ระบบ กยศ./กรอ. คณะเกษตรศาสตร์

กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และรองศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ ศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และรองศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ ศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 ( 26 ภาพ)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และรองศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ ศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรม UBU KASET RUNNING วิ่งชมฟาร์ม ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22 ตุลาคม 2566 กิจกรรม UBU KASET RUNNING วิ่งชมฟาร์ม ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22 ตุลาคม 2566 ( 77 ภาพ)
กิจกรรม UBU KASET RUNNING วิ่งชมฟาร์ม ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22 ตุลาคม 2566
นักศึกษา สาขาวิชาประมง ปี 2 ทัศนศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และการตลาดลูกปลาในและต่างประเทศ ในรายวิชา 1204 351-62 และ 1204351-64 การเพาะเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ ดอนชีฟาร์ม อำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 28 กันยายน 2566 นักศึกษา สาขาวิชาประมง ปี 2 ทัศนศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และการตลาดลูกปลาในและต่างประเทศ ในรายวิชา 1204 351-62 และ 1204351-64 การเพาะเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ ดอนชีฟาร์ม อำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 28 กันยายน 2566 ( 14 ภาพ)
นักศึกษา สาขาวิชาประมง ปี 2 ทัศนศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และการตลาดลูกปลาในและต่างประเทศ ในรายวิชา 1204 351-62 และ 1204351-64 การเพาะเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ ดอนชีฟาร์ม อำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 28 กันยายน 2566
งานบริการการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ กับงานรับเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และโรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 200 คน, วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 งานบริการการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ กับงานรับเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และโรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 200 คน, วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ( 10 ภาพ)
งานบริการการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ กับงานรับเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และโรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 200 คน, วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พาผู้เรียน ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร คนวัยทำงาน ไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน การสร้างอาชีพ การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ การปลูกและการดูแลอินทผลัม มาตรฐานการผลิต เกษตรอินทรีย์ ในสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ต.กะสัง จ.บุรีรัมย์ ฟิวชั่นฟาร์ม และ ฟาร์มเซาะท์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2566 หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พาผู้เรียน ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร คนวัยทำงาน ไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน การสร้างอาชีพ การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ การปลูกและการดูแลอินทผลัม มาตรฐานการผลิต เกษตรอินทรีย์ ในสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ต.กะสัง จ.บุรีรัมย์ ฟิวชั่นฟาร์ม และ ฟาร์มเซาะท์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ( 30 ภาพ)
หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พาผู้เรียน ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร คนวัยทำงาน ไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน การสร้างอาชีพ การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ การปลูกและการดูแลอินทผลัม มาตรฐานการผลิต เกษตรอินทรีย์ ในสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ต.กะสัง จ.บุรีรัมย์ ฟิวชั่นฟาร์ม และ ฟาร์มเซาะท์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2566
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชไร่) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566 ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชไร่) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566 ( 95 ภาพ)
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชไร่) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชสวน) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566 ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชสวน) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566 ( 93 ภาพ)
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชสวน) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 67 ภาพ)
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (สัตวศาสตร์) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (สัตวศาสตร์) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ( 69 ภาพ)
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (สัตวศาสตร์) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566
บรรยากาศนั่งรถรางเข้าชมฟาร์ม ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 บรรยากาศนั่งรถรางเข้าชมฟาร์ม ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ( 17 ภาพ)
บรรยากาศนั่งรถรางเข้าชมฟาร์ม ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ( 63 ภาพ)
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (ประมง) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (ประมง) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ( 38 ภาพ)
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (ประมง) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เทคโนโลยีการอาหาร) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เทคโนโลยีการอาหาร) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 ( 46 ภาพ)
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เทคโนโลยีการอาหาร) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 1 (ระยะปักดำ) ณ แปลงทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กรกฎาคม 2566 โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 1 (ระยะปักดำ) ณ แปลงทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กรกฎาคม 2566 ( 64 ภาพ)
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 1 (ระยะปักดำ) ณ แปลงทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กรกฎาคม 2566
การศึกษาดูงานของบุคลากรเครือข่ายพลังงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 การศึกษาดูงานของบุคลากรเครือข่ายพลังงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ( 103 ภาพ)
การศึกษาดูงานของบุคลากรเครือข่ายพลังงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566
Miss Sokchea Vong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) ได้รางวัล Miss Sokchea Vong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) ได้รางวัล "ระดับดี" การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มเรื่องโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง Sokchea Vong, Ruangyote Pilajun, Areerat Lunpha, Chittraporn Yeanpet. 2023. In vitro kinetic of gas production and degradability of cassava stem treated with various substances การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ( 9 ภาพ)
Miss Sokchea Vong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) ได้รางวัล "ระดับดี" การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มเรื่องโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง Sokchea Vong, Ruangyote Pilajun, Areerat Lunpha, Chittraporn Yeanpet. 2023. In vitro kinetic of gas production and degradability of cassava stem treated with various substances การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม โดยปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ทุกท่านได้ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณต้นไม้ และสวนหย่อมด้านหน้าท่าอากาศยานฯ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม โดยปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ทุกท่านได้ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณต้นไม้ และสวนหย่อมด้านหน้าท่าอากาศยานฯ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 68 ภาพ)
นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม โดยปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ทุกท่านได้ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณต้นไม้ และสวนหย่อมด้านหน้าท่าอากาศยานฯ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยภาควิชาพืชสวน วันที่ 26 มิย 66 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยภาควิชาพืชสวน วันที่ 26 มิย 66 ( 55 ภาพ)
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยภาควิชาพืชสวน วันที่ 26 มิย 66
กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนวภาคอีสาน กลุ่มพื้นที่บริการ ครั้งที่ 10 (UBU ครูแนะแนว 2023) โดยมีกิจกรรมชมสวนผลไม้ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.10-10.55 น. กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนวภาคอีสาน กลุ่มพื้นที่บริการ ครั้งที่ 10 (UBU ครูแนะแนว 2023) โดยมีกิจกรรมชมสวนผลไม้ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.10-10.55 น. ( 38 ภาพ)
กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนวภาคอีสาน กลุ่มพื้นที่บริการ ครั้งที่ 10 (UBU ครูแนะแนว 2023) โดยมีกิจกรรมชมสวนผลไม้ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.10-10.55 น.
กิจกรรมรับน้องปี 2546 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมรับน้องปี 2546 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 56 ภาพ)
กิจกรรมรับน้องปี 2546 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนปรับปรุง Improvement plan การดำเนินงานของคณะ ประจำปี 2565 (โครงการพี่เลี้ยง) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร การประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนปรับปรุง Improvement plan การดำเนินงานของคณะ ประจำปี 2565 (โครงการพี่เลี้ยง) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ( 14 ภาพ)
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนปรับปรุง Improvement plan การดำเนินงานของคณะ ประจำปี 2565 (โครงการพี่เลี้ยง) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ทีม เข้าทำการแข่งขัน และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีม UniFy มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม Shake Shake มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม JAAB UBU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไปแข่งในระดับชาติต่อไป คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ทีม เข้าทำการแข่งขัน และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีม UniFy มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม Shake Shake มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม JAAB UBU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไปแข่งในระดับชาติต่อไป ( 162 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ทีม เข้าทำการแข่งขัน และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีม UniFy มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม Shake Shake มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม JAAB UBU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไปแข่งในระดับชาติต่อไป
กิจกรรม open house หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ จัดขึ้นวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้ข้อมูลการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาทักษะกับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 กิจกรรม open house หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ จัดขึ้นวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้ข้อมูลการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาทักษะกับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ( 74 ภาพ)
กิจกรรม open house หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ จัดขึ้นวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้ข้อมูลการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาทักษะกับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (UBU-FoSTAT 2023) โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (พิจารณาผลงานในรูปของวิดีโอคลิป) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก FoSTAT สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (UBU-FoSTAT 2023) โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (พิจารณาผลงานในรูปของวิดีโอคลิป) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก FoSTAT สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป ( 39 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (UBU-FoSTAT 2023) โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (พิจารณาผลงานในรูปของวิดีโอคลิป) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก FoSTAT สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม CTB201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม CTB201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2566 ( 26 ภาพ)
กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม CTB201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประมวลภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 บริเวณอาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2565 ประมวลภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 บริเวณอาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2565 ( 109 ภาพ)
ประมวลภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 บริเวณอาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2565
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา ให้กับวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 และ 10 ธันวาคม 2565 โดย ผศ.ดร. สุภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ดร.ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ อาจารย์ สุพัตรา คำเรียง อาจารย์สาขาพืชไร่ นำนักศึกษาสาขาพืชสวนและสาขาพืชไร่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมี รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ซึ่งช่วยประสานงานวัดป่าศรีแสงธรรมและ กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา ให้กับวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 และ 10 ธันวาคม 2565 โดย ผศ.ดร. สุภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ดร.ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ อาจารย์ สุพัตรา คำเรียง อาจารย์สาขาพืชไร่ นำนักศึกษาสาขาพืชสวนและสาขาพืชไร่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมี รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ซึ่งช่วยประสานงานวัดป่าศรีแสงธรรมและ กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ( 35 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา ให้กับวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 และ 10 ธันวาคม 2565 โดย ผศ.ดร. สุภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ดร.ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ อาจารย์ สุพัตรา คำเรียง อาจารย์สาขาพืชไร่ นำนักศึกษาสาขาพืชสวนและสาขาพืชไร่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมี รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ซึ่งช่วยประสานงานวัดป่าศรีแสงธรรมและ กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติหัวข้อ “Plant-based Protein Food Processing & Analyses” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2565 ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ภายใต้โครงการ Higher Education Improvement Project ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติหัวข้อ “Plant-based Protein Food Processing & Analyses” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2565 ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ภายใต้โครงการ Higher Education Improvement Project ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ( 72 ภาพ)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติหัวข้อ “Plant-based Protein Food Processing & Analyses” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2565 ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ภายใต้โครงการ Higher Education Improvement Project ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2562
หลักสูตรร่วมแนะแนวหลักสูตรที่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ พร้อมด้วยนักศึกษา, 30 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรร่วมแนะแนวหลักสูตรที่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ พร้อมด้วยนักศึกษา, 30 พฤศจิกายน 2565 ( 9 ภาพ)
หลักสูตรร่วมแนะแนวหลักสูตรที่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ พร้อมด้วยนักศึกษา, 30 พฤศจิกายน 2565
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเวทย์ อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ, 28 พฤศจกายน 2565 การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเวทย์ อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ, 28 พฤศจกายน 2565 ( 10 ภาพ)
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเวทย์ อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ, 28 พฤศจกายน 2565
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ, 28 พฤศจกายน 2565 การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ, 28 พฤศจกายน 2565 ( 7 ภาพ)
การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ, 28 พฤศจกายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ, ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ รวมไปถึงผู้บริหาร อาจารย์ภายในคณะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาประมงวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม่จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมด้วยอาสาสมัครเพื่อนไทยภายใต้โครงการกระทรวงต่างประเทศ และพร้อมกันนี้ได้พาเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ, ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ รวมไปถึงผู้บริหาร อาจารย์ภายในคณะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาประมงวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม่จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมด้วยอาสาสมัครเพื่อนไทยภายใต้โครงการกระทรวงต่างประเทศ และพร้อมกันนี้ได้พาเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2565 ( 80 ภาพ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ, ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ รวมไปถึงผู้บริหาร อาจารย์ภายในคณะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาประมงวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม่จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมด้วยอาสาสมัครเพื่อนไทยภายใต้โครงการกระทรวงต่างประเทศ และพร้อมกันนี้ได้พาเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2565
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 2 (ระยะเก็บเกี่ยว) ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้, 19 พฤศจิกายน 2565 โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 2 (ระยะเก็บเกี่ยว) ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้, 19 พฤศจิกายน 2565 ( 17 ภาพ)
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 2 (ระยะเก็บเกี่ยว) ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้, 19 พฤศจิกายน 2565
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แระจำปีการศึกษา 2565 Farm & Food Camp ค่าย 3 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แระจำปีการศึกษา 2565 Farm & Food Camp ค่าย 3 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 49 ภาพ)
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แระจำปีการศึกษา 2565 Farm & Food Camp ค่าย 3 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, รอบที่ 1 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, รอบที่ 1 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ( 90 ภาพ)
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, รอบที่ 1 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ บูรณาการในรายวิชาหลักการขยายพันธุ์พืช ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ บูรณาการในรายวิชาหลักการขยายพันธุ์พืช ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กรกฎาคม 2565 ( 50 ภาพ)
