพื่อการเกษตร : การปรับปรุงและการจัดการคุณสมบัติของดินในพื้นที่ว่างเปล่าเสื่อมโทรมเพื่อใช้ในการเกษตรผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล2538พืชไร่
การศึกษาพืชบำรุงดินต่อการเพิ่มผลผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์2538พืชไร่
การศึกษาระดับความต้องการอาหารโปรตีนในอาหารของกบบูลฟรอกนายเฉลียว บุญมั่น2538สำนักงานไร่ฝึกฯ
การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมรศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2538สัตวศาสตร์
การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอนและผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยานายบุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา2538พืชไร่
โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์สำหรับโคนมดร.ไมเคิล แฮร์2538สัตวศาสตร์
การเก็บรวบรวมสายพันธุ์ และขยายพันธุ์แตงกวาเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ดร.บุบผา ใจเที่ยง2539พืชสวน
การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมืองรศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2539สัตวศาสตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำในพื้นที่ดินทรายโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์2539พืชไร่
การศึกษาการใช้มันสำปะหลังผสมยูเรีย (STAREA)เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ระยะที่ 1ดร.กังวาน ธรรมแสง2539สัตวศาสตร์
การสำรวจพืชและความหลากหลายทางนิเวศวิทยาริมฝั่งโขงผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล2539พืชไร่
ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์และระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อคุณภาพซากของไก่พื้นเมืองรศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2539สัตวศาสตร์
โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์สำหรับโคนมดร.ไมเคิล แฮร์2539สัตวศาสตร์
ผลของการตัดยอดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวรศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2539พืชไร่
พัฒนาวัสดุอุ้มน้ำทางการเกษตรเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในฤดูแล้งดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์2540พืชไร่
อิทธิพลของการจัดรีดนมที่มีต่อรูปแบบวงรอบการสืบพันธุ์ดร.นรินทร บุญพราหมณ์2540สัตวศาสตร์
การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายพิทักษ์ สิงห์ทองลา2541พืชสวน
การจัดการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดร.ไมเคิล แฮร์2541สัตวศาสตร์
การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่บริเวณทุ่งหมาหิว อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานีดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี2541สัตวศาสตร์
ศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบผศ.ณัชพล สามารถ2541พืชไร่
อิทธิพลของการจัดการรีดนมที่มีต่อรูปแบบวงรอบการสืบพันธุ์และสุขภาพในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเขียน(ต่อเนื่อง 40-41)ดร.นรินทร บุญพราหมณ์2541สัตวศาสตร์
อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยดผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2541พืชสวน
การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง2542พืชสวน
การจัดการแม่สุกรเลี้ยงลูกโดยวิธีการประคบร้อนเต้านมนส.วริษา รักษาศรี2542สัตวศาสตร์
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์เขตร้อนเพื่อการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคนมที่ให้นมปานกลางในประเทศไทยดร.กังวาน ธรรมแสง2542สัตวศาสตร์
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายเกรียงไกร สถาพรวานิชย์2542ประมง
การผลิตมะขามผงโดยการอบแห้งแบบโฟมดร.อภิญญา เอกพงษ์2542อุตสาหกรรมเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตเห็ดโดยนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารานายอุทัย อันพิมพ์2542สำนักงานไร่ฝึกฯ
การศึกษาความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและระบบการการเกษตรบริเวณเขื่อนปากมูลดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2542ประมง
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดพื้นเมืองและเป็ดเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.กาญจนา บันสิทธิ์2542สัตวศาสตร์
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากสุกรลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ยุโรปสีขาวกับแม่พันธุ์สุกรพันธุ์เหมยซานรศ.ธีระพล บันสิทธิ์2542สัตวศาสตร์
การศึกษาสมรรถะการผลิตและคุณภาพซากสุกรลูกผสมลาร์จไวท์กับสุกรป่านายอินทร์ ศาลางาม2542สำนักงานไร่ฝึกฯ
การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับอนุบาลลูกปลาดุกอุยอายุ 10-40 วันนายชำนาญ แก้วมณี2542สำนักงานไร่ฝึกฯ
การศึกษาอิทธิพลของการไถพรวนต่อผลผลิตข้าวนาหว่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนายประสิทธ์ กาญจนา2542สำนักงานไร่ฝึกฯ
ระบบการจัดพืชอาหารสัตว์ที่ยั่งยืนสำหรับการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดร.ไมเคิล แฮร์2542สัตวศาสตร์
ศักยภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแนวโน้มและผลกระทบผศ.ณัชพล สามารถ2542พืชไร่
อิทธิพลของน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเขียวรศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2542พืชไร่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของการผลิตโค-กระบือของเกษตรกรรายย่อยดร.กังวาน ธรรมแสง2543สัตวศาสตร์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน "เกษตรกรรมทางเลือก ทางรอดของเกษตรกรไทยผศ.ณัชพล สามารถ2543พืชไร่
การเปรียบเทียบสภาพทั่วไปของการผลิตลำใยพันธุ์ดอที่ปลูกเพื่อการค้าในเขตจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีนายสาธิต พสุวิทยกุล2543พืชสวน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนนางสาวกาญจนา รุ่งรัชกานนท์2543พืชสวน
การศึกษาการขยายพันธุ์กันเกรา (Propagation of Fragrans.Roxb.)ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2543พืชสวน
การศึกษาการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของผลตะขบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะขบผศ.ดร.รัชดาภรณ์ จันทาศรี2543พืชสวน
การศึกษาการสร้างล้อต้นแบบของรถไถเดินตามสำหรับใช้ในระยะเก็บเกี่ยวถั่วลิสง (Study of Prototype wheels of two-wheeled tractor for peanut Harvest Period)รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2543พืชไร่
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสารถูกละลายในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนายวีระ อวิคุณประเสริฐ2543อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาแนวทางการผลิตไวน์มะเขือเทศดร.จิตรา สิงห์ทอง2543อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกรน.สพ.นนทกรณ์ อุรโสภณ2543สัตวศาสตร์
การศึกษาพันธุ์มะเขือเทศที่เหมาะสมต่อการผลิตไวน์นายพิทักษ์ สิงห์ทองลา2543พืชสวน
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอกรศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล2543สัตวศาสตร์
การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานีนายอุทัย อันพิมพ์2543สำนักงานไร่ฝึกฯ
คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้ารศ.ธีระพล บันสิทธิ์2543สัตวศาสตร์
เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้ารูซี่พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมาแล้ว3 ถึง 4 ปีนายประพนธ์ บุญเจริญ2543สำนักงานไร่ฝึกฯ
ประเมินอัตราการให้อาหารที่เหมาะสมที่สุดเพื่อหาต้นทุนในระบบการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังผศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์2543ประมง
ผลการนำปุ๋ยชีวภาพจากเศษพืชที่เหลือมาใช้ในการปรับปรุงดินชุดร้อยเอ็ดผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน2543พืชไร่
ผลของไซโตซานและพลาสติกฟิล์มในการชะลอการสุกของมะม่วง (Effect of Chitosan, Platic films on Delayed Ripening of mango)ผศ.ดร.วีณา เมฆวัฒนากาญจน์2543พืชสวน
อิทธิพลของน้ำท่วมขังที่มีต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วลิงพันธุ์ไทนาน 9รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2543พืชไร่
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินรศ.ดร.พรพิมล สุริยจันทราทอง2544พืชสวน
การจำแนกและการศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่ใช้เป็นอาหารปลานิลดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2544ประมง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของการผลิตโค-กระบือของเกษตรกรรายย่อยดร.กังวาน ธรรมแสง2544สัตวศาสตร์
การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อนในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2544พืชสวน
การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนนายอุทัย อันพิมพ์2544สำนักงานไร่ฝึกฯ
การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงรศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2544พืชไร่
การเปรียบเทียบสายพันธุ์กกไทยในพื้นที่ลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2544พืชไร่
การศึกษาผลตกค้างของพาราโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2544พืชไร่
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสาบเสือและสาบแล้งสาบกาในการยังยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletrotricm capsici (Sdy.) & Bisdy สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของพริกผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2544พืชสวน
การศึกษาวิจัยแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศน์และแนวทางการฟื้นฟูแม่น้ำมูลตอนล่างและพื้นที่ลุ่มน้ำโดยรอบผศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์2544ประมง
การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็นเอจากพืชโดยใช้หลอดทดลองขนาดเล็กผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2544พืชไร่
การศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติของข้าวเม่าในจังหวัดอุบลราชธานีนางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ2544อุตสาหกรรมเกษตร
ชุดโครงการวิจัย : การศึกษาวิจัยแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศน์วิถีชีวิตและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลนายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ2544
ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2544พืชสวน
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง ( 1 กย. 2544- 31 สค.2545)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2545สัตวศาสตร์
โครงการศึกษาการผลิต แปรรูป และทดสอบผลิตภัณฑ์จากนมแพะผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์2545สัตวศาสตร์
ผลการให้ความเย็นระยะสั้นแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องต่ออัตราการผสมติดของโคนมลูกผสมในช่วงฤดูร้อนผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี2545สัตวศาสตร์
ศักยภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในพืชผัก (Potential fo soil fungi for control of root knot nematode in vegetable crops)ผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2545พืชสวน
อิทธิพลของ Effective Microorganism (EM) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้า สายพันธุ์ กข7 และขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ดนายประพนธ์ บุญเจริญ2545สำนักงานไร่ฝึกฯ
การเพิ่มชุดโครโมโซลูกผสมระหว่างปทุมมากับบัวโกเมนโดยการใช้สารโคลชิซินในสภาพหลอดแก้วรศ.ดร.พรพิมล สุริยภัทร2546พืชสวน
การศึกษาการจัดการและเทคนิคการเลี้ยงปลาสวายและปลาตะเพียนเพื่อให้ได้คุณภาพเนื้อที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปผศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์2546ประมง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs): กรณีข้าวแผ่น (Study on Potential of Rice Products Development for SMEs : Paper)ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2546พืชไร่
โครงการพัฒนาโครงการเกษตรอินทรีย์ในแถบอีสานตอนใต้รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2546พืชไร่
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง ( 1 กย. 2545- 31 สค.2546)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2546สัตวศาสตร์
ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการอพยพเพื่อการสืบพันธุ์ของปลาบางชนิดในแม่น้ำมูลรศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2546ประมง
ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่อต่ำลักษณะทางกายภาพของข้าวเม่า (Effect of Low Temperature Storages on Physical Characteristics of Khao-Mao)นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ2546อุตสาหกรรมเกษตร
ระบบการเลี้ยงโคนมด้วยแปลงหญ้าค้างปีสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดร.ไมเคิล แฮร์2546สัตวศาสตร์
วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Prolactic, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมืองนายอินทร์ ศาลางาม2546สำนักงานไร่ฝึกฯ
อิทธิพลของ Effective Microorganism (EM) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้า สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ดนายประพนธ์ บุญเจริญ2546สำนักงานไร่ฝึกฯ
การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนชาวนาในจังหวัดอุบลราชานีและแนวทางปรับตัวในอนาคตผศ.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา2547พืชไร่
การจำแนกความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากเทคนิคอาร์เอพีดีผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2547พืชไร่
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของมันเทศ แป้ง มันเทศ และสตาร์ชมันเทศจากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีนางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ2547อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมในจังหวัดอุบลราชธานีรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2547พืชไร่