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ บูรณาการในรายวิชาหลักการขยายพันธุ์พืช ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กรกฎาคม 2565
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ นำน้องใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ นำน้องใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปี 2565 ( 32 ภาพ)
สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่แบบอบอุ่นและสร้างสรรค์เชิงเกษตร ภายใต้โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ระยะที่ 1 ดำนา) ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นพี่ชวนน้องใหม่ลงแขกดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร เชื่อมความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความรักความสามัคคี โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ นางสาวศิริลักษณ์ พรมจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชไร่ กล่าวรายงาน ซึ่งมีอาจารย์ และนักศึกษากว่า 300 คน ร่วมดำนาบนเนื้อที่ 10 ไร่ ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ(Project Steering Committee) โครงการ“การพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” และการส่งมอบอาสาสมัครเพื่อนไทยเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯเป็นเวลา 1 ปี, 24 พ.ค. 2565 การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ(Project Steering Committee) โครงการ“การพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” และการส่งมอบอาสาสมัครเพื่อนไทยเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯเป็นเวลา 1 ปี, 24 พ.ค. 2565 ( 26 ภาพ)
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ(Project Steering Committee) โครงการ“การพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” และการส่งมอบอาสาสมัครเพื่อนไทยเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯเป็นเวลา 1 ปี โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายไทย สำหรับประธานร่วมคณะกรรมการฝ่ายลาวได้แก่ นายบุนทะวี ไซยะเพ็ด อธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงาน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ คณะกรรมการฝ่ายไทยได้แก่ นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นางสาววราทิพย์ ศุภชวโรจน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันท์ นางชรินทร์ทิพย์ ยศธแสนย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ ผู้ประสานงานโครงการ รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะกรรมการฝ่ายลาวได้แก่ นายคำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก นายเขียวพอน พิมมะนีวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก นายวันนะพา คำมะนีวง กรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงต่างประเทศ สสป.ลาว นางมะนีสอน ไซสงคราม หัวหน้าห้องพัวพันต่างประเทศ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก นายวีละกอน ไซยะแสน อาจารย์สาขาประมง วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก สำหรับอาสาสมัครเพื่อนไทยจำนวน 2 คน (เป็นบัณฑิตสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 คน) ได้ผ่านการอบรบด้านวิชาการและภาคปฏิบัติที่สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนที่จะเดินทางไปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก สสป.ลาว ดำเนินงานโดยสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างปี 2559-2565 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการได้แก่ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับอาจารย์ของวิทยาลัยฯจำนวน 2 ทุน โดยอาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวได้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาประมงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นมีกิจกรรมอบรมระยะสั้นด้านวิชาการและภาคปฏิบัติและกิจกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของวิทยาลัยฯ เพื่อให้อาจารย์สาขาประมงของวิทยาลัยฯสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามโครงสร้างของหลักสูตร, 24 พ.ค. 2565
ม.อุบลฯ บูรณาการ การเรียนการสอนสู่ชุมชน นำทีมโดย นายสัตวแพทย์ ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้ป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน โรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ ในพื้นที่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ม.อุบลฯ บูรณาการ การเรียนการสอนสู่ชุมชน นำทีมโดย นายสัตวแพทย์ ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้ป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน โรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ ในพื้นที่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ( 26 ภาพ)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2564โครงการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค กระบือจากโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) นำทีมโดย นายสัตวแพทย์ ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคลัมปีสกิน เรื่องเวชภัณฑ์ การใช้ยาและแนวทางการรักษาป้องกัน เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ในไทย นอกจากนี้ยังมอบเวชภัณฑ์พวกยาทำแผล ยาป้องกันแมลง ยาฆ่าเชื้อ วิตามินเกลือแร่ และสอนวิธีวัดไข้ แจกปรอทวัดไข้ให้กับเกษตรกร ณ บ้านคำลือชา ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กำหนดดำเนินโครงการ 7 ครั้ง ในเขตพื้นที่บริการขุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ภายในเดือนกันยายนศกนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19890
คณะเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค-กระบือจากโรค Lumpy Skin Disease โดยจะประสานความร่วมมือในการให้ความรู้และการรักษากับปศุสัตว์อำเภอ ภายในพื้นที่บริการ รัศมี 50 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค-กระบือจากโรค Lumpy Skin Disease โดยจะประสานความร่วมมือในการให้ความรู้และการรักษากับปศุสัตว์อำเภอ ภายในพื้นที่บริการ รัศมี 50 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัย ( 46 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค-กระบือจากโรค Lumpy Skin Disease ครั้งที่ 1 ต.โพธ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ 15 ก.ค. 64 ครั้งที่ 2 ต.คำคลัง อ.เดชอุดม 18 ก.ค. 64 ครั้งที่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ 1 ส.ค. 64 ครั้งที่ 4 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 8 ส.ค. 64 ครั้งที่ 5 อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 15 ส.ค. 64 ครั้งที่ 6 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 22 ส.ค. 64 ครั้งที่ 7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 29 ส.ค. 64 โดยจะประสานความร่วมมือในการให้ความรู้และการรักษากับปศุสัตว์อำเภอ ภายในพื้นที่บริการ รัศมี 50 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัย
นักศึกษา บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สนามบินอุบลราชธานี ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สนามบินอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นักศึกษา บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สนามบินอุบลราชธานี ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สนามบินอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ( 28 ภาพ)
นักศึกษา บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สนามบินอุบลราชธานี ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สนามบินอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ วิชาการตกแต่งสสถานที่และการจัดสวน บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์และสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง โดยร่วมกันปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ พื้นที่รอบสำนักวิทยบริการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ วิชาการตกแต่งสสถานที่และการจัดสวน บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์และสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง โดยร่วมกันปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ พื้นที่รอบสำนักวิทยบริการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ( 32 ภาพ)
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ วิชาการตกแต่งสสถานที่และการจัดสวน บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์และสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง โดยร่วมกันปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ พื้นที่รอบสำนักวิทยบริการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤศจิกายน 2563 ( 39 ภาพ)
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤศจิกายน 2563
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤศจิกายน 2563 ( 75 ภาพ)
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤศจิกายน 2563
งานบริการการศึกษา หลักสูตร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเตรียมการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 งานบริการการศึกษา หลักสูตร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเตรียมการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ( 15 ภาพ)
งานบริการการศึกษา หลักสูตร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเตรียมการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
รายการโทรทัศน์ “NBT วิถีไทย” ได้เข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์ประกอบภาพบรรยาย, ผลงานนักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผศ.ดร.จิตตรา สิงห์ทอง และผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ร่วมบันทึกเทปรายการด้วย, 1 ตุลาคม 2563 รายการโทรทัศน์ “NBT วิถีไทย” ได้เข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์ประกอบภาพบรรยาย, ผลงานนักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผศ.ดร.จิตตรา สิงห์ทอง และผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ร่วมบันทึกเทปรายการด้วย, 1 ตุลาคม 2563 ( 21 ภาพ)
รายการโทรทัศน์ “NBT วิถีไทย” ได้เข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์ประกอบภาพบรรยาย, ผลงานนักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผศ.ดร.จิตตรา สิงห์ทอง และผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ร่วมบันทึกเทปรายการด้วย, 1 ตุลาคม 2563
พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 ( 24 ภาพ)
พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานฟาร์มประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานฟาร์มประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 ( 13 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานฟาร์มประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 ( 17 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 ( 20 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 ( 10 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ที่พื้นที่ทดลองการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า โดย รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ที่พื้นที่ทดลองการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า โดย รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 ( 21 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ที่พื้นที่ทดลองการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า โดย รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 ( 26 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 ( 35 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563
พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 20 ภาพ)
พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ของสาขาวิชาประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ของสาขาวิชาประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 17 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ของสาขาวิชาประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 26 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 19 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 17 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานข้าวเจ้าหอมวารินของ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม และห้องปฏิบัติการพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานข้าวเจ้าหอมวารินของ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม และห้องปฏิบัติการพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 26 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานข้าวเจ้าหอมวารินของ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม และห้องปฏิบัติการพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมภาควิชาพืชสวน ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมภาควิชาพืชสวน ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 24 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมภาควิชาพืชสวน ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการโภชนศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการโภชนศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 12 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการโภชนศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการประมง ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการประมง ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 24 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการประมง ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563
คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ( 13 ภาพ)
คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ( 16 ภาพ)
คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร 500 ต้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, 29 กรกฎาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร 500 ต้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, 29 กรกฎาคม 2563 ( 27 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร 500 ต้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, 29 กรกฎาคม 2563
คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (FARM & FOOD CAMP) ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (FARM & FOOD CAMP) ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ( 8 ภาพ)
คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (FARM & FOOD CAMP) ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) นางสาววรนัน คุ้นเคย และนายอนุสรณ์ ธนะศรี นักศึกษาพืชไร่ ที่ได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563, 21 กรกฎาคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) นางสาววรนัน คุ้นเคย และนายอนุสรณ์ ธนะศรี นักศึกษาพืชไร่ ที่ได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563, 21 กรกฎาคม 2563 ( 21 ภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) นางสาววรนัน คุ้นเคย และนายอนุสรณ์ ธนะศรี นักศึกษาพืชไร่ ที่ได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานวิจัย ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต, 21 กรกฎาคม 2563
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้และการตกแต่งสถานที่ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้และการตกแต่งสถานที่ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กรกฎาคม 2563 ( 23 ภาพ)
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้และการตกแต่งสถานที่ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กรกฎาคม 2563
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะ วิทยากร ตลอดจนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 มิถุนายน 2563 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะ วิทยากร ตลอดจนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 มิถุนายน 2563 ( 31 ภาพ)
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะ วิทยากร ตลอดจนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 มิถุนายน 2563
โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563 ( 51 ภาพ)
โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สวนไม้ผลและฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สวนไม้ผลและฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563 ( 35 ภาพ)
โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สวนไม้ผลและฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563
การประกวดนวัตกรรมผลิตฑ์อาหาร ปีที่ 12 รอบรองชนะเลิศ UBU-FoSTAT, Food Innovation Contest 2020 (North East Region) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2563 การประกวดนวัตกรรมผลิตฑ์อาหาร ปีที่ 12 รอบรองชนะเลิศ UBU-FoSTAT, Food Innovation Contest 2020 (North East Region) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2563 ( 175 ภาพ)
การประกวดนวัตกรรมผลิตฑ์อาหาร ปีที่ 12 รอบรองชนะเลิศ UBU-FoSTAT, Food Innovation Contest 2020 (North East Region) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ จ.ศรีสะเกษ และนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และ Beppu University เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ จ.ศรีสะเกษ และนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และ Beppu University เข้าร่วมกิจกรรม ( 66 ภาพ)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ จ.ศรีสะเกษ และนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และ Beppu University เข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประเพณีกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 โดยปีนี้มีนักศึกษาจาก 21 สภาบันเข้าร่วมการแข่งขัน นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประเพณีกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 โดยปีนี้มีนักศึกษาจาก 21 สภาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ( 31 ภาพ)
นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประเพณีกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 โดยปีนี้มีนักศึกษาจาก 21 สภาบันเข้าร่วมการแข่งขัน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาวิชาประมง ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุทกภัย, 8 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาวิชาประมง ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุทกภัย, 8 ตุลาคม 2562 ( 67 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาวิชาประมง ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุทกภัย, 8 ตุลาคม 2562
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ณ บ้านนาคำน้อย ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, 22 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ณ บ้านนาคำน้อย ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, 22 กันยายน 2562 ( 65 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ณ บ้านนาคำน้อย ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, 22 กันยายน 2562
ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 20 กันยายน 2562 ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 20 กันยายน 2562 ( 51 ภาพ)
ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 20 กันยายน 2562
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 ( 36 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา, 21 กันยายน 2562
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ตลอดจนนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ตลอดจนนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 ( 30 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ตลอดจนนักศึกษา, 21 กันยายน 2562
การบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดย นักศึกษา บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 กันยายน 2562 การบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดย นักศึกษา บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 กันยายน 2562 ( 16 ภาพ)
การบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดย นักศึกษา บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 กันยายน 2562
เสวนา พี่เล่าสู่น้องฟัง...ความฝันของฉัน โดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 6 สิงหาคม 2562 เสวนา พี่เล่าสู่น้องฟัง...ความฝันของฉัน โดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 6 สิงหาคม 2562 ( 37 ภาพ)
เสวนา พี่เล่าสู่น้องฟัง...ความฝันของฉัน โดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ คือ นางสาวภัทรภร ภูหงษ์สูง รุ่น 22 นักศึกษาระดับ ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร มหาวิทยาลัยเจียงหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน, ดร.อารีรัตน์ ลุนผา รุ่น 9 และ ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ รุ่น 11 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 6 สิงหาคม 2562
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ( 37 ภาพ)
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร ( 6 ภาพ)
งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานรายวิชา 1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ ณ บริษัทธวัชฟาร์ม, โรงงาน ก เจริญ, บริษัท เอส เอส การสุรา และร้าน KFC สาขาเทสโก้ เดชอุดม โดยมี ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง และ ดร.ชุติมา ทองแก้ว เป็นผู้ประสานงานรายวิชา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานรายวิชา 1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ ณ บริษัทธวัชฟาร์ม, โรงงาน ก เจริญ, บริษัท เอส เอส การสุรา และร้าน KFC สาขาเทสโก้ เดชอุดม โดยมี ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง และ ดร.ชุติมา ทองแก้ว เป็นผู้ประสานงานรายวิชา ( 18 ภาพ)
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานรายวิชา 1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ ณ บริษัทธวัชฟาร์ม (11 กุมภาพันธ์ 2562) โรงงาน ก เจริญ (25 กุมภาพันธ์ 2562) บริษัท เอส เอส การสุรา (2 มีนาคม 2562) และ ร้าน KFC สาขาเทสโก้ เดชอุดม (4 มีนาคม 2562) เพื่อเรียนรู้และประยุกต์การใช้งานจริงในสถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง และ ดร.ชุติมา ทองแก้ว เป็นผู้ประสานงานรายวิชา
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยออุราชธานี ณ 5204 อาคารเรียนรวม 5, 19 มกราคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยออุราชธานี ณ 5204 อาคารเรียนรวม 5, 19 มกราคม 2562 ( 30 ภาพ)
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยออุราชธานี ณ ห้อง 5204 อาคารเรียนรวม 5, 19 มกราคม 2562
งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2561 งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2561 ( 66 ภาพ)
งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2561
อาจารย์ภาควิชาพืชสวนนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ โครงการหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่, บริษัทอดัมส์เอนเตอไพรเซส จำกัด จ.มุกดาหาร และ บริษัทเจียไต๋ สถานีวิจัย จ.กาญจนบุรี, 30 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ภาควิชาพืชสวนนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ โครงการหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่, บริษัทอดัมส์เอนเตอไพรเซส จำกัด จ.มุกดาหาร และ บริษัทเจียไต๋ สถานีวิจัย จ.กาญจนบุรี, 30 พฤศจิกายน 2561 ( 13 ภาพ)
อาจารย์ภาควิชาพืชสวนนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ โครงการหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่, บริษัทอดัมส์เอนเตอไพรเซส จำกัด จ.มุกดาหาร และ บริษัทเจียไต๋ สถานีวิจัย จ.กาญจนบุรี, 30 พฤศจิกายน 2561
การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2561 การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2561 ( 25 ภาพ)
การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2561
พิธีนำเสนอโครงงานและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา เครือเบทาโกร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง C202 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2561 พิธีนำเสนอโครงงานและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา เครือเบทาโกร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง C202 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2561 ( 47 ภาพ)
พิธีนำเสนอโครงงานและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา เครือเบทาโกร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง C202 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2561
ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2561 ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2561 ( 17 ภาพ)
ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมสันทนาการ ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมสันทนาการ ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 ( 63 ภาพ)
กิจกรรมสันทนาการ ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561
เทคโนโลยีการอาหรในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 เทคโนโลยีการอาหรในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 ( 32 ภาพ)
เทคโนโลยีการอาหรในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น 26 ต.ค. 61 ณ สวนกล้วยไม้อนันตพัฒนา และสวนพุทธชาติ จ.อุบลราชธานี ทัศนศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น 26 ต.ค. 61 ณ สวนกล้วยไม้อนันตพัฒนา และสวนพุทธชาติ จ.อุบลราชธานี ( 37 ภาพ)
ทัศนศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น 26 ต.ค. 61 ณ สวนกล้วยไม้อนันตพัฒนา และสวนพุทธชาติ จ.อุบลราชธานี
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 22 ตุลาคม 2561 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 22 ตุลาคม 2561 ( 111 ภาพ)
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 22 ตุลาคม 2561
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 21 ตุลาคม 2561 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 21 ตุลาคม 2561 ( 70 ภาพ)
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 21 ตุลาคม 2561
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 20 ตุลาคม 2561 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 20 ตุลาคม 2561 ( 148 ภาพ)
โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 20 ตุลาคม 2561
คุณ สันติภา รับงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจขายอาหารสัตว์น้ำจืด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมคณะบรรยายลักษณะงานและบุคลากรที่พึงประสงค์ของบริษัทในเครือ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักศึกษาภาควิชาประมง ชั้นปีที่ 4, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คุณ สันติภา รับงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจขายอาหารสัตว์น้ำจืด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมคณะบรรยายลักษณะงานและบุคลากรที่พึงประสงค์ของบริษัทในเครือ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักศึกษาภาควิชาประมง ชั้นปีที่ 4, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ( 24 ภาพ)
คุณ สันติภา รับงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจขายอาหารสัตว์น้ำจืด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมคณะบรรยายลักษณะงานและบุคลากรที่พึงประสงค์ของบริษัทในเครือ พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักศึกษาภาควิชาประมง ชั้นปีที่ 4, 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 12 ภาพ)
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นส. พัชรี มะลิลา นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 2 ภาคบรรยาย (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Surin International Conference 2018 การประชุมทั้งสองจัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 นส. พัชรี มะลิลา นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 2 ภาคบรรยาย (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Surin International Conference 2018 การประชุมทั้งสองจัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ( 4 ภาพ)
นส. พัชรี มะลิลา นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 2 ภาคบรรยาย (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Surin International Conference 2018 การประชุมทั้งสองจัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561
สื่อมวลชนหลายสำนัก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ สำนักพิมพ์มติชน สำนักข่าวไทยเสรี สำนักข่าวรอบรั้วภูธร ลงข่าวชื่นชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ผ่านโครงการมือเรียวเกี่ยวรวง ซึ่งเป็นโครงการที่รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และบุคลากร ช่วยกันดำนาในพื้นที่ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา สื่อมวลชนหลายสำนัก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ สำนักพิมพ์มติชน สำนักข่าวไทยเสรี สำนักข่าวรอบรั้วภูธร ลงข่าวชื่นชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ผ่านโครงการมือเรียวเกี่ยวรวง ซึ่งเป็นโครงการที่รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และบุคลากร ช่วยกันดำนาในพื้นที่ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา ( 6 ภาพ)
สื่อมวลชนหลายสำนัก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ สำนักพิมพ์มติชน สำนักข่าวไทยเสรี สำนักข่าวรอบรั้วภูธร ลงข่าวชื่นชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ผ่านโครงการมือเรียวเกี่ยวรวง ซึ่งเป็นโครงการที่รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และบุคลากร ช่วยกันดำนาในพื้นที่ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา
ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณี ลงแขกดำนา กินข้าวป่านำกัน ณ แปลงนาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการมือเรียวเกี่ยวรวง จัดโดย สโมสรคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 19 สิงหาคม 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณี ลงแขกดำนา กินข้าวป่านำกัน ณ แปลงนาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการมือเรียวเกี่ยวรวง จัดโดย สโมสรคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 19 สิงหาคม 2561 ( 2 ภาพ)
ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณี ลงแขกดำนา กินข้าวป่านำกัน ณ แปลงนาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการมือเรียวเกี่ยวรวง จัดโดย สโมสรคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 19 สิงหาคม 2561
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่ 1 กิจกรรมปักดำข้าว) ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2561 โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่ 1 กิจกรรมปักดำข้าว) ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2561 ( 17 ภาพ)
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่ 1 กิจกรรมปักดำข้าว) ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2561
นักศึกษาวิชาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง 3-4 สค 61 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรม ม.อุบลราชธานี และสวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน นักศึกษาวิชาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง 3-4 สค 61 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรม ม.อุบลราชธานี และสวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ( 23 ภาพ)
นักศึกษาวิชาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง 3-4 สค 61 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรม ม.อุบลราชธานี และสวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน
กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์และรุ่นน้องนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้รับความรู้จากคณาจารย์ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมช่วงเช้า มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม จำนวน 11 คน ,ศิษย์เก่า จำนวน 110 คน, นักศึกษา จำนวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน, 29 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์และรุ่นน้องนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้รับความรู้จากคณาจารย์ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมช่วงเช้า มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม จำนวน 11 คน ,ศิษย์เก่า จำนวน 110 คน, นักศึกษา จำนวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน, 29 กรกฎาคม 2561 ( 120 ภาพ)
กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์และรุ่นน้องนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้รับความรู้จากคณาจารย์ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมช่วงเช้า มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม จำนวน 11 คน ,ศิษย์เก่า จำนวน 110 คน, นักศึกษา จำนวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน, 29 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์และรุ่นน้องนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้รับความรู้จากคณาจารย์ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมช่วงเย็น มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม จำนวน 12 คน ,ศิษย์เก่า จำนวน 208 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน รวมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและบ่าย จำนวน 382 คน, 29 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์และรุ่นน้องนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้รับความรู้จากคณาจารย์ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมช่วงเย็น มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม จำนวน 12 คน ,ศิษย์เก่า จำนวน 208 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน รวมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและบ่าย จำนวน 382 คน, 29 กรกฎาคม 2561 ( 60 ภาพ)
กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์และรุ่นน้องนักศึกษา ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานให้กับศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้รับความรู้จากคณาจารย์ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมช่วงเย็น มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม จำนวน 12 คน ,ศิษย์เก่า จำนวน 208 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน รวมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและบ่าย จำนวน 382 คน, 29 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จัดในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5203 กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จัดในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5203 ( 30 ภาพ)
กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จัดในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5203 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทำความรู้จักคุ้นเคยกับเพื่อน รุ่นพี่ คณาจารย์ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้รับรู้กฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเรียน มีความพร้อมในการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมจำนวน 31 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 328 คนและผู้ปกครอง จำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 392 คน
คณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ร่วมจัดกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ร่วมจัดกิจกรรม "พี่เกษตรพาน้องทัวร์รอบรั้วครัวเกษตร" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน ในพื้นที่ฟาร์มสัตวศาสตร์ ประมง แปลงพืชไร่ แปลงพืชสวน และโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการอาหาร ในวันที่ 24 มิถุนายน และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ( 121 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ร่วมจัดกิจกรรม "พี่เกษตรพาน้องทัวร์รอบรั้วครัวเกษตร" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน ในพื้นที่ฟาร์มสัตวศาสตร์ ประมง แปลงพืชไร่ แปลงพืชสวน และโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการอาหาร ในวันที่ 24 มิถุนายน และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่กำลังฝึกงานภาคฤดูร้อน ที่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ในระหว่างวันที่25-28 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่กำลังฝึกงานภาคฤดูร้อน ที่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ในระหว่างวันที่25-28 มิถุนายน 2561 ( 12 ภาพ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่กำลังฝึกงานภาคฤดูร้อน ที่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ในระหว่างวันที่25-28 มิถุนายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 ได้ลำดับที่ 8 จากสถาบันที่เข้าแข่งขัน 74 สถาบันจากทั่วประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 ได้ลำดับที่ 8 จากสถาบันที่เข้าแข่งขัน 74 สถาบันจากทั่วประเทศไทย ( 9 ภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2018 ได้ลำดับที่ 8 จากสถาบันที่เข้าแข่งขัน 74 สถาบันจากทั่วประเทศไทย (ขอปรบมือดังๆ ให้) โดยนักศึกษาที่เป็นตัวแทน ได้แก่ 1. นางสาว ปฐมพร แววคุ้ม 2. นางสาว อารียา ดาพันธ์ 3. นาย วิฑิต แสงซื่อ 4. นาย กฤษณพงศ์ เหล่าออง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมซื้อเสื้อ 30 ยิ่งแจ๋ว เพื่อหารายได้ในการจัดงานคืนสู่เหย้า 30 ยิ่งแจ๋ว ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมซื้อเสื้อ 30 ยิ่งแจ๋ว เพื่อหารายได้ในการจัดงานคืนสู่เหย้า 30 ยิ่งแจ๋ว ( 4 ภาพ)
ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมซื้อเสื้อ 30 ยิ่งแจ๋ว เพื่อหารายได้ในการจัดงานคืนสู่เหย้า 30 ยิ่งแจ๋ว
กิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัฒนาชุมชนบ้านสันคะยอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ. เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตร มีความเป็นผู้นำในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม 10 คน /อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้ง 12 สถาบัน เข้าร่วมจำนวน 200 คน กิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัฒนาชุมชนบ้านสันคะยอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ. เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตร มีความเป็นผู้นำในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม 10 คน /อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้ง 12 สถาบัน เข้าร่วมจำนวน 200 คน ( 55 ภาพ)
กิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัฒนาชุมชนบ้านสันคะยอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ. เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตร มีความเป็นผู้นำในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม 10 คน /อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้ง 12 สถาบัน เข้าร่วมจำนวน 200 คน
กิจกรรมโครงการค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 พ.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านอุดมชาติ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 111 คน กิจกรรมโครงการค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 พ.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านอุดมชาติ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 111 คน ( 72 ภาพ)
กิจกรรมโครงการค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 พ.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านอุดมชาติ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 111 คน
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาธุรกิจเกษตร นศ.คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ออร่าฟาร์ม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล, 26 พ.ค. 2561 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาธุรกิจเกษตร นศ.คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ออร่าฟาร์ม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล, 26 พ.ค. 2561 ( 73 ภาพ)
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชาธุรกิจเกษตร นศ.คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ออร่าฟาร์ม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบล, 26 พ.ค. 2561
ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Pendidkan Ganesha เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย Mr. Imanuel Joel Soumokil และ Mr. Ida Bagus Kade Braja Dipayana โดยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝึกงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 พค.- 7 มิย. 61 ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Pendidkan Ganesha เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย Mr. Imanuel Joel Soumokil และ Mr. Ida Bagus Kade Braja Dipayana โดยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝึกงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 พค.- 7 มิย. 61 ( 4 ภาพ)
ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Pendidkan Ganesha เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย Mr. Imanuel Joel Soumokil และ Mr. Ida Bagus Kade Braja Dipayana โดยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝึกงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 พค.- 7 มิย. 61
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 94 คน ,คณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่า จำนวน 8 คน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 94 คน ,คณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่า จำนวน 8 คน ( 99 ภาพ)
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 94 คน ,คณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่า จำนวน 8 คน
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์และวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสอบเพื่อขอได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเกิดประโยชน์ในการสมัครงานและทำงาน มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์และวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสอบเพื่อขอได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเกิดประโยชน์ในการสมัครงานและทำงาน มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ( 35 ภาพ)
กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์และวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสอบเพื่อขอได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเกิดประโยชน์ในการสมัครงานและทำงาน มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน
กิจกรรมโครงการแนะแนวการเลือกสาขา นักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5102 มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 200 คน กิจกรรมโครงการแนะแนวการเลือกสาขา นักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5102 มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 200 คน ( 44 ภาพ)
กิจกรรมโครงการแนะแนวการเลือกสาขา นักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5102 มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 200 คน
นายไพบูลย์ แก้วพวงดี เกษตรมอทราย รุ่นที่ 2 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี คณบดีและตัวแทนศิษย์เก่าได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าฯในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะฯให้มากยิ่งขึ้น 11 เมษายน 2561 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี เกษตรมอทราย รุ่นที่ 2 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี คณบดีและตัวแทนศิษย์เก่าได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าฯในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะฯให้มากยิ่งขึ้น 11 เมษายน 2561 ( 3 ภาพ)
นายไพบูลย์ แก้วพวงดี เกษตรมอทราย รุ่นที่ 2 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี คณบดีและตัวแทนศิษย์เก่าได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าฯในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะฯให้มากยิ่งขึ้น 11 เมษายน 2561
กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5103 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน เทคนิคการกรอกใบสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และการบริหารจัดการทางด้านการเงิน มีคณาจารย์ บุคลากร วิทยากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 54 คน กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5103 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน เทคนิคการกรอกใบสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และการบริหารจัดการทางด้านการเงิน มีคณาจารย์ บุคลากร วิทยากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 54 คน ( 36 ภาพ)
กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5103 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน เทคนิคการกรอกใบสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และการบริหารจัดการทางด้านการเงิน มีคณาจารย์ บุคลากร วิทยากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 54 คน
กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 ณ Smileland Resort ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ  การบริหารโครงการ  การประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อให้เกิดการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษาให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในหมู่คณะมีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 2 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 2 จำนวน 9 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 20 คน, และชั้นปี 4 จำนวน 9 คน กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 ณ Smileland Resort ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อให้เกิดการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษาให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในหมู่คณะมีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 2 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 2 จำนวน 9 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 20 คน, และชั้นปี 4 จำนวน 9 คน ( 28 ภาพ)
กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 ณ Smileland Resort ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อให้เกิดการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษาให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในหมู่คณะมีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 2 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 2 จำนวน 9 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 20 คน, และชั้นปี 4 จำนวน 9 คน
กิจกรรมโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเมื่อไปใช้ชีวิตสู่วัยทำงานในการประกอบอาชีพ อีกทั้งได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้อง มีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 474 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 144 คน, ชั้นปี 2 จำนวน 97 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 93 คน และชั้นปี 4 จำนวน 140 คน กิจกรรมโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเมื่อไปใช้ชีวิตสู่วัยทำงานในการประกอบอาชีพ อีกทั้งได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้อง มีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 474 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 144 คน, ชั้นปี 2 จำนวน 97 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 93 คน และชั้นปี 4 จำนวน 140 คน ( 41 ภาพ)
กิจกรรมโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเมื่อไปใช้ชีวิตสู่วัยทำงานในการประกอบอาชีพ อีกทั้งได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้อง มีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 474 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 144 คน, ชั้นปี 2 จำนวน 97 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 93 คน และชั้นปี 4 จำนวน 140 คน
คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมทั้งศิษย์เก่า ได้มาแนะแนวการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมสำหรับการทำงานและสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1-4 ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมทั้งศิษย์เก่า ได้มาแนะแนวการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมสำหรับการทำงานและสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1-4 ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ( 7 ภาพ)
คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมทั้งศิษย์เก่า ได้มาแนะแนวการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมสำหรับการทำงานและสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1-4 ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีบุคลากรบริษัท จำนวน 8 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีบุคลากรบริษัท จำนวน 8 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ( 30 ภาพ)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีบุคลากรบริษัท จำนวน 8 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
Dr.Phonesavanh Thepphsoulithone Vice President พร้อมคณะฯ จำนวน 6 ท่าน จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เดินทางมาขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เมื่อวันที่ 27 กพ. 2561 Dr.Phonesavanh Thepphsoulithone Vice President พร้อมคณะฯ จำนวน 6 ท่าน จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เดินทางมาขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เมื่อวันที่ 27 กพ. 2561 ( 20 ภาพ)
Dr.Phonesavanh Thepphsoulithone Vice President พร้อมคณะฯ จำนวน 6 ท่าน จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เดินทางมาขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เมื่อวันที่ 27 กพ. 2561
กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าชมนิทรรศการในเกษตรอีสานใต้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการผลิตอาหารหมักไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าชมนิทรรศการในเกษตรอีสานใต้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการผลิตอาหารหมักไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 กุมภาพันธ์ 2561 ( 56 ภาพ)
กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าชมนิทรรศการในเกษตรอีสานใต้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการผลิตอาหารหมักไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ร่วมกิจกรรม 1. อาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร) คณะเกษตรศาสตร์ 2. นักศึกษา สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 3. อาจารย์และนักศึกษา สาขา Food and Fermentation Science, Faculty of Food and Nutrition, Beppu University
กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองป่าพง และเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ตลาดต้องชม หัวไฮ่ปลายนา บ้านหนองเทา ต.สำโรง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ, 8 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองป่าพง และเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ตลาดต้องชม หัวไฮ่ปลายนา บ้านหนองเทา ต.สำโรง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ, 8 กุมภาพันธ์ 2561 ( 28 ภาพ)
กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองป่าพง และเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ตลาดต้องชม หัวไฮ่ปลายนา บ้านหนองเทา ต.สำโรง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ, 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ร่วมกิจกรรม 1. อาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร) คณะเกษตรศาสตร์ 2. นักศึกษา สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 3. อาจารย์และนักศึกษา สาขา Food and Fermentation Science, Faculty of Food and Nutrition, Beppu University
กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ณ โรงงานน้ำปลาพิไชย จำกัด จ.ชลบุรี โรงงานต้นแบบการหมัก และห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม., วันที่ 6-7 ก.พ. 2561 กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ณ โรงงานน้ำปลาพิไชย จำกัด จ.ชลบุรี โรงงานต้นแบบการหมัก และห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม., วันที่ 6-7 ก.พ. 2561 ( 19 ภาพ)
กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ณ โรงงานน้ำปลาพิไชย จำกัด จ.ชลบุรี โรงงานต้นแบบการหมัก และห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม., วันที่ 6-7 ก.พ. 2561 ผู้ร่วมกิจกรรม 1. อาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร) คณะเกษตรศาสตร์ 2. นักศึกษา สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 3. อาจารย์และนักศึกษา สาขา Food and Fermentation Science, Faculty of Food and Nutrition, Beppu University
กิจกรรมจิตอาสาวัดหนองป่าพง จัดขึ้นในวันที่ 11 – 17 มกราคม 2561 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 17 มกราคม 2561 กิจกรรมจิตอาสาวัดหนองป่าพง จัดขึ้นในวันที่ 11 – 17 มกราคม 2561 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 17 มกราคม 2561 ( 12 ภาพ)
กิจกรรมจิตอาสาวัดหนองป่าพง จัดขึ้นในวันที่ 11 – 17 มกราคม 2561 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 17 มกราคม 2561
กิจกรรมโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จัดขึ้นในวันที่ 5 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ของสถาบันต่างๆ แลกเปลี่ยน สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม มีคณาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วม จำนวน 6 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมจำนวน 79 คน ซึ่งมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 18 ประเภท โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเหรียญทอง 3 ประเภท, เหรียญเงิน 8 ประเภท และเหรียญทองแดง 2 ประเภท กิจกรรมโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จัดขึ้นในวันที่ 5 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ของสถาบันต่างๆ แลกเปลี่ยน สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม มีคณาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วม จำนวน 6 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมจำนวน 79 คน ซึ่งมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 18 ประเภท โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเหรียญทอง 3 ประเภท, เหรียญเงิน 8 ประเภท และเหรียญทองแดง 2 ประเภท ( 61 ภาพ)
กิจกรรมโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จัดขึ้นในวันที่ 5 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ของสถาบันต่างๆ แลกเปลี่ยน สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม มีคณาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วม จำนวน 6 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมจำนวน 79 คน ซึ่งมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 18 ประเภท โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเหรียญทอง 3 ประเภท, เหรียญเงิน 8 ประเภท และเหรียญทองแดง 2 ประเภท
ดร ชัยวุฒิ ดร จรุงจิต กรุดพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมรับเสด็จ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าชมงาน 1884 คน ดร ชัยวุฒิ ดร จรุงจิต กรุดพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมรับเสด็จ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าชมงาน 1884 คน ( 75 ภาพ)
ดร ชัยวุฒิ ดร จรุงจิต กรุดพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมรับเสด็จ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าชมงาน 1884 คน
การบรรยายพิเศษภาควิชาสัตวศาสตร์ การผลิตปศุสัตว์เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย โดยคุณจิรบูรณ์ ประสารพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤศจิกายน 2560 การบรรยายพิเศษภาควิชาสัตวศาสตร์ การผลิตปศุสัตว์เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย โดยคุณจิรบูรณ์ ประสารพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤศจิกายน 2560 ( 26 ภาพ)
การบรรยายพิเศษภาควิชาสัตวศาสตร์ การผลิตปศุสัตว์เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย โดยคุณจิรบูรณ์ ประสารพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤศจิกายน 2560
สัมมนาสาขาวิชาประมง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สัมมนาสาขาวิชาประมง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ( 21 ภาพ)
สัมมนาสาขาวิชาประมง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่2) กิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 277 คน โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่2) กิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 277 คน ( 30 ภาพ)
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่2) กิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 277 คน
กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานไร่ฝึกฯ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 129 คน กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานไร่ฝึกฯ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 129 คน ( 24 ภาพ)
กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานไร่ฝึกฯ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 129 คน
กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 112 คน กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 112 คน ( 38 ภาพ)
กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 112 คน
กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนเพาะชำ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 115 คน กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนเพาะชำ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 115 คน ( 29 ภาพ)
กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนเพาะชำ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 115 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูก ที่บริษัท อุบลเวลแพค จำกัด โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ อุรัตทานนท์ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมนำดูสายการผลิต, 11 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูก ที่บริษัท อุบลเวลแพค จำกัด โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ อุรัตทานนท์ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมนำดูสายการผลิต, 11 พฤศจิกายน 2560 ( 9 ภาพ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูก ที่บริษัท อุบลเวลแพค จำกัด โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ อุรัตทานนท์ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมนำดูสายการผลิต, 11 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และต่างคณะ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 คน บริจาคได้ 88 คน, บริจาคไม่ได้ 17 คน กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และต่างคณะ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 คน บริจาคได้ 88 คน, บริจาคไม่ได้ 17 คน ( 22 ภาพ)
กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และต่างคณะ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 คน บริจาคได้ 88 คน, บริจาคไม่ได้ 17 คน
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 ( 17 ภาพ)
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโครงการที่ ดำเนินการไปแล้ว และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ บุคลากรและผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 35 คน
กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 113 คน กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 113 คน ( 28 ภาพ)
กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 113 คน
กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์ และห้อง CTB 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ศิษย์เก่าได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษารุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้มีโอกาสรับข้อมูลทางวิชาการไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่าและนักศึกษาร่วมกิจกรรม 180 คน กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์ และห้อง CTB 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ศิษย์เก่าได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษารุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้มีโอกาสรับข้อมูลทางวิชาการไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่าและนักศึกษาร่วมกิจกรรม 180 คน ( 52 ภาพ)
กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์ และห้อง CTB 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ศิษย์เก่าได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษารุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้มีโอกาสรับข้อมูลทางวิชาการไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่าและนักศึกษาร่วมกิจกรรม 180 คน
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมบัณฑิต และแนวทางการดำเนินชีวิตหลังจบ กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมบัณฑิต และแนวทางการดำเนินชีวิตหลังจบ ( 23 ภาพ)
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมบัณฑิต และแนวทางการดำเนินชีวิตหลังจบ การศึกษา โดยคุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กงศุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐโมซัมบิก ประจำประเทศไทย จัดขึ้น วันที่ 4 พ.ย. 2560 ณ ห้อง 5103 อาคารเรียนรวม 5 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฟัง บรรยาย จำนวน 131 คน
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 30 คน ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 30 คน ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ( 13 ภาพ)
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 30 คน ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
บุคลากรจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 คน มารับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่4 และสมัครฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาร่วมงาน จำนวน 34 คน บุคลากรจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 คน มารับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่4 และสมัครฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาร่วมงาน จำนวน 34 คน ( 15 ภาพ)
บุคลากรจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 คน มารับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่4 และสมัครฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาร่วมงาน จำนวน 34 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2561 (Research to Market. R2M 2018 ) ระดับจังหวัด ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 นั้น มีผู้ร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2561 (Research to Market. R2M 2018 ) ระดับจังหวัด ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 นั้น มีผู้ร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ( 12 ภาพ)
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2561 (Research to Market. R2M 2018 ) ระดับจังหวัด ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 นั้น มีผู้ร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
นักศึกษาคณะเกษตรฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ ezRAD technique PEER Project มหาวิทยาลัย นาตรัง 18-25 กย 60 นักศึกษาคณะเกษตรฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ ezRAD technique PEER Project มหาวิทยาลัย นาตรัง 18-25 กย 60 ( 28 ภาพ)
นักศึกษาคณะเกษตรฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ ezRAD technique PEER Project มหาวิทยาลัย นาตรัง 18-25 กย 60
ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต และ นักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาภาคสนาม วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 10 กันยายน 2560 ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต และ นักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาภาคสนาม วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 10 กันยายน 2560 ( 45 ภาพ)
ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต และ นักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาภาคสนาม วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 10 กันยายน 2560
ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต และ นักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาภาคสนาม วิชามีนวิทยา 9 กันยายน 2560 ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต และ นักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาภาคสนาม วิชามีนวิทยา 9 กันยายน 2560 ( 38 ภาพ)
ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต และ นักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาภาคสนาม วิชามีนวิทยา 9 กันยายน 2560
นักศึกษาสาขาประมงร่วมทำกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ “การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล” โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ, 6 กันยายน 2560 นักศึกษาสาขาประมงร่วมทำกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ “การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล” โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ, 6 กันยายน 2560 ( 86 ภาพ)
นักศึกษาสาขาประมงร่วมทำกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ “การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล” โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ, 6 กันยายน 2560
โครงการพัฒนาฟาร์มสาขาประมง ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าฟาร์ม และในฟาร์มประมง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน โครงการพัฒนาฟาร์มสาขาประมง ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าฟาร์ม และในฟาร์มประมง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน ( 14 ภาพ)
โครงการพัฒนาฟาร์มสาขาประมง ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าฟาร์ม และในฟาร์มประมง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน
ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่น 25 ชนะการประกวดโลโก้ 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ, 2 กันยายน 2560 ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่น 25 ชนะการประกวดโลโก้ 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ, 2 กันยายน 2560 ( 1 ภาพ)
ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่น 25 ชนะการประกวดโลโก้ 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ, 2 กันยายน 2560
สโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานนี้มีการทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ประจำสายรหัส กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการทำนุบำรุงฯ “ต้นไม้ของพ่อ” ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 27 ต้น ชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 23 ต้น และทองกวาว 6 ต้น บริเวณพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 สโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานนี้มีการทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ประจำสายรหัส กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการทำนุบำรุงฯ “ต้นไม้ของพ่อ” ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 27 ต้น ชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 23 ต้น และทองกวาว 6 ต้น บริเวณพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ( 25 ภาพ)
สโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานนี้มีการทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ประจำสายรหัส กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการทำนุบำรุงฯ “ต้นไม้ของพ่อ” ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 27 ต้น ชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 23 ต้น และทองกวาว 6 ต้น บริเวณพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560
โครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ และกีฬาฮาเฮ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ,โซนสระน้ำข้างอาคารอุตสาหกรรมเกษตร และลานวัฒนธรรม ช่วงเย็นกิจกรรม AGGIE NIGHT ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ ฝึกความมีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 658 คน โครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ และกีฬาฮาเฮ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ,โซนสระน้ำข้างอาคารอุตสาหกรรมเกษตร และลานวัฒนธรรม ช่วงเย็นกิจกรรม AGGIE NIGHT ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ ฝึกความมีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 658 คน ( 62 ภาพ)
โครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ และกีฬาฮาเฮ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ,โซนสระน้ำข้างอาคารอุตสาหกรรมเกษตร และลานวัฒนธรรม ช่วงเย็นกิจกรรม AGGIE NIGHT ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ ฝึกความมีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 658 คน
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดี และมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดี และมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน ( 26 ภาพ)
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดี และมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ช่วงที่1 (กิจกรรมดำนา) วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 417 คน โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ช่วงที่1 (กิจกรรมดำนา) วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 417 คน ( 24 ภาพ)
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ช่วงที่1 (กิจกรรมดำนา) วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 417 คน
โครงการปฐมนิเทศภาควิชาพืชสวน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 สิงหาคม 2560 โครงการปฐมนิเทศภาควิชาพืชสวน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 สิงหาคม 2560 ( 32 ภาพ)
โครงการปฐมนิเทศภาควิชาพืชสวน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 สิงหาคม 2560
นักศึกษาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้แดงอุบลในโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 บริเวณแหล่งน้ำหนองอีเจม นักศึกษาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้แดงอุบลในโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 บริเวณแหล่งน้ำหนองอีเจม ( 31 ภาพ)
นักศึกษาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้แดงอุบลในโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 บริเวณแหล่งน้ำหนองอีเจม
โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น น้อง ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักเกษตร  ร้องเพลงเชียร์ซึ่งเป็นเพลงประจำคณะได้ และให้สอดคล้องกับนโยบายการรับน้องของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และนโยบายมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนศ.ใหม่ ม.อุบลฯ มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น น้อง ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักเกษตร ร้องเพลงเชียร์ซึ่งเป็นเพลงประจำคณะได้ และให้สอดคล้องกับนโยบายการรับน้องของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และนโยบายมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนศ.ใหม่ ม.อุบลฯ มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน ( 14 ภาพ)
โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น น้อง ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักเกษตร ร้องเพลงเชียร์ซึ่งเป็นเพลงประจำคณะได้ และให้สอดคล้องกับนโยบายการรับน้องของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และนโยบายมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนศ.ใหม่ ม.อุบลฯ มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรู้ กฎ ระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา เรียนรู้อย่างถูกวิธี และได้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการนักศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรู้ กฎ ระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา เรียนรู้อย่างถูกวิธี และได้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการนักศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ ( 47 ภาพ)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรู้ กฎ ระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา เรียนรู้อย่างถูกวิธี และได้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการนักศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559, 2 สิงหาคม 2560 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559, 2 สิงหาคม 2560 ( 11 ภาพ)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559, 2 สิงหาคม 2560
ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ ในโครงการ “ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ถวายแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ตึกอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ ในโครงการ “ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ถวายแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ตึกอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 13 ภาพ)
ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ ในโครงการ “ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ถวายแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ตึกอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวนิภาพร บุญชอบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ ภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับ “ดี” พร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “ผลของซิลิกอนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรเซ็นท์และปริมาณคลอโรฟิลล์ของข้าว 4 พันธุ์ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ” นางสาวนิภาพร บุญชอบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ ภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับ “ดี” พร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “ผลของซิลิกอนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรเซ็นท์และปริมาณคลอโรฟิลล์ของข้าว 4 พันธุ์ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ” ( 6 ภาพ)
นางสาวนิภาพร บุญชอบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ ภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับ “ดี” พร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “ผลของซิลิกอนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรเซ็นท์และปริมาณคลอโรฟิลล์ของข้าว 4 พันธุ์ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ”
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผศ. ดร. วีรเวทย์ อุทโธ พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ บุราเลข ได้เข้านิเทศนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารที่กำลังฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี และขอนแก่น, 3-6 กรกฎาคม 2560 ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผศ. ดร. วีรเวทย์ อุทโธ พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ บุราเลข ได้เข้านิเทศนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารที่กำลังฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี และขอนแก่น, 3-6 กรกฎาคม 2560 ( 16 ภาพ)
ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผศ. ดร. วีรเวทย์ อุทโธ พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ บุราเลข ได้เข้านิเทศนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารที่กำลังฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี และขอนแก่น, 3-6 กรกฎาคม 2560
การถ่ายทำสารคดีแนะนำกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอพิบูลฯ และ อำเภอโขงเจียม 4-5 กค 2560 การถ่ายทำสารคดีแนะนำกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอพิบูลฯ และ อำเภอโขงเจียม 4-5 กค 2560 ( 36 ภาพ)
การถ่ายทำสารคดีแนะนำกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอพิบูลฯ และ อำเภอโขงเจียม 4-5 กค 2560
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาประมง ชุมพร และ ระนอง, 5 กรกฎาคม 2560 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาประมง ชุมพร และ ระนอง, 5 กรกฎาคม 2560 ( 44 ภาพ)
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาประมง ชุมพร และ ระนอง, 5 กรกฎาคม 2560
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลธาตุ, เทศบาลตำบลคำขวาง, ตำบลโพธิ์ใหญ่ และเทศบาลตำบลเมืองศรีไค โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลธาตุ, เทศบาลตำบลคำขวาง, ตำบลโพธิ์ใหญ่ และเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ( 30 ภาพ)
โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลธาตุ, เทศบาลตำบลคำขวาง, ตำบลโพธิ์ใหญ่ และเทศบาลตำบลเมืองศรีไค
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมปลาย ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 28 คน โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมปลาย ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 28 คน ( 21 ภาพ)
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมปลาย ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 28 คน
นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ Young Scientist and Technologist Program (YSTP) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

และนอกจากนี้ยังได้รับทุนการศึกษา YSTP ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ทำปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ในหัวข้อ การศึกษาสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่านฟิล์มพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Study on film permeability to ethanol vapour of biodegradable plastic films) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ และ ดร. ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล (ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก MTEC) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ Young Scientist and Technologist Program (YSTP) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และนอกจากนี้ยังได้รับทุนการศึกษา YSTP ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ทำปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ในหัวข้อ การศึกษาสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่านฟิล์มพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Study on film permeability to ethanol vapour of biodegradable plastic films) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ และ ดร. ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล (ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก MTEC) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ( 4 ภาพ)
นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วม กิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ Young Scientist and Technologist Program (YSTP) จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และนอกจากนี้ยังได้รับทุนการศึกษา YSTP ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ทำปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ในหัวข้อ การศึกษาสมบัติการยอมให้ไอระเหยเอทานอลซึมผ่านฟิล์มพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Study on film permeability to ethanol vapour of biodegradable plastic films) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ และ ดร. ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล (ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก MTEC) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2560 เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำในกลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษาสมาชิกภาคี 4 จอบ ทั้ง 12 สถาบัน 176 คน การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น และการศึกษาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2560 เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำในกลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษาสมาชิกภาคี 4 จอบ ทั้ง 12 สถาบัน 176 คน การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น และการศึกษาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ( 85 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2560 เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำในกลุ่มตัวแทนนิสิตนักศึกษาสมาชิกภาคี 4 จอบ ทั้ง 12 สถาบัน 176 คน การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น และการศึกษาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และได้นำทักษะความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
โครงการค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 – 26 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกันจาน บ้านกันจาน ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน โครงการค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 – 26 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกันจาน บ้านกันจาน ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน ( 78 ภาพ)
โครงการค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 – 26 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกันจาน บ้านกันจาน ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สระบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ 21-26 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สระบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ 21-26 พฤษภาคม 2560 ( 116 ภาพ)
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สระบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ 21-26 พฤษภาคม 2560
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต/ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 12.20 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5103 มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 185 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษา ได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน, เทคนิคการสัมภาษณ์ และมารยาทในการเข้าสังคม โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต/ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 12.20 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5103 มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 185 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษา ได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน, เทคนิคการสัมภาษณ์ และมารยาทในการเข้าสังคม ( 21 ภาพ)
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต/ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 12.20 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5103 มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 185 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษา ได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน, เทคนิคการสัมภาษณ์ และมารยาทในการเข้าสังคม
โครงการพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ และวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด และสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสอบเพื่อขอได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเกิดประโยชน์ในการสมัครงานและทำงาน โครงการพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ และวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด และสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสอบเพื่อขอได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเกิดประโยชน์ในการสมัครงานและทำงาน ( 33 ภาพ)
โครงการพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ และวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด และสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสอบเพื่อขอได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเกิดประโยชน์ในการสมัครงานและทำงาน
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2560 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2560 ( 43 ภาพ)