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรคราปมพริกผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2547พืชสวน
โครงการการวิจัยเอกสารเกษตรอินทรีย์เสนอในงานประชุมเรื่องการเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยเพื่อเฉลิมฉลอง 72 พรรษา มหาราชินีผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์2547สัตวศาสตร์
โครงการวิจัยการศึกษาสายพันธุ์มะละกอที่ทนทานต่อโรคใบด่างวงแหวนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผศ.ดร.รัชดาภรณ์ จันทาศรี2547พืชสวน
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง ( 1 กย. 2546- 31 สค.2547)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2547สัตวศาสตร์
โครงการ "สถานการณ์การผลิต การใช้ประโยชน์ การวิจัยและแนวทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย"รศ.ดร.พรพิมล สุริยภัทร2547พืชสวน
โครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก : วิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผศ.ณัชพล สามารถ2547พืชไร่
โครงการวิจัยผลของสภาวะการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่อคุณภาพของหลนเค็มหมากนัดนางสาวปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร2547อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการวิจัยลุ่มน้ำมูลตอนล่างแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง: เรื่องการผลิตอาหารข้าวกล้อง/รำข้าวหมักด้วยนมแพะ-จุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแล็คติกผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์2548สัตวศาสตร์
โครงการวิจัยลุ่มน้ำมูลตอนล่างแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง: เรื่องโครงการวิจัยและพัฒนาการรับรองขบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีผศ.ณัชพล สามารถ2547พืชไร่
โครงการวิจัยสภาพการณ์ผลิตไม้ดอกในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง2547พืชสวน
ผลของการใช้เจลของหมากจองเพื่อทดแทนการใช้ไขมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอนางสาวธิดารัตน์ จุทอง2547อุตสาหกรรมเกษตร
ผลของความเครียดเกลือต่อการสะสมพอลิเอมีนและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการในข้าวรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2547พืชไร่
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนายชัยวุฒิ กรุดพันธ์2547ประมง
อิทธิพลของวิธีการเลี้ยงลูกโคที่มีต่อผลผลิตนม วงรอบการสืบพันธุ์ของแม่โค และสมรรถนะของลูกโคพันธุ์ลูกผสมไฮลสไตน์ฟรีเชียนดร.นรินทร บุญพราหมณ์2547สัตวศาสตร์
โครงการ"ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร2548พืชสวน
โครงการการพบเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila และ Pseudomonas sp. (Pangasius hypophthalmus X Pangasius lamaudii) จากบ่อเลี้ยงในจังหวัดอุบลราชธานี ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ2548ประมง
ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพปลาพื้นเมืองใน วงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae) เพื่อเป็นปลาสวยงามและสำหรับบริโภค ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย (ต่อเนื่อง 48-49)ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2548ประมง
โครงการที่ 1 การศึกษาวัฏจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae) ในลุ่มแม่น้ำมูลนายชัยวุฒิ กรุดพันธ์2548ประมง
โครงการที่ 2 การศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ของปลาในวงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae) ที่พบในลุ่มแม่น้ำมูลนางจรุงจิต กรุดพันธ์2548ประมง
โครงการที่ 3 การศึกษาความหลากหลายของปลาในสกุล Pangasius ในพื้นที่บริเวณแม่น้ำมูลโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ2548ประมง
โครงการที่ 4 การพัฒนาการเลี้ยงปลาพื้นเมืองในสกุล Pangasius เพื่อให้มีคุณภาพเนื้อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2548ประมง
โครงการนำร่องระยะสั้น เรื่อง ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่การยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท"ดร.นรินทร บุญพราหมณ์2548สัตวศาสตร์
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบติดตามการบริการของหน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายนายเฉลียว บุญมั่น2548สำนักงานไร่ฝึกฯ
โครงการวิจัยการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2548พืชไร่
โครงการศึกษาความรอบรู้พื้นฐานและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเกษตรนายเฉลียว บุญมั่น2548สำนักงานไร่ฝึกฯ
โครงการอิทธิพลของวิธีการเลี้ยงลูกโคที่มีต่อผลผลิตนม องค์ประกอบทางเคมีและจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนมของโคนมพันธุ์ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนดร.นรินทร บุญพราหมณ์2548สัตวศาสตร์
การศึกษาลายพิมพ์ DNA ของมะละกอพันธุ์ดีในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค AFLPผศ.ดร.รัชดาภรณ์ จันทาศรี2548พืชสวน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเห็ดนางฟ้ากรอบดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช2548อุตสาหกรรมเกษตร
การเพิ่มศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานีดร.จิตรา สิงห์ทอง2548อุตสาหกรรมเกษตร
ชุดโครงการ : การพัฒนาไก่พื้นเมือง ( 1 ต.ค.47- 30 กย.50) (3ปี)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2548สัตวศาสตร์
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก (3 ต่อเนื่อง กพ.48 - มค.51)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2548สัตวศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมจากต้นข้าวอ่อนและรวงข้าวอ่อนอบแห้งผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2548พืชไร่
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในเขตปฏิรูปที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรศ.ดร.ณรงค์ หุตานุวัตร2548สัตวศาสตร์
การศึกษาวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มแม่น้ำโขงผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2548พืชไร่
การศึกษาการสกัด องค์ประกอบ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากใบย่านางดร.จิตรา สิงห์ทอง2548อุตสาหกรรมเกษตร
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท:จังหวัดอุบลราชธานีดร.นรินทร บุญพราหมณ์2548สัตวศาสตร์
โครงการวิจัย การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ)ผศ.ณัชพล สามารถ2548พืชไร่
การผลิตเมล็ดพืชอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรในหมู่บ้านดร.ไมเคิล แฮร์2548สัตวศาสตร์
การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2548พืชสวน
การศึกษาสถานภาพการตลาดการแปรรูป และตลาดผลิตภัณฑ์พริกในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษดร.บุญส่ง เอกพงษ์2548พืชสวน
โครงการคัดเลือกสายพันธุ์แก้วมังกร (Hylocerueus undatus) ในจังหวัดอุบลราชานีผศ.ดร.รัชดาภรณ์ จันทาศรี2549พืชสวน
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก (3 ต่อเนื่อง กพ.48 - มค.51)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2549สัตวศาสตร์
ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพปลาพื้นเมืองใน วงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae) เพื่อเป็นปลาสวยงามและสำหรับบริโภค ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย (ต่อเนื่อง 48-49)ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2549ประมง
โครงการที่ 1 การศึกษาวัฏจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae) ในลุ่มแม่น้ำมูลนายชัยวุฒิ กรุดพันธ์2549ประมง
โครงการที่ 2 การศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาของระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์ของปลาในวงศ์ปลาสวาย (Family Pangasiidae) ที่พบในลุ่มแม่น้ำมูลนางจรุงจิต กรุดพันธ์2549ประมง
โครงการที่ 3 การศึกษาความหลากหลายของปลาในสกุล Pangasius ในพื้นที่บริเวณแม่น้ำมูลโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ2549ประมง
โครงการที่ 4 การพัฒนาการเลี้ยงปลาพื้นเมืองในสกุล Pangasius เพื่อให้มีคุณภาพเนื้อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2549ประมง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลนเค็มหมากนัดดร.จิตรา สิงห์ทอง2549อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2549พืชไร่
โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่อง การศึกษาชนิดและอัตราปุ๋ยต่อผลผลิต คุณภาพผลผลิตข้าวดอกมะลิ 105 ในระบบการผลิตแบบเคมี อินทรีย์ และอินทรีย์ผสมผสานรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2549พืชไร่
โครงการใช้สารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อลดการดูดซับน้ำมันของกล้วยทอดนางสาวชุติมา ทองแก้ว2549อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการคัดเลือกสายพันธุ์แก้วมังกร (Hylocerueus undatus) ในจังหวัดอุบลราชานีนายสาธิต พสุวิทยกุล2549พืชสวน
โครงการสำรวจเชิงวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อการค้าและการส่งออกในเขตจังหวัดอุบลราชานีและศรีสะเกษผศ.ดร.รัชดาภรณ์ จันทาศรี2549พืชสวน
โครงการศึกษาระดับความเข้มข้นของกรดไนตริกและอะซิติกที่มีผลการการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2549พืชสวน
โครงการคัดเลือกต้นปทุมมาลูกผสมเททระพลอยด์เพื่อใช้เป็นไม้ประดับรศ.ดร.พรพิมล สุริยภัทร2549พืชสวน
โครงการศึกษาความสมบูรณ์พันธุ์ของปทุมมาลูกผสมเตตระพลอยด์รศ.ดร.พรพิมล สุริยภัทร2549พืชสวน
โครงการเครื่องดายหญ้าระหว่างแถวพืชแบบใช้แรงคนรศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2549พืชไร่
การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาเพื่อให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้างดร.บุบผา ใจเที่ยง2549พืชสวน
การศึกษาการใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในการจำแนกพันธุ์ข้าวหอมไทยผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2549พืชไร่
โครงการเครื่องทำความสะอาดและอบเมล็ดงาผศ.กาญจนา บันสิทธิ์2549สัตวศาสตร์
โครงการศึกษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผศ.ดร.รัชดาภรณ์ จันทาศรี2549พืชสวน
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับเกษตรกรดร.ไมเคิล แฮร์2549สัตวศาสตร์
โครงการเปลี่ยนแปลงปริมาณโพลีเอมีนในการพริกอินทรีย์ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ จันทาศรี2549พืชสวน
โครงการเครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพเม็ดผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน2549พืชไร่
โครงสร้างประชาคมของทรัพยากรประมงและการแพร่กระจายของความเค็มในบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง : กรณีศึกษาผลกระทบของการเปิดและปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ผศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ (ผู้ร่วม2549ประมง
โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียเงหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ดร.สุรจิต ภูภักดิ์2549พืชไร่
โครงการการประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมันดร.บุบผา ใจเที่ยง2549พืชสวน
โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียเงหนือ : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ดร.สุรจิต ภูภักดิ์2549พืชไร่
การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน C3 complement ในปลาดุกอุย Clarias macrocephalus ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ2550ประมง
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง2550พืชสวน
โครงการที่ 1 การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2550พืชสวน
โครงการที่ 2 การศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง2550พืชสวน
โครงการที่ 3 การศึกษาความหลากหลายของพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2550พืชไร่
เทคนิกการเพิ่มผลผลิตและความคงอยู่ของทุ่งหญ้าพืชอาหารสัตว์ในสภาพพื้นที่ลุ่มดินทรายนายประพนธ์ บุญเจริญ2550สำนักงานไร่ฝึกฯ
แหล่งที่อยู่เหมาะสมและปัจจัยต่อการอยู่รอดของลูกปลาวัยอ่อนในแหล่งน้ำธรรมชาติรศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2550ประมง
การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2550พืชไร่
โครงการวิจัยการยอมรับโคเนื้อลูกผสมแองกัสเตี้ย-พื้นเมืองไทยของเกษตรกรในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานีผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์2550สัตวศาสตร์
การกระจายอุณหภูมิของหมูยอขณะต้มดร.กฤษณา ศิริพล2550อุตสาหกรรมเกษตร
การหาสมการทำนายค่าความชื้นสมดุลของพริกพันธุ์หัวเรือย่นดร.วิริยา พรมกอง2550อุตสาหกรรมเกษตร
การประเมินและพัฒนาคุณภาพลูกปลาก่อนการส่งออกกรณีศึกษาในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีนายจักรพงศ์ นีละมนต์2550ประมง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ใบบัวบกคุณภาพสูงสำหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีเพื่อเป็นการค้าผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2550พืชสวน
โครงการ "Conservation of freshwater ecosystems to sustain fish biodiversity, a food resource for the near future" โครงการร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (สกอ.+รายได้ ม.อบ.)ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2550ประมง
โครงการการรวบรวม ทดสอบ และคัดเลือกพันธุ์พืชพลังงานภายใต้สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี : การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (ปีที่ 1)ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2550พืชไร่
โครงการการศึกษาระบบการปลูกพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมภายใต้ระบบการเกษตรของเกษตรกรผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน2550พืชไร่
โครงการการเปรียบเทียบชนิดของพืชพลังงานที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2550พืชไร่
โครงการการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานทดแทนผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา2550พืชไร่
โครงการอิทธิพลของปูนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของกระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน2550พืชไร่
โครงการการศึกษาของมอลโทเดกซ์ทรินที่มีต่อคุณภาพมะขามผงอบแห้งแบบโฟมดร.อภิญญา เอกพงษ์2550อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการการรักษาคุณภาพพริกตากแห้งด้วยวิธีการตากแห้งโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์วิธีต่างๆ ในพริกขี้หนูพันธุ์ที่นิยมปลูกในเขตจังหวัดอุบลราชธานีดร.เรวัติ ชัยราช2550พืชสวน
โครงการกระถางสำหรับศึกษาการเติบโตของรากพืชรศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2550พืชไร่
Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDRC)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2550สัตวศาสตร์
โครงการ The Community of Practices "concept applied to rice production in the Mekong Region : Quick conversion of popular rice varieties with emphasis on drought, salinity and grain quality improvement ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2550พืชไร่
โครงการวิจัยแบบจำลองการทำนายความชื้นของพริกหัวเรือย่นขณะอบแห้งดร.วิริยา พรมกอง2550อุตสาหกรรมเกษตร
เครื่องคั่วงาผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2550พืชไร่
โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายพันธุ์ของปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำโขงและเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง 3 ปี; 2550-2553)นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์2551ประมง
โครงการการใช้เทคนิค Chlorophyll fluorescence ในการบ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลสดในสภาพบรรยากาศปกติและสภาพบรรยากาศดัดแปลงโดยไม่ทำลายตัวอย่างผศ.ดร.วีณา เมฆวัฒนากาญจน์2551พืชสวน
โครงการการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม (ปีที่ 1)ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2551พืชสวน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนต่อการจัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชีตอนปลายน้ำผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2551พืชสวน
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย (ปีที่ 2)ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง2551พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1. การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง ผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2551พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2. การศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง2551พืชสวน
โครงการย่อยที่ 3. การศึกษาความหลากหลายของพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2551พืชไร่
การสืบค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของข้าวพื้นเมืองไทยโดยการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2551พืชไร่
การสกัดและศึกษาคุณภาพเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวนางสาวชุติมา ทองแก้ว2551อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟมดร.วิริยา พรมกอง2551อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงปลาสวายโมงเพื่อการส่งออกผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2551ประมง
ปัจจัยของการเกิดโรคปลาที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำมูลเขต จ.อุบลราชธานีนายจักรพงศ์ นีละมนต์2551ประมง
การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์กรณีศึกษา : โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในจังหวัดอุบลราชธานีนายทวีศักดิ์ วิยะชัย2551สำนักงานไร่ฝึกฯ
อาร์เอพีดี-พีซีอาร์ที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบและจำแนกสายพันธุ์ละหุ่งนางสาวอรุณรัตน์ อนันตทัศน์2551สำนักงานไร่ฝึกฯ
ผลของปริมาณแครอทและน้ำต่อคุณภาพของสปาเกตตีโดยใช้เครื่องเอ๊กซ์ทรูเดอร์นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2551อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการการศึกษาการสกัด คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ และการนำไปใช้ประโยชน์ของใยอาหารจากกากมะพร้าวดร.จิตรา สิงห์ทอง2551อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการค้างไม้เถาแบบปรับเปลี่ยนรูปได้รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2551พืชไร่
โครงการวิจัยผลของสารสกัดหยาบกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการเปลี่ยนเพศปลานิลน.สพ.นนทกรณ์ อุรโสภณ2551สัตวศาสตร์
โครงการวิจัยประมวลสถานการณ์ผลิตยางพาราไทย พ.ศ.2513-2550ผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล2551พืชไร่
โครงการการผลิต คุณลักษณะและการนำไปใช้ประโยชน์ของแป้งงาจากกากงาหลังการสกัดน้ำมันออกนายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2551อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการประเมินแหล่งที่อยู่ที่เหมาะสมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนย้าย (กุ้งเดินขบวน) และการคาดการณ์ประชากรของกุ้งฝอยน้ำจืดสกุล Macrobrachium sp. ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามเหลี่ยมมรกิต อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานีนายจักรพงศ์ นีละมนต์2551ประมง
โครงการอิทธิพลของสายพันธุ์และอุหณหภูมิเก็บรักษาต่อปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิค และคุณภาพของผลแก้วมังกรดร.เรวัติ ชัยราช2551พืชสวน
โครงการติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (3 ปีต่อเนื่อง 51-53)ผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2551พืชสวน
โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในพริกผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2551พืชสวน
โครงการการสำรวจศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติของมันสำปะหลังผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2551พืชสวน
โครงการการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพริกโดยชีววิธีผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2551พืชสวน
โครงการการจัดการแผนพัฒนาชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดินผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2551พืชสวน
โครงการการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมันดร.บุบผา ใจเที่ยง2551พืชสวน
โครงการภูมิปัญญาเกษตรผสมผสานอินทรีย์นางสาวนพมาศ นามแดง2551สำนักงานไร่ฝึกฯ
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยผศ.ดร.สุรจิต ภูภักดิ์2551พืชไร่
โครงการวิจัยการใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานีดร.อภิญญา เอกพงษ์2551อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและมวลสารของกุนเชียงระหว่างการอบแห้งดร.กฤษณา ศิริพล2551อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : กรณีศึกษาไก่ย่างบ้านแคน, ไก่ย่างไม้มะดันและการค้าขายไก่พื้นเมืองในตลาดบางแห่งของจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีนายเฉลียว บุญมั่น2551สำนักงานไร่ฝึกฯ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาชนิดของศัตรูพืชสบู่ดำของเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5ดร.นิตยา วานิกร2551พืชไร่
Simulate model ของระบบการผลิตและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกพืชพลังงานทดแทนผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา2551พืชไร่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสบู่ดำโดยใช้ระบบการปลูกพืชผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน2551พืชไร่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษาในแปลงเกษตรกรรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2551พืชไร่
โครงการการรวบรวม ทดสอบ และคัดเลือกพันธุ์พืชพลังงานภายใต้สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี : การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (ปีที่ 2)ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2551พืชไร่
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา "งา" เชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืนผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2551พืชไร่
การพัฒนาความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มชุมชนวิทยาศาสตร์เกษตรกรพอเพียง บ้านหนองมัง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี : กรณีเกษตรอินทรีย์กับนิเวศน์เกษตรผศ.ดร.นิตยา วานิกร2551พืชไร่
Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDRC)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2551สัตวศาสตร์
การทดแทนปลาป่นโดยการใช้โปรตีนจากการย่อยสลายขนไก่ในอาหารสำหรับเลี้ยงปลานิลผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2551ประมง
การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมช่วงที่ 1 (ต่อเนื่อง 2 ปี)ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2552พืชสวน
การศึกษาองค์ประกอบของยีน Gonadotropin releasing hormone (GnRH) และการแสดงออกในปลาดุกอุย (Clariasma crocephalus) ในรอบปีดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2552ประมง
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ปีที่ 3)ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง2552พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2552พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเจริญเติบโตและสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง2552พืชสวน
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2552พืชไร่
การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ และปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย (ปีที่ 1)ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2552พืชไร่
สภาวะการณ์ด้านมูลค่าและปัญหาโรคปรสิตภายนอกในปลาสวยงามส่งออกใน จ.มุกดาหารและจ.อุบลราชธานีนายจักรพงศ์ นีละมนต์2552ประมง
อัตราส่วนโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารของปลากดคัง Hemibagrus wyckioides และผลต่อคุณภาพเนื้อผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2552ประมง
โครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของยางพาราพันธุ์ RRIT251 กับพันธุ์ RRIM 600 ในสภาพดินร่วนปนทรายผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล2552พืชไร่
โครงการวิจัยผลของระยะเวลาการหมักด้วย Aspergillus oryzae ต่อปริมาณไฟเตทฟอรสฟอรัสในกากงาดำอัดเย็นผศ.กาญจนา บันสิทธิ์2552สัตวศาสตร์
โครงการวิจัยตะกร้อเก็บเกี่ยวผลไม้รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2552พืชไร่
โครงการวิจัยเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและความสามารถของการย่อยได้ระหว่างโคพันธุ์พื้นเมืองกับโคพันธุ์แองกัสเตี้ยที่เลี้ยงในสภาพปล่อยแปลงรศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร2552สัตวศาสตร์
โครงการวิจัยการประเมินลักษณะการให้ผลผลิตของไก่พื้นเมืองไทยที่เกษตรกรรายย่อยต้องการผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี2552สัตวศาสตร์
Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDRC)รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ2552สัตวศาสตร์
โครงการติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ปีที่2)ผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2552พืชสวน
โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในพริกผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2552พืชสวน
โครงการการประเมินศัตรูธรรมชาติของมันสำปะหลังผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ2552พืชสวน
โครงการการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพริกโดยชีววิธีดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล2552พืชสวน
โครงการการประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ (ปีที่ 2)ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2552พืชสวน
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนวิทยาศาสตร์บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2552พืชไร่
โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายพันธุ์ของปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำโขงและเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง 3 ปี; 2550-2553)นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์2552ประมง
โครงการการทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์กลายของสบู่ดำผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2552พืชไร่
โครงการการศึกษาลักษณะสันฐานวิทยาของดอกและช่วงเวลาที่เหมาะต่อการผสมเกสรของสบู่ดำผศ.ดร.นิตยา วานิกร2552พืชไร่
การประเมินผลผลิตและลักษณะทางคุณภาพของพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่งดร.บุบผา ใจเที่ยง2552พืชสวน
โครงการผลของการหมักกากงาดำอัดเย็นต่อคุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์ปีกผศ.กาญจนา บันสิทธิ์2552สัตวศาสตร์
โครงการ Alternative Dam Construction Schemes and Their Effects on Freshwater Fish Diversity in the Mekongรศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2552ประมง
การเลี้ยงปลานิลระบบอินทรีย์ในนาข้าวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรผศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์2552ประมง
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ในนาข้าวผศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์2552ประมง
การหาสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงจากน้ำล้างหัวกลอยดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล2552พืชสวน
โครงการ Scenario-Based Asscssment of the Potential Effects of Alternative Dam Construction Schemes on Freshwater Fish Diversity in the Lower Mekong Basin รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2553ประมง
โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีการให้น้ำ 3 ระบบ"นายประสิทธ์ กาญจนา2553สำนักงานไร่ฝึกฯ
โครงการคุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากเมล็ดมะขามดร.จิตรา สิงห์ทอง2553อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการวิจัยผลของสารออกซินต่อการติดฝักและการช่วยชีวิตคัพภะลูกผสมข้ามกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2553พืชสวน
โครงการวิจัยมีดเกี่ยววัชพืชรศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2553พืชไร่
โครงการวิจัยการศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของข้าวเม่าดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2553อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำ กับการวางไข่ของปลานิลนายชำนาญ แก้วมณี2553สำนักงานไร่ฝึกฯ
การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ และปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย (ปีที่ 2)ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2553พืชไร่
การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมช่วงที่ 1 (ปีที่ 2)ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2553พืชสวน
โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มผลผลิตยางหลังเปิดกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล2553พืชไร่
ชุดโครงการบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2553พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2553พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ในพริกผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2553พืชสวน
โครงการย่อยที่ 3 การประเมินศัตรูธรรมชาติของมันสำปะหลังผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2553พืชสวน
โครงการย่อยที่ 4 การใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพริกโดยชีววิธีดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล2553พืชสวน
ฤทธิ์ทางชีวภาพ การผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดจากใบย่านาง และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (2 ปี)ดร.จิตรา สิงห์ทอง2553อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนากระบวนการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อบแห้งเพื่อเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (2 ปี)ดร.วิริยา พรมกอง2553อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตและความคงตัวของน้ำมันงาในรูปผงแบบเอนแคปซูเลทดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2553อุตสาหกรรมเกษตร
ผลของสารสกัดหยาบกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการเปลี่ยนเพศปลานิลและปลาสลิด)น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ2553สัตวศาสตร์
การพัฒนาต้นแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลสำหรับมะละกอตัดสดดร.วีรเวทย์ อุทโธ2553อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตข้าวหอมอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2553พืชไร่
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2553พืชสวน
The cooperation project be tween Ubon Ratchathani University., Kawasho Foods (Thailand) Co., Ltd and Adams.Enterprises Co.,Ltdผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2553พืชสวน
สรุปประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่นิคมการเกษตร:กรณีภูฝอยลม ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีรศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร2553พืชสวน
การพัฒนาและประยุกต์ใช้กล่องบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศโดยใช้หน้าต่างซิลิคอนเมมเบรนในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ไทยดร.เรวัติ ชัยราช2553พืชสวน
การพัฒนาสีผิวผลในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว และการใช้ความร้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อการส่งออกดร.อุบล ชินวัง2554พืชสวน
การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียว (2 ปี)ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2554พืชสวน
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารดร.จิตรา สิงห์ทอง2554อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนในรูปแบบครีมที่ใช้ทางช่องคลอดในหนูแรทที่ตัดรังไข่น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ2554สัตวศาสตร์
ชุดโครงการการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2554พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถางผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2554พืชไร่
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อใช้การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2554พืชสวน
การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดาเพื่อให้ทนร้อน ต้านทานโรคเหี่ยวเขียว และโรคใบหงิกเหลืองโดยวิธีมาตรฐาน (2 ปี) ปีที่ 1ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2554พืชสวน
ผลของกรดไขมันจากพืชต่อการแสดงออกของยีน Fatty acyl desaturase และ elongase และการสร้างกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจำพวก eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahezaenoic acid ในปลาดุกอุย ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2554ประมง
ชุดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) (2 ปี) ปีที่ 1 ประกอบด้วยผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2554ประมง
โครงการย่อยที่ 1 ผลของอัตราส่วนโปรตีนต่อพลังงานและแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหาร ต่อการทำงานของเอนไซม์ การเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของปลาเทโพ (Pangasius larnaudii)ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2554ประมง
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบของยีน Fatty acyl desaturase และ elongase ในรูปแบบ cDNA และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อกรดไขมันจากพืช ในการกระตุ้นการสร้างกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงในปลาเทโพ (Pangasius larnaudii)ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2554ประมง
การพัฒนาเส้นก๋วยตั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเสริมรำข้าวผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2554อุตสาหกรรมเกษตร
การคัดเลือกเชื้อราก่อโรคในแมลงเพื่อใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล2554พืชสวน
การขยายพันธุ์เบญจมาศแบบไม่ใช้ดินนายทวีศักดิ์ วิยะชัย2554สำนักงานไร่ฝึกฯ
การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2554พืชไร่
การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งดร.สุทิน พรหมโชติ2554พืชสวน
โครงการที่เก็บเกี่ยวผลหม่อน (Mulberry Picker)รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2554พืชไร่
องค์ประกอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งเมล็ดบัว และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดดร.จิตรา สิงห์ทอง2554อุตสาหกรรมเกษตร
สมบัติทางเคมีกายภาพ และกิจกรรมของเอนไซม์ทรานกลูตามิเนสและโปรติเนสในโปรตีนกล้ามเนื้อของปลาน้ำจืดวงศ์สวายดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร2554อุตสาหกรรมเกษตร
อิทธิพลของระบบการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปรเชิงแอคทีฟ ด้วยไอระเหยเอทานอลต่อกิจกรรมการเป็นสารต้านอะนุมูลอิสระในผักและผลไม้ตัดสดดร.วีรเวทย์ อุทโธ2554อุตสาหกรรมเกษตร
อิทธิพลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้งในจังหวัดอุบลราชธานีนางอุบล ชินวัง2554พืชสวน
การผลิตแป้งข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์แป้งแผ่น (ใบเมี่ยง)นางสาวเมทินี มาเวียง2554อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการผลิตโคอินทรีย์ของเกษตรกรในเขตอีสานใต้ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง2554สัตวศาสตร์
โครงการ Scenario-Based Asscssment of the Potential Effects of Alternative Dam Construction Schemes on Freshwater Fish Diversity in the Lower Mekong Basin รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2554ประมง
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป "งา" สำหรับพื้นที่ชุมชนวิทยาศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี (2 ปี)ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2554พืชไร่
การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์ (2 ปี)รศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร2554พืชสวน
ฤทธิ์ทางชีวภาพ การผลิไมโครแคปซูลของสารสกัดจากใบย่านาง และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (ปีที่ 2)ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2554อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนากระบวนการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อบแห้งเพื่อเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 2)ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2554อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตปลาสวายเค็มรมควันผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2554อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตแป้งข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์แป้งแผ่น (ใบเมี่ยง)ดร.เมทินี มาเวียง2554อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งดร.สุทิน พรหมโชติ2554พืชสวน
การศึกษาเพื่อพัฒนาปลาพื้นเมืองเป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจและช่วยลดการเลี้ยงปลาซัคเกอร์ : กรณีศึกษาปลาข้างลายผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2554ประมง
Impact of shocks on the vulnerability to poverty : consequences for the development of emerging Southeast Asian economies นายนพพร ตันติศิรินทร์2554สัตวศาสตร์
การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์พริกขี้หนูใหญ่ที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมันดร.บุบผา ใจเที่ยง2554พืชสวน
โครงการการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ตามอนุมูลอิสระของสารเหล่านั้นในขนุนไทยดร.วิริยา พรมกอง2554อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการกิจกรรมการยับยั้งเอนไซม์ Angiotensin I-Converting Enzyme (ACE) กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเค็มบักนัดระหว่างกระบวนการหมัก (2 ปี)ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร2554อุตสาหกรรมเกษตร
ชุดโครงการบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2554พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียบริเวณรากพืชต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2554พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพสูตรสำเร็จเชื้อรา Pochonia chlamydosporia เพื่อควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2554พืชสวน
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูผักโดยชีววิธีผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2554พืชสวน
การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนในรูปแบบครีมที่ใช้ทางช่องคลอดในหนูแรทที่ตัดรังไข่ (ปีที่ 2)น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ2555สัตวศาสตร์
ชุดการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) ประกอบด้วยผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2555พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถางผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2555พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จากฐานข้อมูล EST และการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2555พืชไร่
ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบลผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2555อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Express sequence tags เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (ปีที่ 1)ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2555พืชไร่
สารต้านอนุมูลอิสระในปลาร้าดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร2555อุตสาหกรรมเกษตร
การประเมินเชื้อพันธุกรรมฝรั่งเพื่อคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ ดร.สุทิน พรหมโชติ2555พืชสวน
เสียมแซะวัชพืช (Weeding spade) รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2555พืชไร่
การพัฒนาเครื่องต้นแบบสวนประดับพืชไร้ดินแนวตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ ดร.วรงศ์ นัยวินิจ2555พืชสวน
การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมพันธุ์งา โดยเครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อการเลือกคู่ผสมในการปรับปรุงพันธุ์งาต้านทานโรคเน่าดำ ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2555พืชไร่
เรื่องการคัดกรองเชื้อราก่อโรคแมลงจากป่าและพื้นที่ทำการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล2555พืชสวน
องค์ประกอบ สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งมันข้าวก่ำ และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2555อุตสาหกรรมเกษตร
การคัดเลือกเอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรียชอบเกลือจากอาหารหมักเค็มหมากนัดดร.ธิดารัตน์ จุทอง2555อุตสาหกรรมเกษตร
การคัดเลือกและการจัดจำแนกชนิดแบคทีเรียแลคติกที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ปลาหมักอาจารย์เมทินี มาเวียง2555อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้น้ำมันงาที่อุดมไปด้วยสารไฟโตเอสโตรเจนดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด2555อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแผ่นอบแห้งคืนรูป ดร.กฤษณา ศิริพล2555อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาต้นแบบฉลากแบบฉลาด เพื่อบอกถึงระดับความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาวะการเจริญของแมลงดร.วีรเวทย์ อุทโธ2555อุตสาหกรรมเกษตร
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการผลกระทบปัญหาเขื่อนปากมูลผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2554พืชสวน
สมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี2555สัตวศาสตร์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกระบวนการสร้างแบบจำลองร่วมกัน : กรณีความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าบุ่งป่าทามกับความมั่นคงอาหารดร.วรงศ์ นัยวินิจ2555พืชสวน
ชุดโครงการบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2555พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียบริเวณรากพืชต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2555พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพสูตรสำเร็จเชื้อรา Pochonia chlamydosporia เพื่อควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2555พืชสวน
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูผักโดยชีววิธีผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2555พืชสวน
ชุดโครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ ปีที่ 1 ประกอบด้วยผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2555อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพในข้าวเม่าดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2555อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2555อุตสาหกรรมเกษตร
ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแผ่นเมี่ยงของไทยเพื่อตลาดนานาชาติ ปีที่ 1 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดร.กฤษณา ศิริพล2555อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 1 อิทธิพลของแบคทีเรียแลคติกต่อกระบวนการหมักและคุณภาพของแผ่นเมี่ยง2555อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากระบวนการทำแห้งแผ่นเมี่ยง2555อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบรรจุภัณฑ์แผ่นเมี่ยงเสริมผักพื้นบ้าน2555อุตสาหกรรมเกษตร
การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดาเพื่อให้ทนร้อน ต้านทานโรคเหี่ยวเขียว และโรคใบหงิกเหลืองโดยวิธีมาตรฐาน (2 ปี) ปีที่ 2ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2555พืชสวน
ชุดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2555ประมง
โครงการย่อยที่ 1 ผลของอัตราส่วนโปรตีนต่อพลังงานและแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหาร ต่อการทำงานของเอนไซม์ การเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของปลาเทโพ (Pangasius larnaudii)ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2555ประมง
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาองค์ประกอบของยีน Fatty acyl desaturase และ elongase ในรูปแบบ cDNA และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อกรดไขมันจากพืช ในการกระตุ้นการสร้างกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงในปลาเทโพ (Pangasius larnaudii)ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2555ประมง
โครงการย่อยที่ 3 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปลาเทโพระหว่างการแช่แข็งและการแปรรูปเค็มหมากนัดดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหม2555อุตสาหกรรมเกษตร
การสำรวจสภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยดร.สราญ ปริสุทธิกุล2555สัตวศาสตร์
การเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะของโคพื้นเมืองพันธุ์แท้และลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองเมื่อได้รับอาหารหยาบชนิดต่างๆดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2555สัตวศาสตร์
การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปฝ้ายอินทรีย์ริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์2555พืชไร่
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีดร.วรงศ์ นัยวินิจ2555พืชสวน
เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เตรียมจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากงาหลังการบีบน้ำมัน ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2555อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 1 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทและเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากกากงาดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2555อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 2 สมบัติเชิงหน้าที่และคุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากงาดร.ปัญญ์ พรหมโชติ2555อุตสาหกรรมเกษตร
การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR 57514 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง (ปีที่ 1)ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2556พืชไร่
ชุดโครงการ "การผลิตและการประยุกต์ใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษปลาสวาย (ปีที่ 1)ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร2556อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 1 "โปรตีนปลาสกัดและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษปลาและสมบัติเชิงหน้าที่"ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร2556อุตสาหกรรมเกษตร
ชุดโครงการการเพิ่มคุณภาพผลและการจัดการเพื่อการส่งออกผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก (ปีที่ 1)ดร.อุบล ชินวัง2556พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มพื้นที่สีแดงบนผิวผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวดร.สุทิน พรหมโชติ2556พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2 “การจัดการด้านการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่งมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อการส่งออก กรณีศึกษา : การจัดการเพื่อการส่งออกมะม่วงพันธุ์มหาชนกในจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังประเทศสิงคโปร์" ดร.อุบล ชินวัง2556พืชสวน
การศึกษาผลของคองยักกลูโคแมนแนนไฮโดรไลเสทในฐานพรีไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยาบางประการ ปริมาณแบคทีเรียในลำไส้และความต้านทานโรคของปลานิลดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ2556ประมง
การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Expressed sequence tag เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (ต่อเนื่องจากปี 2555)ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2556พืชไร่
การเพิ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในปลาสวายโมงผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2556ประมง
ชุดโครงการบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2556พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียบริเวณรากพืชต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2556พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพสูตรสำเร็จเชื้อรา Pochonia chlamydosporia เพื่อควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2556พืชสวน
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูผักโดยชีววิธีผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2556พืชสวน
ชุดโครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ ปีที่ 2 ประกอบด้วยผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2556อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2556อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเก็บรักษาข้าวเม่าสดและผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าดร.อภิญญา เอกพงษ์2556อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ การกินอาหาร และการประเมินอายุของปลาเสือตอลายเล็กในบริเวณลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิธีการเพาะและขยายพันธุ์ (ปีที่ 1)ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2556ประมง
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติในการยอมให้ก๊าซออกซิเจนซึมผ่านของฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับปริมาณไขมันในข้าวฮางระหว่างการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุสูญญากาศดร.วีรเวทย์ อุทโธ2556อุตสาหกรรมเกษตร
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในปลาของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกจากลำไส้ปลาดุกอุยดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ2556ประมง
ความเป็นไปได้ในการเสริมโปรไบโอติกในผลไม้โดยการแช่ภายใต้สภาวะสูญญากาศดร.ธิดารัตน์ จุทอง2556อุตสาหกรรมเกษตร
การปลูกแตงโมในฤดูแล้งโดยไม่มีการให้น้ำชลประทานดร.บุษบา บัวคำ2556พืชสวน
การผลิตแมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิด (กาบา) ในข้าวงอกฮางโดยแบคทีเรียแลคติกนางสาวเมทินี มาเวียง2556อุตสาหกรรมเกษตร
การใช้ประโยชน์ได้ของไนโตรเจนในโคพื้นเมืองและโคลูกผสมพื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัสเมื่อได้รับหญ้าสดดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2556สัตวศาสตร์
การชักนำการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมกล้วยไม้ม้าวิ่งในสภาพปลอดเชื้อผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2556พืชสวน
สิ่งประดิษฐ์ "ที่ตัดทางปาล์ม"รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2556พืชไร่
การจำแนกเชื้อพันธุกรรมสบู่ดำมีพิษและไม่มีพิษพื้นเมืองไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ (การจำแนกเชื้อพันธุกรรมสบู่ดำที่มีพิษและไม่มีพิษพื้นเมืองไทยในระดับโมเลกุล โดยการใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์และสการ์)ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2556พืชไร่
ปัจจัยของการเกิดโรคปลาจากแบคทีเรีย Flavobacterium columnare ในกระชังแม่น้ำมูลเขต จ.อุบลราชธานีนางสาวอริศรา โสภาวงค์2556ประมง
กระบวนการผลิตเส้นก๋วยจั๊บอุบลแบบต้มสุกเร็วดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์2556อุตสาหกรรมเกษตร
การขยายเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอุตสาหกรรมต้านทานโรคใบหงิกเหลืองและโรคเหี่ยวเขียวผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2556พืชสวน
การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ UBU101ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2556พืชสวน
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตซอสงาจากกากงาโดยใช้การหมักดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2556อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2556พืชไร่
การออกแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้ในบรรจุภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยวเชิงแอคทีฟของหอมแดงสดปอกเปลือก ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2556อุตสาหกรรมเกษตร
สมรรถนะการให้ผลผลิต ลักษณะและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมพื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัสเมื่อขุนด้วยกากแป้งมันสำปะหลังหมักดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2556สัตวศาสตร์
การปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง : แนวทางในการบริหารจัดการและผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2556ประมง
พัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 1 (2 ปี) ประกอบด้วยผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2556พืชสวน
409.1 การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งระดับจังหวัดและผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีผศ.สุรจิต ภูภักดิ์2556พืชไร่
409.2การพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กเล็กดร.สราญ ปริสุทธิกุล2556สัตวศาสตร์
การศึกษาและประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ของประเทศไทยดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ2556ประมง
โครงการความร่วมมือในการทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและใบหงิกเหลืองร่วมกับภาคเอกชนผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2557พืชสวน
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตซอสงาจากกากงาโดยใช้การหมัก ปีที่ 2ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2557อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปีที่ 2)ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2557พืชไร่
การออกแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้ในบรรจุภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยวเชิงแอคทีฟของหอมแดงสดปอกเปลือก ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2557อุตสาหกรรมเกษตร
สมรรถนะการให้ผลผลิต ลักษณะและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมพื้นเมือง x โลว์ไลน์แองกัสเมื่อขุนด้วยกากแป้งมันสำปะหลังหมักดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2557สัตวศาสตร์
การปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง : แนวทางในการบริหารจัดการและผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมรศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2557ประมง
พัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ (2 ปี)ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์2557พืชสวน
การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการผนวกยีนต้านทานโรคไหม้เข้าสู่ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง IR 57514 เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวในที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง (ปีที่ 2)ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2557พืชไร่
ชุดโครงการ "การผลิตและการประยุกต์ใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษปลาสวาย (ปีที่ 2)ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2557อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 1 "โปรตีนปลาสกัดและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษปลาและสมบัติเชิงหน้าที่"ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2557อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 2 "การทดแทนปลาป่นด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษปลาในอาหารสำหรับปลานิล"ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2557ประมง
ชุดโครงการการเพิ่มคุณภาพผลและการจัดการเพื่อการส่งออกผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก (ปีที่ 2)ผศ.ดร.อุบล ชินวัง2557พืชสวน
โครงการย่อยที่ 1 การเพิ่มพื้นที่สีแดงบนผิวผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ2557พืชสวน
โครงการย่อยที่ 2 “การจัดการด้านการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่งมะม่วงพันธุ์มหาชนกเพื่อการส่งออก กรณีศึกษา : การจัดการเพื่อการส่งออกมะม่วงพันธุ์มหาชนกในจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังประเทศสิงคโปร์" ผศ.ดร.อุบล ชินวัง2557พืชสวน
"การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาปลาร้าบองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด (ปีที่ 1)"นางสาวเมทินี มาเวียง2557อุตสาหกรรมเกษตร
"การศึกษาคุณสมบัติของข้าวพื้นเมืองเพื่อการผลิตแปรรูป และเพิ่มมูลค่าข้าวอย่างยั่งยืน (ปีที่ 1)"ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์2557อุตสาหกรรมเกษตร
ค้างไม้พุ่ม รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2557พืชไร่
"อิทธิพลของระบบปลูกพืชไม่ใช้ดินแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิตและคุณภาพผลสดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ "ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลา2557พืชสวน
การศึกษาพรรณไม้ยืนต้นบางชนิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานภูมิสถาปัตยกรรมดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์2557พืชสวน
"การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ที่ปลูกโดยใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี "ดร.บุษบา บัวคำ2557พืชสวน
สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งแก่นตะวันและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อสุขภาพผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2557อุตสาหกรรมเกษตร
การชักนำต้นอ่อนจากตาบนก้านช่อดอกกล้วยไม้แดงอุบลในสภาพโรงเรือนรศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2557พืชสวน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบสังขยาใบเตยเจจากข้าวกล้องงอกดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช2557อุตสาหกรรมเกษตร
"วิเคราะห์การบริหารงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2555 "นางสุจิตร อุตรมาตย์2557สำนักงานเลขานุการ
"การพัฒนาระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "นางนงนิตย์ ครองก่ำ2557สำนักงานเลขานุการ
ชุดโครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ข้าวเม่าเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีที่ 2 ประกอบด้วยผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2557อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพในข้าวเม่าผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2557อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2557อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์2557อุตสาหกรรมเกษตร
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดหนองบัวลำภูดร.นรินทร บุญพราหมณ์2557สัตวศาสตร์
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดอำนาจเจริญดร.นรินทร บุญพราหมณ์2557สัตวศาสตร์
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดยโสธรดร.นรินทร บุญพราหมณ์2557สัตวศาสตร์
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดบุรีรัมย์ดร.นรินทร บุญพราหมณ์2557สัตวศาสตร์
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังจากข้าวกล้องงอกดร.อภิญญา เอกพงษ์2557อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการ Dam development and environmental conservation in the Mekong River basin-Ecosystem services by dam reservoirsรศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2557ประมง
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยดร.วรงศ์ นัยวินิจ2557พืชสวน
445.1 การพัฒนาแบบจำลองดัชนีแหล่งอาศัยที่เหมาะสมของกุ้งก้ามขน ซึ่งมีพฤติกรรมการเคลื่อนย้าย (เดินขบวน) ในเขตต้นน้ำลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวางแผนการอนุรักษ์รศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์2557ประมง
445.2 การพัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดี ในเขตพื้นที่ตอนใต้ของสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษา การปลูกกะหล่ำปลีในแขวงจำปาสักผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน2557พืชไร่
445.3 การสร้างเครือข่ายสาธารณสุขและเครื่องมือเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพสำหรับชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ในการติดตามปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์2557สัตวศาสตร์
445.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายนพพร ตันติศิรินทร์2557สัตวศาสตร์
การฟอร์มแผ่นฟิล์มของแป้งข้าวเก่าดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์2557อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาสายพันธุ์พริกที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมัน (ปีที่ 1)ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยง2557พืชสวน
การวิจัยและส่งเสริมการควบคุมโรคและแมลงศัตรูผักโดยชีววิธีเพื่อผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2557พืชสวน
การศึกษาชนิดพืชอาหารสัตว์และสายพันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสมสำหรับปลูกเพื่อเลี้ยงโคนมในเขตภาคอีสานตอนใต้ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง2557สัตวศาสตร์
โครงการ Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in the Mekong-Chao Phraya Regionนายชัยวุฒิ กรุดพันธ์2557ประมง
การศึกษาคุณสมบัติของข้าวพื้นเมืองเพื่อการผลิตแปรรูป และเพิ่มมูลค่าข้าวอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2)ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์2558อุตสาหกรรมเกษตร
การประเมินสารพฤกษเคมีและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้พื้นเมืองบางชนิดของไทย (การประเมินสารสำคัญในไม้ผลพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี)ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ2558พืชสวน
การศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวกล้องงอกของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนามดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช2558อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตปลาสวายเค็มโซเดียมต่ำผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พร2558อุตสาหกรรมเกษตร
การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา UBU เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2558พืชสวน
ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากแป้งแก่นตะวันผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2558อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน : ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2558ประมง
การขยายอายุการเก็บรักษาปลาร้าบองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด (ปีที่ 2)ดร.เมทินี มาเวียง2558อุตสาหกรรมเกษตร
สิ่งประดิษฐ์ "เครื่องมือเก็บเกี่ยวมะม่วงแบบมีใบมีดตัดและถุงพัก"ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราช2558พืชสวน
สิ่งประดิษฐ์ "ไม้ค้ำกิ่งไม้"รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2558พืชไร่
ลักษณะคุณภาพ กายวิภาค และระยะเวลาการสุกของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ น้ำดอกไม้สีทอง และพันธุ์น้ำดอกไม้ทะวายเบอร์สี่ผศ.ดร.อุบล ชินวัง2558พืชสวน
อิทธิพลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบกดร.บุษบา บัวคำ2558พืชสวน
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแก่นตะวันที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกันผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2558อุตสาหกรรมเกษตร
การยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุกพร้อมรับประทานด้วยบรรจุภัณฑ์แอคทีฟผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2558อุตสาหกรรมเกษตร
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับสายเลือดกับลักษณะซากของโคลูกผสมโลน์ไลน์แองกัสที่ขุนด้วยกากแป้งมันสำปะหลังหมักผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2558สัตวศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ pre-emulsified vegetable oil เพื่อทดแทนไขมันหมูในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูอิมัลชั่นดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์2558อุตสาหกรรมเกษตร
การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่มีความสามารถในการผลิตโฟเลตและวิตามินบี 12 สูงจากอาหารหมักดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพ2558อุตสาหกรรมเกษตร
การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อใช้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ระยะที่ 2รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2558พืชสวน
โครงการพัฒนาต้นแบบงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2558อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาสายการผลิตต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบรรจุผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2558อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาพอน (Cirrhinus microlepos) ในแขวงจำปาสักผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2558ประมง
โครงการ Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in the Mekong-Chao Phraya Regionนายชัยวุฒิ กรุดพันธ์2558ประมง
ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าพราเคียเรีย 4 สายพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดร.อารีรัตน์ ลุนผา2558สัตวศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมจีนเหลวสำเร็จพร้อมโรยผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2558อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการวิจัยการยืดอายุการเก็บรักษาไก่ยอทอดในผลิตภัณฑ์กวยจั๊บสำเร็จรูปผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2558อุตสาหกรรมเกษตร
การยืนยันประสิทธิภาพการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกในการพัฒนาข้าวเหนียวหอมต้านทานโรคไหม้และทนน้ำท่วมฉับพลันรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2559พืชไร่
การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา UBU เพื่อขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (Part II)รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2559พืชสวน
การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว (Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2559ประมง
อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์สำหรับพื้นที่ลาดชัน รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ2559พืชไร่
ตู้บ่มสุกผลไม้ด้วยถ่านแก๊สแบบประยุกต์ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราช2559พืชสวน
การศึกษาชนิดและสมบัติของไข่ที่มีผลการขึ้นรูปเป็นเส้นดร.ชุติมา ทองแก้ว2559อุตสาหกรรมเกษตร
อิทธิพลของวิธีการเพาะและอิทธิพลร่วมระหว่างการพรางแสงในฤดูกาล ที่มีต่อการผลิตต้นอ่อนทานตะวันดร.บุษบา บัวคำ2559พืชสวน
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของมะม่วงตัดแต่งพันธุ์แก้วขมิ้นผศ.ดร.อุบล ชินวัง2559พืชสวน
การใช้แป้งข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์2559อุตสาหกรรมเกษตร
ผลของการทำแห้งด้วยลมร้อนชื้น และต่อคุณภาพเส้นก๋วยจั๊บญวนแห้ง เปลี่ยนเป็น โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมแห้งพร้อมบริโภคดร.กฤษณา ศิริพล2559อุตสาหกรรมเกษตร
การวัดอัตราการงอกของเมล็ดพืชด้วยวิธีการทางแมชชีนวิชันดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล 2559สัตวศาสตร์
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ปีที่ 3รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2559พืชสวน
การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายนพพร ตันติศิรินทร์2559สัตวศาสตร์
การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการวิจัยและส่งเสริมการควบคุมศัตรูพริกโดยชีววิธีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2559พืชสวน
การพัฒนาแคปซูลแบคทีเรียเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสู่เชิงพาณิชย์ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพ2559อุตสาหกรรมเกษตร
การขยายขนาดกำลังการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตข้าวเม่าแห้งผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2559อุตสาหกรรมเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2559พืชสวน
โครงการวิจัย Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Networkดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์2559ประมง
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน (IRTC) "กุ้งฝอยทอด"ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พร2559อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวานเพื่อสู่เชิงพาณิชย์ดร.กฤษณา ศิริพล2559อุตสาหกรรมเกษตร
วิธีการทางแมชชีนวิชันสำหรับการระบุพันธุ์สมุนไพรไทยดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล 2559สัตวศาสตร์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เตรียมจากงาไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเตรียมจากกากงาผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2560อุตสาหกรรมเกษตร
คุณลักษณะและปริมาณสารสำคัญที่มีอยู่ในหอมแดงงอกที่ผลิตในอุณหภูมิและระยะเวลาที่ต่างกันดร.บุษบา บัวคำ2560พืชสวน
การเพิ่มอายุการเก็บรักษาปลาร้าบองด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิลผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พร2560อุตสาหกรรมเกษตร
สมรรถนะการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคลูกผสมพื้นเมืองโลว์ไลน์แองกันที่เลี้ยงแบบปล่อยแปลงและเสริมด้วยกากแป้งมันสำปะหลังหมักผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2560สัตวศาสตร์
ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลผสมข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2560อุตสาหกรรมเกษตร
แนวทางการเพาะเลี้ยงหอยโข่งในระบบโรงเพาะฟัก : ระยะที่ 1 การศึกษาอัตราส่วนพ่อแม่พันธุ์ รูปแบบอาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลและการพัฒนาความสมบูรณ์เพศรศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2560ประมง
กระบวนการผลิตไซรัปจากขนุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเชิงหน้าที่ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด2560อุตสาหกรรมเกษตร
การแยก Linkage drag ระหว่าง Bph3 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและยีน wx ควบคุมปริมาณอไมโลสเพื่อการพัมนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2560พืชไร่
การศึกษาความสามารถในการรวมตัวของมะเขือเทศสีดำสายพันธุ์แท้ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2560พืชสวน
สารออกฤทธิ์และกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระในใบมะละกอผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ2560พืชสวน
อุปกรณ์ดัดลำต้นไม้ยืนต้นให้ตรงรศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร2560พืชไร่
ถุงเก็บเกี่ยวทุเรียนแบบมีเคียวเกี่ยวขั้นผลและด้ามจับผศ.ดร.เรวัติ ชัยราช2560พืชสวน
อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สูงนายเฉลียว บุญมั่น2560สนง.ไร่ฝึกทดลองฯ
การพัฒนาสีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะดร.นิมมานรดี พรหมทอง2560พืชสวน
อิทธิพลของการห่อผลในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นผศ.ดร.อุบล ชินวัง2560พืชสวน
อิทธิพลของแสงแอลอีดีต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเบญจมาศนายทวีศักดิ์ วิยะชัย2560สนง.ไร่ฝึกทดลองฯ
การผลิตน้ำหมักสมุนไพรกลิ่นหอมด้วยโพรไบโอิติกดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพ2560อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเบญจมาศกระถางในจังหวัดอุบลราชธานีนายทวีศักดิ์ วิยะชัย2560สำนักไร่ฝึกทดลองฯ
การผลิตสตรอเบอรี่นอกฤดูในโรงเรือนในจังหวัดอุบลราชธานีนายทวีศักดิ์ วิยะชัย2560สำนักไร่ฝึกทดลองฯ
การควบคุมศัตรูพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2560พืชสวน
การพัฒนาระบบผลิตผักอินทรีย์จากสารสกัดจากการหมักซากอินทรีย์ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีของการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์จากสารสกัดจากการหมักซากอินทรีย์มูลสัตว์ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลา2560พิชสวน
ชุดโครงการการผลิตผลิตภัณฑ์ "อุบลยังไรซ์" จากข้าวในระยะเม่าผศ.อภิญญา เอกพงษ์2560อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อย 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ "อุบลยังไรซ์" จากข้าวในระยะเม่าและการนำไปใช้ประโยชน์ผศ.อภิญญา เอกพงษ์2560อุตสาหกรรมเกษตร
ผลของการใช้สารสีโมแนสคัสต่อคุณภาพของข้าวหมากดร.เมทินี มาเวียง2560อุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนถั่วเหลืองและแป้งในโมเดลขนมชั้นและความคงตัวที่อุณหภูมิต่ำดร.ชุติมา ทองแก้ว2560อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลเสริมข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูปผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2561อุตสาหกรรมเกษตร
โปรตีนสกัดจากแมลงกินได้และการนำไปใช้"ดร.ชุติมา ทองแก้ว เดิม ดร.2561พืชสวน
การพัฒนาฟิล์มพลาสติกสำหรับการควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลด้วยการกระตุ้นโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับผลไม้ตัดสดผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2561อุตสาหกรรมเกษตร
การสำรวจและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ผศ.สุรลภย์ ภูภักดิ์2561พืชไร่
ระบบสารสนเทศผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรของภาคอีสานดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล2561สัตวศาสตร์
ชุดโครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพโดยการเลี้ยงปลาพื้นเมืองลุ่มน้ำโขงแบบผสมผสานกับการปลูกข้าวแบบเกษตรปลอดภัยสู่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์2561ประมง
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาพื้นเมืองแบบผสมผสานร่วมกับระบบเกษตรปลอดภัยดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์2561ประมง
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การตรวจสอบสารเคมีตกค้างจากปลาพื้นเมืองที่เลี้ยงในระบบเกษตรผสมผสานดร.จรุงจิต กรุดพันธ์2561ประมง
โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การตรวจสอบคุณภาพซาก คุณภาพเนื้อและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาที่เลี้ยงในระบบเกษตรผสมผสานผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พร2561อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาอาหารดัดแปลงลักษณะเนื้อสัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์2561อุตสาหกรรมเกษตร
ผลของแก่นตะวันต่อคุณภาพเส้นแก้วเพื่อสุขภาพผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง เดิม ดร.ช2561อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาความสามารถในการรวมตัวของมะเขือเทศสีดาสายพันธุ์แท้ (ปีที่ 2)รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2561พืชสวน
การแยก Linkage drag ระหว่างยีน Bph3 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและยีน wx ควบคุมปริมาณอะไมโลสเพื่อการพัฒนาข้าวเหนียวหอมต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปีที่ 2)รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2561พืชไร่
"การพัฒนากล่องบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศที่ใช้หน้าต่างซิลิโคนเมม เบรนร่วมกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอื่นที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของเงาะโรงเรียน "ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราช2561พืชสวน
สมรรถนะการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคลูกผสมโลว์ไลน์แองกัสที่ขุนด้วยด้วยกากแป้งมันสำปะหลังหมักร่วมกับกากปาล์มน้ำมันรวมผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2561สัตวศาสตร์
การศึกษาเบื้องต้นฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสจากกล้วยไม้เพชรหึงรศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์2561พืชสวน
"การยืดอายุผลก่อนการตัดแต่งมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นด้วยสารเคลือบผิวและการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำ "ผศ.ดร.อุบล ชินวัง2561พืชสวน
"อิทธิพลของการห่อผลและระยะเวลาการห่อผลต่อสีผิวและคุณภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก (Mangifera indica L.) "ดร.ทินน์ พรหมโชติ2561พืชสวน
Climate Adaptation and Innovation in Mekong Aquaculture ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2561ประมง
การผลิตและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พาสต้าปราศจากกลูเต้นจากแป้งข้าวเม่าผศ.ดร.วิริยา พรมกอง2561อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกลูกผสมที่เพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงรศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2561ประมง
ผลของการเติมสารเสริม Sci Plus ต่อคุณภาพของพืชหมักดร.อารีรัตน์ ลุนผา2561สัตวศาสตร์
การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลาสวายเพื่อให้มีคุณภาพเนื้อเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ2561ประมง
ความทนร้อนและการตอบสนองของเซลล์ไก่พื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อนดร.ชวลิต ศิริบูรณ์2561สัตวศาสตร์
การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์หอมแดงอบแห้ง ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2561อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของกุ้งก้ามขนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเนื้อหาการสื่อความหมายรศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2561ประมง
Riverscape Genetics to Inform Natural History of Exploited Fishes in the Lower Mekong River Basin (ปีที่ 1)ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์2561ประมง
การพัฒนาสายพันธุ์พริก Capsicum chinesnse และ Capsicum frutescense สายพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะตัวผู้เป็นหมันแบบ Genic male sterility โดยการผสมข้ามชนิด (ปีที่ 1)ผศ.บุบผา ใจเที่ยง2561พืชสวน
การพัฒนาอาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration) โดยใช้ใบมันสำปะหลังแห้งเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารสำหรับโคขุนผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2561สัตวศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บอุบลเสริมมันเทศญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2562อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการย่อยที่ 3 กากหัวแก่นตะวันร่วมกับสมุนไพรบางชนิดกับการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของลูกโคหลังหย่านมผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์2562สัตวศาสตร์
"ชุดโครงการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวแบบครบวงจรให้กับกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการย่อยที่ 1 การดัดแปลงโปรตีนรำข้าวสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ "ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2562อุตสาหกรรมเกษตร
"ชุดโครงการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวแบบครบวงจรให้กับกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารที่มีสมบัติเชิงหน้าที่ "ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด2562อุตสาหกรรมเกษตร
ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพบัวลอยมันเทศญี่ปุ่นกึ่งสำเร็จรูปผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2562อุตสาหกรรมเกษตร
ความทนร้อนและการตอบสนองของเซลล์ไก่พื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อนดร.ชวลิต ศิริบูรณ์2562สัตวศาสตร์
การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมศัตรูพริกโดยชีววิธีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2562พืชสวน
การเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์คัด(Breeder seed) ของพริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัก สายพันธุ์รักษาและสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมันผศ.บุบผา ใจเที่ยง2562พืชสวน
การพัฒนาสายพันธุ์พริก Capsicum chinesnse และ Capsicum frutescense สายพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะตัวผู้เป็นหมันแบบ Genic male sterility โดยการผสมข้ามชนิด (ปีที่ 2)ผศ.บุบผา ใจเที่ยง2562พืชสวน
Riverscape Genetics to Inform Natural History of Exploited Fishes in the Lower Mekong River Basin (ปีที่ 2)ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์2562ประมง
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับตลอดปลอดภัยผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2562อุตสาหกรรมเกษตร
"ชุดโครงการวิจัยความต้องการโภชนะของแพะในประเทศไทย โครงการย่อย 1 ผลของระดับโปรตีนที่กินได้ต่อสมดูลของไนโตรเจนและสมรรถนะการเจริญเติบโตของแพะลูกผสมพื้นเมืองxบอร์ (50%) เพศเมีย"ผศ.เรืองยศ พิลาจันทร์2562สัตวศาสตร์
Riverscape Genetics to Inform Natural History of Exploited Fishes in the Lower Mekong River Basin (ปีที่ 3)ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์2563ประมง
การพัฒนาสายพันธุ์พริก Capsicum chinesnse และ Capsicum frutescense สายพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะตัวผู้เป็นหมันแบบ Genic male sterility โดยการผสมข้ามชนิด (ปีที่ 3)ผศ.บุบผา ใจเที่ยง2563พืชสวน
การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริกผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ2563พืชสวน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกผสมแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2563อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาต้นแบบกระบวนการการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลังอินทรีย์ดัดแปลงผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2563อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเทอร์ท็อตส์ดักแด้เพื่อเป็นอาหารสำหรับอนาคตผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2563อุตสาหกรรมเกษตร
Climate Adaptation and Innovation in Mekong Aquaculture - AQUADAPT Thailandศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2563ประมง
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพเครียดหลายลักษณะเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศวิกฤตรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2563พืชไร่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานีรศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์2563พืชสวน
ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2563ประมง
การพัฒนาขนมพองกรอบจากแป้งข้าวเจ้าสำหรับเด็กผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2563อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากปลาดุกโอเมก้าผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2563อุตสาหกรรมเกษตร
การเสริมสารสกัดหยาบจากผักแพว (Persicaria odorata) ในอาหารไก่กระทง ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อนางสาวจินดา กลิ่นอุบล2563สัตวศาสตร์
การศึกษาองค์ประกอบทางโชนะการผลิตแก๊สประสิทธิภาพการย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของใบหมามุ่ยอินเดียเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องนางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร2563สัตวศาสตร์
การพัฒนาเครื่องดื่มพร้อมชงเพื่อสุขภาพจากโปรตีนสกัดจากดักแด้และธัญพืชผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2564อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแผ่นปรุงรสผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2564อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาซุปก้อนปรุงรสแกงหน่อไม้ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2564อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุกดร.ชุติมา ทองแก้ว2564อุตสาหกรรมเกษตร
ผลขของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ลอดช่องข้าวสีกึ่งสำเร็จรูปผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2564อุตสาหกรรมเกษตร
การประเมินลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันและคุณภาพการหุงต้มในข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุงที่พัฒนาโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2564พืชไร่
การปรับปรุงคุณภาพข้าวเหนียวสุกแช่เยือกแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวไทยดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์2564อุตสาหกรรมเกษตร
องค์ประกอบ คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับของปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในประเทศไทยผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2564อุตสาหกรรมเกษตร
การประเมินศักยภาพและเสถียรภาพการให้ผลผลิตของต้นแบบสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมปรับปรุงทนน้ำท่วมฉับพลันต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ราบลุ่มอาศัยน้ำฝนรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2564พืชไร่
การประเมินความเสี่ยงของผลจับสัตว์น้ำจากการทำประมงปูม้าในพื้นที่ที่อ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานีศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ 50%2564ประมง
ปลาสวยงามในธรรมชาติ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2564ประมง
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหน่อไม้ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พ2564อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง : เยลลี่น้ำผึ้ง (honey gummy) และคริสตัลน้ำผึ้ง (honey crystal)ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2564อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาการใช้อาหารเอพีเอ็มต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมเพศผู้ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร2564สัตวศาสตร์
การขยายกำลังการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลังอินทรีย์ดัดแปรทางกายภาพระดับโรงงานต้นแบบและการนำไปใช้ก่อนการผลิตเชิงการค้าผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2564อุตสาหกรรมเกษตร
การประยุกต์ใช้แป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พร2564อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้าผศ.ดร.อารัตน์ ลุนผา2564สัตวศาสตร์
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ2564พืชสวน
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและการประเมินสภาวะทรัพยากรของผลจับจากการประมงอวนลากในอ่าวไทยศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2564ประมง
การวิจัยและส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมศัตรูข้าวนางสาวสุพัตรา คำเรียง2564พืชไร่
การประเมินลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันและคุณภาพการหุงต้มในข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุงที่พัฒนาโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2565พืชไร่
การประเมินศักยภาพและเสถียรภาพการให้ผลผลิตของต้นแบบสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมปรับปรุงทนน้ำท่วมฉับพลันต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มราบอาศัยน้ำฝนรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2565พืชไร่
การปรับปรุงคุณภาพข้าวเหนียวสุกแช่ยือกแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวไทยดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์2565อุตสาหกรรมเกษตร
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับของปลาน้ำจืดเศรษฐกิจในประเทศไทยผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พร2565อุตสาหกรรมเกษตร
ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์วีแกนจากโปรตีนทางเลือกจากเห็ดผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2565อุตสาหกรรมเกษตร
Initial survey onsmall indigenous species (SIS) in Ubon Ratchathani Province,Thailand, for evaluating aquaculture applicability and nutritional impoortanceศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2565ประมง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยจากมูลจิ้งหรีดเพื่อการปลูกฟ้าทะลายโจรดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ2565พืชไร่
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพเครียดหลายลักษณะเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศวิกฤตรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2565พืชไร่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นปราศจากกลูเตนเสริมเทมเป้(ไฮโปรตีน)ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2565อุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มอลโตเด็กชตริน ผลิตภัณฑ์มอลโตเด็กซ์ตรินแบบทนย่อยและกลูโคสไซรัป จากแป้งมันสำปะหลังผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด2565อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนหนีบผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญากูร พรห2565อุตสาหกรรมเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ออร์แกนิคผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญากูร พรห2565อุตสาหกรรมเกษตร
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดอุบลราชธานีนายทศพร สาธรวิศิษฐ์2565สัตวศาสตร์
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ระยะดำเนินการ ปี 2564รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2565ประมง
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง ทนทานต่อสภาพเครียดหลายลักษณะโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกเพื่อพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม2566
การประเมินศักยภาพและเสถียรภาพการให้ผลผลิตของต้นแบบสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมปรับปรุงทนน้ำท่วมฉับพลันต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่iราบลุ่มอาศัยน้ำฝนรศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม2566
สมบัติทางเคมีกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนข้าวและโปรตีนไฮโดรไลเซตจากข้าวและการใช้ประโยชน์ในอาหารผู้สูงอายุผศ.ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2566
การผลิตบัวบกในระบบโรงงานผลิตพืชเพื่อให้มีสารสำคัญสูง และการนำไปใช้ประโยชน์ผศ.ดร.บุษบา บัวคำ2566
Initial survey onsmall indigenous species (SIS) in Ubon Ratchathani Province,Thailand, for evaluating aquaculture applicability and nutritional impoortanceศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2566ประมง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อสุกรนางสาวจินดา กลิ่นอุบล2566สัตวศาสตร์
การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กรณีศึกษา พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิงศ.ดร.ทวนทอง จุฑเกตุ2566ประมง
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมียมในโรงเรือนของจังหวัดอุบลราชธานีผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ2566พืชสวน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นกวยจั๊บเสริมถั่วขาวอบแห้งผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2566อุตสาหกรรมเกษตร
การสร้างและถ่ายทอดต้นแบบกระบวนการจัดการ การประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวังวัดป่าศรีแสงธรรม บนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2566ประมง
การผลิตปลาซิวหางแดงสู่การผลิตเชิงพาณิชย์รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2566ประมง
การพัฒนาสายพันธุ์พริก Capsicum chinesnse และ C.frutescens สายพันธุ์ใหม่ให้มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผู้เป็นหมันแบบ Genic male steritityผศ.บุบผา ใจเที่ยง2566พืชสวน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมแห้งแบบแช่แข็งระเหิดจากแป้งข้าวเม่าดัดแปรผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด2566อุตสาหกรรมเกษตร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอาหารเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองพร้อมเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในราชอาณาจักรกัมพูชารศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2566อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดแกงอ่อมกึ่งสำเร็จรูปผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญากูร พรห2566อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากทุเรียนผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญากูร พรห2566อุตสาหกรรมเกษตร
From Mountain to Mekong: Applying nature-based solutions to natural resource management in the Phou Xieng Thong and Pha team Corridor” Project (LTFIII project) Ubon Ratchathani Universityดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์2566ประมง
ระบบการเลี้ยงปลาดุกที่เพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง (โอเมกา-3) และผลิตภัณฑ์ปลาดุกโอเมกา-3 พลัสแช่แข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมประมงน้ำจืดแบบครบวงจรรศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม2566ประมง
กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ผศ.ดร.อารัตน์ ลุนผา2566สัตวศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้านรศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2566อุตสาหกรรมเกษตร
การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์เชื้อราปฏิปักษ์ Metarhizium anisopliae YT1-5 แบบผง ในการควบคุมแมลงวันทองพริก (Bactrocera latifrons)นางสาวสุพัตรา คำเรียง2566
การประเมินศักยภาพและเสถียรภาพการให้ผลผลิตของต้นแบบสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมปรับปรุงทนน้ำท่วมฉับพลันต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มราบอาศัยน้ำฝนรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2567พืชไร่
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง ทนทานต่อสภาพเครียดหลายลักษณะโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกเพื่อพื้นที่ปลูกข้าวมอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2567พืชไร่
สมบัติทางเคมีกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนข้าวและโปรตีนไฮโดรไลเซตจากข้าวและการใช้ประโยชน์ในอาหารผู้สูงอายุผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2567อุตสาหกรรมเกษตร
การผลิตบัวบกในระบบโรงงานผลิตพืชเพื่อให้มีสารสำคัญสูง และการนำไปใช้ประโยชน์ผศ.ดร.บุษบา บัวคำ2567พืชสวน
Initial survey onsmall indigenous species (SIS) in Ubon Ratchathani Province,Thailand, for evaluating aquaculture applicability and nutritional impoortanceศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2567ประมง
การปรับแปลงกระบวนการผลิตมะขามผงเพื่อเชิงพานิชย์ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด2567อุตสาหกรรมเกษตร
"การยืดอายุผลิตภัณฑ์คุกกี้มะลิลา "ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง2567อุตสาหกรรมเกษตร
แนวทางในการปฏิบัติที่อาศัยธรรมชาติเป็นฐานและการปรับตัวสภาพภูมิอากาศของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยและเวียตนาม (Nature-based practices and aquaculture adaptation to climate in Thailand and Vietnam)ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2567ประมง
การพัฒนาการปรับปรุงและสร้างสายพันธุ์ลูกผสมกัญชงที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ดร.นิมมานรดี พรหมทอง2567พืชสวน
จ้างทำวิจัย การศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิต และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวรศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2567อุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาไขมันเทียมจากพืชด้วยเทคโนโลยีอิมัลชันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด2567อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ผศ.ดร.อารัตน์ ลุนผา2567สัตวศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารพื้นบ้านรศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ2567อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มวิจัยการประมงอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์2567ประมง
การพัฒนาอาหารกุ้งก้ามกรามจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของแขวงจำปาสัก สปป.ลาวผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผา2567สัตวศาสตร์
การประเมินเสถียรภาพผลผลิตงาสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ในสถานที่ที่ต่างกันของประเทศไทยดร.อนนท์ จันทร์เกตุ2567พืชไร่
ผลของการเสริมผงผักแขยง (Limnophila aromatic Lam.Merr.) ในอาหารไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และระดับสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อดร.ชวลิต ศิริบูรณ์2567สัตวศาสตร์
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนทานต่อสภาพเครียดหลายลักษณะเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศวิกฤตรศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม2567พืชไร่
Initial survey onsmall indigenous species (SIS) in Ubon Ratchathani Province,Thailand, for evaluating aquaculture applicability and nutritional impoortanceศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ2568ประมง