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2560
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของปลา ร่วมกับเขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6-8 เมษายน 2560 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของปลา ร่วมกับเขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6-8 เมษายน 2560 ( 66 ภาพ)
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของปลา ร่วมกับเขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6-8 เมษายน 2560
ทัศนศึกษาภาควิชาประมง วิชาอนุกรมวิธานของปลา อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 1 เมษายน 2560 ทัศนศึกษาภาควิชาประมง วิชาอนุกรมวิธานของปลา อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 1 เมษายน 2560 ( 19 ภาพ)
ทัศนศึกษาภาควิชาประมง วิชาอนุกรมวิธานของปลา อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 1 เมษายน 2560
บุคลากรจากบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี จำนวน 7 คน มาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ตำแหน่งที่เปิดรับ นักวิซาการเกษตร, QA, QC ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. มีนักศึกษา บุคลากร ร่วมฟังข้อมูลของบริษัทและสมัครงาน จำนวน 24 คน, 21 มีนาคม 2560 บุคลากรจากบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี จำนวน 7 คน มาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ตำแหน่งที่เปิดรับ นักวิซาการเกษตร, QA, QC ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. มีนักศึกษา บุคลากร ร่วมฟังข้อมูลของบริษัทและสมัครงาน จำนวน 24 คน, 21 มีนาคม 2560 ( 19 ภาพ)
บุคลากรจากบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี จำนวน 7 คน มาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ตำแหน่งที่เปิดรับ นักวิซาการเกษตร, QA, QC ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. มีนักศึกษา บุคลากร ร่วมฟังข้อมูลของบริษัทและสมัครงาน จำนวน 24 คน, 21 มีนาคม 2560
โครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ผาแต้ม&แก่งพิศมัยริเวอไซด์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2559-2560(ชุดใหม่) ให้มีความเข้าใจความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ผาแต้ม&แก่งพิศมัยริเวอไซด์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2559-2560(ชุดใหม่) ให้มีความเข้าใจความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ( 27 ภาพ)
โครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ผาแต้ม&แก่งพิศมัยริเวอไซด์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2559-2560(ชุดใหม่) ให้มีความเข้าใจความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการเกษตรอำลา(Byenior) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้พบปะสังสรรกับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การมอบเกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ กรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มอบรางวัลนักศึกษาที่ได้เหรียญทอง เงิน ทองแดง จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร กีฬา 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 รางวัลคนดีศรีเกษตร และรางวัลการแต่งกายถูกระเบียบ ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเกษตรอำลา(Byenior) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้พบปะสังสรรกับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การมอบเกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ กรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มอบรางวัลนักศึกษาที่ได้เหรียญทอง เงิน ทองแดง จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร กีฬา 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 รางวัลคนดีศรีเกษตร และรางวัลการแต่งกายถูกระเบียบ ประจำปีการศึกษา 2559 ( 40 ภาพ)
โครงการเกษตรอำลา(Byenior) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้พบปะสังสรรกับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การมอบเกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ กรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มอบรางวัลนักศึกษาที่ได้เหรียญทอง เงิน ทองแดง จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร กีฬา 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 รางวัลคนดีศรีเกษตร และรางวัลการแต่งกายถูกระเบียบ ประจำปีการศึกษา 2559
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด  รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีนักศึกษาสมัครงาน 20 คน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีนักศึกษาสมัครงาน 20 คน ( 11 ภาพ)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีนักศึกษาสมัครงาน 20 คน
กิจกรรมบรรยายพิเศษ Food Safety: Perspective โดย Prof.Dr.Son Radu ภายใต้โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมบรรยายพิเศษ Food Safety: Perspective โดย Prof.Dr.Son Radu ภายใต้โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กุมภาพันธ์ 2560 ( 51 ภาพ)
กิจกรรมบรรยายพิเศษ Food Safety: Perspective โดย Prof.Dr.Son Radu ภายใต้โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น มีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ และเบอร์ 2 นายนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ มีจำนวนผู้มาเลือกตั้ง 567 คน ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้ เบอร์ 1 ได้คะแนน 240 คะแนน เบอร์ 2 ได้คะแนน 231 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 80 คะแนน และบัตรเสีย จำนวน 16 คะแนน สรุปผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2560 คือ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น มีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ และเบอร์ 2 นายนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ มีจำนวนผู้มาเลือกตั้ง 567 คน ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้ เบอร์ 1 ได้คะแนน 240 คะแนน เบอร์ 2 ได้คะแนน 231 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 80 คะแนน และบัตรเสีย จำนวน 16 คะแนน สรุปผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2560 คือ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ ( 23 ภาพ)
กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น มีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ และเบอร์ 2 นายนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ มีจำนวนผู้มาเลือกตั้ง 567 คน ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้ เบอร์ 1 ได้คะแนน 240 คะแนน เบอร์ 2 ได้คะแนน 231 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 80 คะแนน และบัตรเสีย จำนวน 16 คะแนน สรุปผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2560 คือ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่
โครงการกีฬาสามเสียม ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการเกษตร โครงการกีฬาสามเสียม ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการเกษตร ( 41 ภาพ)
โครงการกีฬาสามเสียม ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 จัดขึ้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการเกษตร
กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 18.30 น. มีผู้แสดงวิสัยทัศน์จำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ และเบอร์ 2 นายนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ นักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 18.30 น. มีผู้แสดงวิสัยทัศน์จำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ และเบอร์ 2 นายนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ นักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ( 14 ภาพ)
กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 – 18.30 น. มีผู้แสดงวิสัยทัศน์จำนวน 2 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ และเบอร์ 2 นายนายธนศักดิ์ ขุ่ยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาพืชไร่ นักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 วันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลืองานในฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร วิทยุสื่อสาร ฝ่ายล้างห้องน้ำ ฝ่ายรถนำชมงาน ฝ่ายดูแลผู้ประกอบการ ฝ่ายเก็บขยะ เป็นต้น กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 วันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลืองานในฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร วิทยุสื่อสาร ฝ่ายล้างห้องน้ำ ฝ่ายรถนำชมงาน ฝ่ายดูแลผู้ประกอบการ ฝ่ายเก็บขยะ เป็นต้น ( 18 ภาพ)
กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 วันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลืองานในฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร วิทยุสื่อสาร ฝ่ายล้างห้องน้ำ ฝ่ายรถนำชมงาน ฝ่ายดูแลผู้ประกอบการ ฝ่ายเก็บขยะ เป็นต้น
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ (นายศักดา คงสีลา นางสาวลดารัตน์ ทันที และนางสาวฉันทมาศ เชื้อแก้ว) และพืชสวน (นายศักดิ์นันท์ จันทคณานุรักษ์) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 ( The 18th Agricultural Conference) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 นักศึกษาปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ (นายศักดา คงสีลา นางสาวลดารัตน์ ทันที และนางสาวฉันทมาศ เชื้อแก้ว) และพืชสวน (นายศักดิ์นันท์ จันทคณานุรักษ์) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 ( The 18th Agricultural Conference) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ( 19 ภาพ)
นักศึกษาปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ (นายศักดา คงสีลา นางสาวลดารัตน์ ทันที และนางสาวฉันทมาศ เชื้อแก้ว) และพืชสวน (นายศักดิ์นันท์ จันทคณานุรักษ์) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 ( The 18th Agricultural Conference) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ซึ่งในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นายศักดา คงสีลา นักศึกษาปริญญาโทภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม ได้รับโล่รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับ “ดีเด่น” พร้อมใบประกาศนียบัตร ประเภทนักศึกษา ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมต้านทานเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลและทนน้ำท่วมฉับพลันโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกร่วมกับการคัดเลือกลักษณะฟีโนไทป์”
การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวายสายพันธุ์แม่น้ำชี เพื่อพัฒนาคุณภาพและการตลาด โดยนักศึกษาภาควิชาประมง ภายใต้การสนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 มกราคม 2560 การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวายสายพันธุ์แม่น้ำชี เพื่อพัฒนาคุณภาพและการตลาด โดยนักศึกษาภาควิชาประมง ภายใต้การสนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 มกราคม 2560 ( 29 ภาพ)
การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวายสายพันธุ์แม่น้ำชี เพื่อพัฒนาคุณภาพและการตลาด โดยนักศึกษาภาควิชาประมง ภายใต้การสนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 มกราคม 2560
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานสกลนคร) และศิษย์เก่าสาขาวิชาประมง ได้เข้าให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแนะนำประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาประมง ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานสกลนคร) และศิษย์เก่าสาขาวิชาประมง ได้เข้าให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแนะนำประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาประมง ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 ( 10 ภาพ)
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานสกลนคร) และศิษย์เก่าสาขาวิชาประมง ได้เข้าให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแนะนำประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาประมง ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560
ชุมนุมปลาสวยงาม ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมและจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามงานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 ชุมนุมปลาสวยงาม ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมและจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามงานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 ( 49 ภาพ)
ชุมนุมปลาสวยงาม ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมและจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามงานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559
พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 ( 75 ภาพ)
พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559
งานแถลงข่าว ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 ธันวาคม 2559 งานแถลงข่าว ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 ธันวาคม 2559 ( 30 ภาพ)
งานแถลงข่าว ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 ธันวาคม 2559
โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา ( 9 ภาพ)
โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง UNMF โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดแสดงนิทัศน์การความหลากหลายทางชีวภาพปลาในลุ่มน้ำโขง และ การประกวดปลากัด งานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง UNMF โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดแสดงนิทัศน์การความหลากหลายทางชีวภาพปลาในลุ่มน้ำโขง และ การประกวดปลากัด งานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 ( 38 ภาพ)
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง UNMF โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดแสดงนิทัศน์การความหลากหลายทางชีวภาพปลาในลุ่มน้ำโขง และ การประกวดปลากัด งานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559
โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, 4-6 มกราคม 2560 โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, 4-6 มกราคม 2560 ( 36 ภาพ)
โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, 4-6 มกราคม 2560
นักศึกษาวิชา หลักการขยายพันธุ์พืชสวนและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ศึกษาดูงาน ทางด้านการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์เมล่อน ณ บริษัทเทพมงคลฟาร์ม อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย. 2559 นักศึกษาวิชา หลักการขยายพันธุ์พืชสวนและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ศึกษาดูงาน ทางด้านการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์เมล่อน ณ บริษัทเทพมงคลฟาร์ม อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย. 2559 ( 29 ภาพ)
นักศึกษาวิชา หลักการขยายพันธุ์พืชสวนและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ศึกษาดูงาน ทางด้านการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์เมล่อน ณ บริษัทเทพมงคลฟาร์ม อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย. 2559
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย วันที่ 18 พ.ย. 59 นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย วันที่ 18 พ.ย. 59 ( 10 ภาพ)
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย วันที่ 18 พ.ย. 59
กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ( 15 ภาพ)
กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรงพื้นที่ภาคอีสานและภาคอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 พฤศจิกายน 2559 สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรงพื้นที่ภาคอีสานและภาคอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 พฤศจิกายน 2559 ( 53 ภาพ)
สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรงพื้นที่ภาคอีสานและภาคอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 4 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 4 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น ( 25 ภาพ)
กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 4 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น
คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้เชิญคุณมีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน(ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 และกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้เชิญคุณมีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน(ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 และกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"การรับประทานอาหารแบบสากล" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 2 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้เชิญคุณมีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน(ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 และกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"การรับประทานอาหารแบบสากล" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 13 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล เป็นต้น กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 13 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล เป็นต้น ( 53 ภาพ)
กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 13 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล เป็นต้น
โครงการพัฒนาฟาร์มภาควิชาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน โครงการพัฒนาฟาร์มภาควิชาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน ( 23 ภาพ)
โครงการพัฒนาฟาร์มภาควิชาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์พัฒนาเรือนเพาะชำ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์พัฒนาเรือนเพาะชำ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 17 ภาพ)
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์พัฒนาเรือนเพาะชำ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาฟาร์มสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน โครงการพัฒนาฟาร์มสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน ( 21 ภาพ)
โครงการพัฒนาฟาร์มสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
โครงการพัฒนาฟาร์มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน โครงการพัฒนาฟาร์มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน ( 25 ภาพ)
โครงการพัฒนาฟาร์มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน
โครงการพัฒนาฟาร์มประมง ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โครงการพัฒนาฟาร์มประมง ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ( 17 ภาพ)
โครงการพัฒนาฟาร์มประมง ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาสาขา Food Technology จาก Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 ราย คือ Ms. Vo Thi Thu Hang และ Ms. Doan Thi Kim Huong เดินทางมาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2559 โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาสาขา Food Technology จาก Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 ราย คือ Ms. Vo Thi Thu Hang และ Ms. Doan Thi Kim Huong เดินทางมาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2559 ( 39 ภาพ)
โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาสาขา Food Technology จาก Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 ราย คือ Ms. Vo Thi Thu Hang และ Ms. Doan Thi Kim Huong เดินทางมาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2559
กิจกรรม Aggie Night (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 722 คน กิจกรรม Aggie Night (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 722 คน ( 24 ภาพ)
กิจกรรม Aggie Night (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 722 คน
การฝึกงานหน่วยหนึ่ง ภาควิชาประมง ฟาร์มประมง และ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2559 การฝึกงานหน่วยหนึ่ง ภาควิชาประมง ฟาร์มประมง และ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2559 ( 77 ภาพ)
การฝึกงานหน่วยหนึ่ง ภาควิชาประมง ฟาร์มประมง และ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2559
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีและมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีและมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น ( 20 ภาพ)
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีและมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ กรุงโฮจีมินห์ และ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ เวียดนาม 11-21 สิงหาคม 2559 กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ กรุงโฮจีมินห์ และ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ เวียดนาม 11-21 สิงหาคม 2559 ( 151 ภาพ)
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ กรุงโฮจีมินห์ และ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ เวียดนาม 11-21 สิงหาคม 2559
ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง National University of Vietnam และ College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 21 สิงหาคม 2559 ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง National University of Vietnam และ College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 21 สิงหาคม 2559 ( 19 ภาพ)
ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง National University of Vietnam และ College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 21 สิงหาคม 2559
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะเกษตรศาสตร์ (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะเกษตรศาสตร์ (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน ( 24 ภาพ)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะเกษตรศาสตร์ (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน
ดร.นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2559 ดร.นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2559 ( 23 ภาพ)
ดร.นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2559
การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2559 การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2559 ( 156 ภาพ)
การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2559
การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559 การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559 ( 53 ภาพ)
การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559
วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์การเกษตร "วิทยาศาสตร์กินได้" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559 ( 143 ภาพ)
วิทยาศาสตร์การเกษตร "วิทยาศาสตร์กินได้" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559
คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรสตร์เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,084 ตัว ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนอกจากนี้ยังมีกาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อื่นๆอีก 9 แห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,084 ตัว คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรสตร์เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,084 ตัว ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนอกจากนี้ยังมีกาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อื่นๆอีก 9 แห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,084 ตัว ( 10 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรสตร์เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,084 ตัว ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนอกจากนี้ยังมีกาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อื่นๆอีก 9 แห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,084 ตัว
ภาพกิจกรรมโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง(ช่วงที่1 กิจกรรมดำนา) วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ภาพกิจกรรมโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง(ช่วงที่1 กิจกรรมดำนา) วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน ( 25 ภาพ)
ภาพกิจกรรมโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง(ช่วงที่1 กิจกรรมดำนา) วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน
ภาพกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน ภาพกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน ( 19 ภาพ)
ภาพกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน
การปฐมนิเทศนักศึกษาพืชสวน และแนวทางการแก้ปัญหาผลการเรียนนักศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภุัทร คณะเกษตรศาสตร์ การปฐมนิเทศนักศึกษาพืชสวน และแนวทางการแก้ปัญหาผลการเรียนนักศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภุัทร คณะเกษตรศาสตร์ ( 14 ภาพ)
การปฐมนิเทศนักศึกษาพืชสวน และแนวทางการแก้ปัญหาผลการเรียนนักศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภุัทร คณะเกษตรศาสตร์
โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง ได้นำนักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น และคณาจารย์ ร่วมปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณหนองอีเจม วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง ได้นำนักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น และคณาจารย์ ร่วมปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณหนองอีเจม วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ( 21 ภาพ)
โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง ได้นำนักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น และคณาจารย์ ร่วมปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณหนองอีเจม วันที่ 5 สิงหาคม 2559
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 2 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 2 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ( 8 ภาพ)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 2 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 54 วัน ในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2559 คือ นางสาวชลิดา ตาน้อย นักศึกษาวิชาพืชไร่ และนางสาวจีราภรณ์ อุตทาพงศ์ นักศึกษาวิชาพืชสวน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นางสาวลักษิกา ชัยรัตน์ และนางสาวสุขฤทัย หมั่นวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา 30 วัน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2559 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นางสาวลักษิกา ชัยรัตน์ และนางสาวสุขฤทัย หมั่นวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา 30 วัน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2559 ( 6 ภาพ)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นางสาวลักษิกา ชัยรัตน์ และนางสาวสุขฤทัย หมั่นวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา 30 วัน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2559
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นายวัฒนศักดิ์ บังสี และนางสาวนิภาพร คำศรี นักศึกษาสาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 20 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 30 กรกฎาคม 2559 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นายวัฒนศักดิ์ บังสี และนางสาวนิภาพร คำศรี นักศึกษาสาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 20 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 30 กรกฎาคม 2559 ( 6 ภาพ)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นายวัฒนศักดิ์ บังสี และนางสาวนิภาพร คำศรี นักศึกษาสาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 20 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 30 กรกฎาคม 2559
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม การเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม การเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี ( 39 ภาพ)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม การเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 1 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 37 วัน ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 คือ นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 1 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 37 วัน ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 คือ นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ( 8 ภาพ)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 1 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 37 วัน ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 คือ นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.บุษบา บัวคำ อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.บุษบา บัวคำ อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559 ( 24 ภาพ)
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.บุษบา บัวคำ อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2016) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ “Modern Thai Health Food” โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ กล่าวคือ รอบแรก (มีผู้ส่งเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศประมาณ 36 สถาบัน) และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 14 สถาบัน ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ทีม Kan Krao มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2016 และ ProPak Asia สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2016) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ “Modern Thai Health Food” โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ กล่าวคือ รอบแรก (มีผู้ส่งเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศประมาณ 36 สถาบัน) และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 14 สถาบัน ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ทีม Kan Krao มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2016 และ ProPak Asia ( 9 ภาพ)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2016) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ “Modern Thai Health Food” โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ กล่าวคือ รอบแรก (มีผู้ส่งเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศประมาณ 36 สถาบัน) และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 14 สถาบัน ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ทีม Kan Krao มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2016 และ ProPak Asia
พิธีปิดโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 พิธีปิดโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 ( 142 ภาพ)
พิธีปิดโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559
พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-27 พฤษภาคม 2559 พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-27 พฤษภาคม 2559 ( 36 ภาพ)
พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-27 พฤษภาคม 2559
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดป่าอรัญญวาสี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัด และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ และการให้ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดป่าอรัญญวาสี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัด และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ และการให้ ( 29 ภาพ)
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดป่าอรัญญวาสี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัด และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ และการให้
โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ C301คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ C301คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา ( 19 ภาพ)
โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ C301คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา
วิชาผักพื้นบ้านทัศนศึกษาบ้านโนนศรีทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี่ง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 14 พ.ค. 2559 วิชาผักพื้นบ้านทัศนศึกษาบ้านโนนศรีทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี่ง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 14 พ.ค. 2559 ( 30 ภาพ)
วิชาผักพื้นบ้านทัศนศึกษาบ้านโนนศรีทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี่ง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 14 พ.ค. 2559
โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้ได้รับโอวาทจากอาจารย์ และบุคลากรซึ่งเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป และเพื่อให้รุ่นพี่ได้พบปะสังสรรค์กับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้ได้รับโอวาทจากอาจารย์ และบุคลากรซึ่งเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป และเพื่อให้รุ่นพี่ได้พบปะสังสรรค์กับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา ( 22 ภาพ)
โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้ได้รับโอวาทจากอาจารย์ และบุคลากรซึ่งเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป และเพื่อให้รุ่นพี่ได้พบปะสังสรรค์กับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 30 เมษายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5103 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 30 เมษายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5103 ( 38 ภาพ)
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 30 เมษายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5103 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษา ได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน 2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาได้ทราบถึงเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 3.เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาได้ทราบถึงมารยาทในการเข้าสังคม
โครงการควบคุมดูและโครงการและกิจกรรมนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติถูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘, 11 – 13 มีนาคม 2559 โครงการควบคุมดูและโครงการและกิจกรรมนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติถูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘, 11 – 13 มีนาคม 2559 ( 34 ภาพ)
โครงการควบคุมดูและโครงการและกิจกรรมนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติถูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแนวนโยบายในการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา สำหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า และนักศึกษา
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ( 10 ภาพ)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจขบวนการการเลือกตั้งตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สิทธิและหน้าที่ในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย ดำเนินโครงการในวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณ หน้าห้องสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เป็นอย่างดี
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในรายวิชา 1205362 Food Safety and Quality Assurance ณ KFC สาขาเทสโก้ โลตัส เดชอุดม, โรงงาน ธวัชฟาร์ม, เอส เอส การสุรา และโรงงาน ก.เจริญ ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2559 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในรายวิชา 1205362 Food Safety and Quality Assurance ณ KFC สาขาเทสโก้ โลตัส เดชอุดม, โรงงาน ธวัชฟาร์ม, เอส เอส การสุรา และโรงงาน ก.เจริญ ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2559 ( 63 ภาพ)
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในรายวิชา 1205362 Food Safety and Quality Assurance ณ KFC สาขาเทสโก้ โลตัส เดชอุดม, โรงงาน ธวัชฟาร์ม, เอส เอส การสุรา และโรงงาน ก.เจริญ ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2559
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 มีนาคม 2559 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 มีนาคม 2559 ( 34 ภาพ)
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 มีนาคม 2559
คณาจารย์สาขาวิชาประมงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม และร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 คณาจารย์สาขาวิชาประมงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม และร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 ( 122 ภาพ)
คณาจารย์สาขาวิชาประมงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม และร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “รวมใจ ม.อุบลเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “รวมใจ ม.อุบลเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ( 20 ภาพ)
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “รวมใจ ม.อุบลเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคีในการทำงาน 4. เพื่อทดสอบความสามารถด้านกีฬาของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาเข้าร่วม กว่า 350 คน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานกีฬา 3 เสียมเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 20กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน อันได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางการเกษตร ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกว่า 130 คน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานกีฬา 3 เสียมเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 20กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน อันได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางการเกษตร ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกว่า 130 คน ( 18 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานกีฬา 3 เสียมเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 20กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน อันได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางการเกษตร ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกว่า 130 คน
เสวนาวิชาการ เสวนาวิชาการ "โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 ( 45 ภาพ)
เสวนาวิชาการ "โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 ( 40 ภาพ)
กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559
"หมอลำการเมือง" การแสดงดนตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 ( 27 ภาพ)
"หมอลำการเมือง" การแสดงดนตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 ( 38 ภาพ)
การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบเหรียญฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมพิธีมอบเหรียญ และในการนี้ รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พิธีมอบเหรียญฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมพิธีมอบเหรียญ และในการนี้ รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ร่วมพิธีในคร้ังนี้, 16 มกราคม 2559 ( 44 ภาพ)
พิธีมอบเหรียญฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมพิธีมอบเหรียญ และในการนี้ รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ร่วมพิธีในคร้ังนี้, 16 มกราคม 2559
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย-หญิง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) และคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย-หญิง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) และคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์", 12 มกราคม 2559 ( 92 ภาพ)
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย-หญิง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) และคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์", 12 มกราคม 2559
ทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน โดย ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดขอนแก่น, 9-10 มกราคม 2559 ทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน โดย ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดขอนแก่น, 9-10 มกราคม 2559 ( 32 ภาพ)
ทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน โดย ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดขอนแก่น, 9-10 มกราคม 2559
การแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ( 64 ภาพ)
การแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2558 โดย รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 119 คน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 และเพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากแต่ละสถาบัน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางการเกษตร อันจะทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น และเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2558 โดย รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 119 คน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 และเพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากแต่ละสถาบัน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางการเกษตร อันจะทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น และเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ( 39 ภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2558 โดย รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 119 คน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 และเพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากแต่ละสถาบัน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางการเกษตร อันจะทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น และเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่๒) กิจกรรมเกี่ยวข่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์   ฝึกให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งภายในมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การแข่งขันการเกี่ยวข้าว และกิจกรรมกีฬาฮาเฮเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๒๖ คน โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่๒) กิจกรรมเกี่ยวข่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ฝึกให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งภายในมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การแข่งขันการเกี่ยวข้าว และกิจกรรมกีฬาฮาเฮเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๒๖ คน ( 29 ภาพ)
โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่๒) กิจกรรมเกี่ยวข่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ฝึกให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งภายในมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การแข่งขันการเกี่ยวข้าว และกิจกรรมกีฬาฮาเฮเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๒๖ คน
ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้เชิญคุณณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฟังในหัวข้อเรื่อง ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้เชิญคุณณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฟังในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจการผลิตสุกรและไก่ในยุค AEC", 19 พฤศจิกายน 2558 ( 20 ภาพ)
ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้เชิญคุณณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฟังในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจการผลิตสุกรและไก่ในยุค AEC", 19 พฤศจิกายน 2558
การศึกษาดูงานวิชา วิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ณ สวนกล้วยไม้อนันต์พัฒนา และสวนพุทธชาติ (กลุ่มกล้วยไม้), 13 พฤศจิกายน 2558 การศึกษาดูงานวิชา วิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ณ สวนกล้วยไม้อนันต์พัฒนา และสวนพุทธชาติ (กลุ่มกล้วยไม้), 13 พฤศจิกายน 2558 ( 29 ภาพ)
การศึกษาดูงานวิชา วิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ณ สวนกล้วยไม้อนันต์พัฒนา และสวนพุทธชาติ (กลุ่มกล้วยไม้), 13 พฤศจิกายน 2558
โครงการค่ายฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี โครงการค่ายฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี ( 141 ภาพ)
โครงการค่ายฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี
การสำรวจภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาประมง ประจำภาคการศึกษา 2558 วิชามีนวิทยา และ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 7 และ 8 พฤศจิกายน 2558 การสำรวจภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาประมง ประจำภาคการศึกษา 2558 วิชามีนวิทยา และ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 7 และ 8 พฤศจิกายน 2558 ( 42 ภาพ)
การสำรวจภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาประมง ประจำภาคการศึกษา 2558 วิชามีนวิทยา และ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 7 และ 8 พฤศจิกายน 2558
โครงการพัฒนาฟาร์มทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในแต่ละสาขา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษาดูแล และรักษาความสะอาดบริเวณฟาร์มซึ่งเป็นสถานที่ ที่นักศึกษาให้ในการฝึกงาน และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน, 1 พฤศจิกายน 2558 โครงการพัฒนาฟาร์มทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในแต่ละสาขา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษาดูแล และรักษาความสะอาดบริเวณฟาร์มซึ่งเป็นสถานที่ ที่นักศึกษาให้ในการฝึกงาน และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน, 1 พฤศจิกายน 2558 ( 47 ภาพ)
โครงการพัฒนาฟาร์มทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในแต่ละสาขา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษาดูแล และรักษาความสะอาดบริเวณฟาร์มซึ่งเป็นสถานที่ ที่นักศึกษาให้ในการฝึกงาน และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน, 1 พฤศจิกายน 2558
ดูงานวิชาฝึกงานพืชสวน 1 และวิชาไม้ผลเขตร้อน ณ สวนเกษตรกร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 31 ต.ค. 2558 ดูงานวิชาฝึกงานพืชสวน 1 และวิชาไม้ผลเขตร้อน ณ สวนเกษตรกร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 31 ต.ค. 2558 ( 16 ภาพ)
ดูงานวิชาฝึกงานพืชสวน 1 และวิชาไม้ผลเขตร้อน ณ สวนเกษตรกร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 31 ต.ค. 2558
นักศึกษาพืชสวนปีที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 28 ตุลาคม 2558 นักศึกษาพืชสวนปีที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 28 ตุลาคม 2558 ( 8 ภาพ)
นักศึกษาพืชสวนปีที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 28 ตุลาคม 2558
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มาพบปะและรำลึกถึงสัมพันธภาพระหว่างกันและได้คารวะอาจารย์ที่เคยสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของอาชีพระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มาพบปะและรำลึกถึงสัมพันธภาพระหว่างกันและได้คารวะอาจารย์ที่เคยสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของอาชีพระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน ( 13 ภาพ)
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มาพบปะและรำลึกถึงสัมพันธภาพระหว่างกันและได้คารวะอาจารย์ที่เคยสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของอาชีพระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน
นักศึกษา เตรียมสหกิจศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 โครงการเส้นทางงานวิจัยสู่นวัตพานิชย์ (Research to Market) จัดโดย Science Park UBU และจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบต่อไป ที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558, 18 ตุลาคม 2558 นักศึกษา เตรียมสหกิจศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 โครงการเส้นทางงานวิจัยสู่นวัตพานิชย์ (Research to Market) จัดโดย Science Park UBU และจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบต่อไป ที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558, 18 ตุลาคม 2558 ( 1 ภาพ)
นักศึกษา เตรียมสหกิจศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 โครงการเส้นทางงานวิจัยสู่นวัตพานิชย์ (Research to Market) จัดโดย Science Park UBU และจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบต่อไป ที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558, 18 ตุลาคม 2558
บ.เบทาโกร จำกัดร่วมกับงานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรม RoadShow : เส้นทางเข้าร่วมงานกับเบทาโกรในโครงการสหกิจศึกษา โดยมีรุ่นพี่ที่กำลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ บ.เบทาโกร จำกัด ร่วมเล่าประสบการณ์ด้วย ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แล้ว, 17 ตุลาคม 2558 บ.เบทาโกร จำกัดร่วมกับงานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรม RoadShow : เส้นทางเข้าร่วมงานกับเบทาโกรในโครงการสหกิจศึกษา โดยมีรุ่นพี่ที่กำลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ บ.เบทาโกร จำกัด ร่วมเล่าประสบการณ์ด้วย ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แล้ว, 17 ตุลาคม 2558 ( 21 ภาพ)
บ.เบทาโกร จำกัดร่วมกับงานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรม RoadShow : เส้นทางเข้าร่วมงานกับเบทาโกรในโครงการสหกิจศึกษา โดยมีรุ่นพี่ที่กำลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ บ.เบทาโกร จำกัด ร่วมเล่าประสบการณ์ด้วย ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แล้ว, 17 ตุลาคม 2558
1st International Post Graduate Students Meeting, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 11.30 - 13.00 hrs, Monday 24th August 2015 at U-Place Hotel, Ubon Ratchathani University ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๕ คน สาธารณรัฐโมซัมบิก จำนวน ๑ คน และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓ คน ซึ่งได้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๕ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษา, ทุน และความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอาหาร โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 1st International Post Graduate Students Meeting, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 11.30 - 13.00 hrs, Monday 24th August 2015 at U-Place Hotel, Ubon Ratchathani University ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๕ คน สาธารณรัฐโมซัมบิก จำนวน ๑ คน และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓ คน ซึ่งได้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๕ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษา, ทุน และความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอาหาร โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ( 5 ภาพ)
1st International Post Graduate Students Meeting, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 11.30 - 13.00 hrs, Monday 24th August 2015 at U-Place Hotel, Ubon Ratchathani University ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๕ คน สาธารณรัฐโมซัมบิก จำนวน ๑ คน และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓ คน ซึ่งได้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๕ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษา, ทุน และความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอาหาร โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2558" ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม (เทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 กันยายน 2558 ( 118 ภาพ)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2558" ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม (เทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 กันยายน 2558
สาขาวิชาประมงและนักศึกษาได้ร่วมวางแผน เตรียมงาน และ แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมงให้กับโรงเรียนนายมวิทยาคาร และ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 สาขาวิชาประมงและนักศึกษาได้ร่วมวางแผน เตรียมงาน และ แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมงให้กับโรงเรียนนายมวิทยาคาร และ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ( 89 ภาพ)
สาขาวิชาประมงและนักศึกษาได้ร่วมวางแผน เตรียมงาน และ แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมงให้กับโรงเรียนนายมวิทยาคาร และ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558
สาขาวิชาประมงได้จัดงานกิจกรรมพัฒนาฟาร์มประมง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาประมงร่วมงานในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาประมงได้จัดงานกิจกรรมพัฒนาฟาร์มประมง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาประมงร่วมงานในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ( 24 ภาพ)
สาขาวิชาประมงได้จัดงานกิจกรรมพัฒนาฟาร์มประมง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาประมงร่วมงานในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 สิงหาคม 2558 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 สิงหาคม 2558 ( 71 ภาพ)
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 สิงหาคม 2558
พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 สิงหาคม 2558 พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 สิงหาคม 2558 ( 87 ภาพ)
พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 สิงหาคม 2558
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น28) นักศึกษามีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้น้องใหม่สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ และมีการทำบุญตักบาตร ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะเกษศตรศาสตร์ รวมถึงการมีจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น28) นักศึกษามีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้น้องใหม่สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ และมีการทำบุญตักบาตร ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะเกษศตรศาสตร์ รวมถึงการมีจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ ( 24 ภาพ)
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น28) นักศึกษามีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้น้องใหม่สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ และมีการทำบุญตักบาตร ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะเกษศตรศาสตร์ รวมถึงการมีจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณคณะเกษตรศาสตร์
โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( 15 ภาพ)
โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการ “มือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปีการศึกษา 2558” จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการ “มือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปีการศึกษา 2558” จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 21 ภาพ)
โครงการ “มือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปีการศึกษา 2558” จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กิจกรรมดำนา และช่วงที่ 2 กิจกรรมเกี่ยวข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตร นักศึกษาได้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายกเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ที่สนับสนุนรถแทรคเตอร์ในการไถนา
โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้่องต้น, 7 สิงหาคม 2558 โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้่องต้น, 7 สิงหาคม 2558 ( 45 ภาพ)
โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้่องต้น, 7 สิงหาคม 2558
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557, 3 สิงหาคม 2558 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557, 3 สิงหาคม 2558 ( 8 ภาพ)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557, 3 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาความเป็นผู้นำ โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาความเป็นผู้นำ โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 118 ภาพ)
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาความเป็นผู้นำ โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ร.ร.บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค นิสิต นักศึกษามีโอกาสเสริมสร้างทักษะทางด้านการเกษตรและความสามัคคีในหมู่นิสิต นักศึกษาเกษตร และฝึกประสบการณ์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่จะออกไปรับใช้ช่วยเหลือสังคมในอนาคต และเป็นการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ร.ร.บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค นิสิต นักศึกษามีโอกาสเสริมสร้างทักษะทางด้านการเกษตรและความสามัคคีในหมู่นิสิต นักศึกษาเกษตร และฝึกประสบการณ์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่จะออกไปรับใช้ช่วยเหลือสังคมในอนาคต และเป็นการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ( 265 ภาพ)
โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ร.ร.บ้านตามุย อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค นิสิต นักศึกษามีโอกาสเสริมสร้างทักษะทางด้านการเกษตรและความสามัคคีในหมู่นิสิต นักศึกษาเกษตร และฝึกประสบการณ์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนจากประสบการณ์จริง ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่จะออกไปรับใช้ช่วยเหลือสังคมในอนาคต และเป็นการกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม
การเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาจากโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (UBU ASEAN Youth Leadership Development Camp 2015) โดยได้มีนักศึกษาจาก The University of Danang, Kontom Campus และ The University of Danang, College of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-11.30 น. การเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาจากโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (UBU ASEAN Youth Leadership Development Camp 2015) โดยได้มีนักศึกษาจาก The University of Danang, Kontom Campus และ The University of Danang, College of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-11.30 น. ( 72 ภาพ)
การเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาจากโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (UBU ASEAN Youth Leadership Development Camp 2015) โดยได้มีนักศึกษาจาก The University of Danang, Kontom Campus และ The University of Danang, College of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-11.30 น.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5202 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฏระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5202 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฏระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี ( 26 ภาพ)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5202 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฏระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี
โครงการแลกปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนักศึกษาจำนวน 1 คนเข้าร่วมกิจกรรมคือ Ms. Nadine B. Coronado จาก University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ, และ ดร.บุบผา ใจเที่ยง ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ โครงการแลกปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนักศึกษาจำนวน 1 คนเข้าร่วมกิจกรรมคือ Ms. Nadine B. Coronado จาก University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ, และ ดร.บุบผา ใจเที่ยง ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ( 4 ภาพ)
โครงการแลกปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนักศึกษาจำนวน 1 คนเข้าร่วมกิจกรรมคือ Ms. Nadine B. Coronado จาก University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ, และ ดร.บุบผา ใจเที่ยง ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
ในวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 คณาจารย์ภาควิชาประมงนำโดย รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ, ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม และอาจารย์อริศรา โสภาวงค์ ได้พานักศึกษาภาควิชาประมงชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท ออกเดินทางดูงานทางด้านการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืดและน้ำทะเล รวมถึงพรรณไม้น้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวม 7 จังหวัด นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 คณาจารย์ภาควิชาประมงนำโดย รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ, ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม และอาจารย์อริศรา โสภาวงค์ ได้พานักศึกษาภาควิชาประมงชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท ออกเดินทางดูงานทางด้านการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืดและน้ำทะเล รวมถึงพรรณไม้น้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวม 7 จังหวัด นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ( 184 ภาพ)
ในวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 คณาจารย์ภาควิชาประมงนำโดย รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ, ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม และอาจารย์อริศรา โสภาวงค์ ได้พานักศึกษาภาควิชาประมงชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท ออกเดินทางดูงานทางด้านการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืดและน้ำทะเล รวมถึงพรรณไม้น้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวม 7 จังหวัด นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ศิษย์เก่าประมงหลายรุ่นรวมตัวกันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจให้กับรุ่นน้อง ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยศิษย์เก่าที่จบไปในหลายๆ รุ่นได้รวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรคและพูดคุยกับคณาจารย์และรุ่นน้องภาควิชาประมง เพื่อให้คำแนะนำก่อนเดินทางไปฝึกงานในหลายๆ จังหวัด  ทั้งนี้ศิษย์เก่าทุกคนได้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในระหว่างการเรียนและการทำงานในสายอาชีพประมง ทำให้นักศึกษาประมงทุกคนได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการเรียนและเตรียมพร้อมที่จะฝึกงานต่อไป ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ศิษย์เก่าประมงหลายรุ่นรวมตัวกันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจให้กับรุ่นน้อง ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยศิษย์เก่าที่จบไปในหลายๆ รุ่นได้รวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรคและพูดคุยกับคณาจารย์และรุ่นน้องภาควิชาประมง เพื่อให้คำแนะนำก่อนเดินทางไปฝึกงานในหลายๆ จังหวัด ทั้งนี้ศิษย์เก่าทุกคนได้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในระหว่างการเรียนและการทำงานในสายอาชีพประมง ทำให้นักศึกษาประมงทุกคนได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการเรียนและเตรียมพร้อมที่จะฝึกงานต่อไป ( 29 ภาพ)
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ศิษย์เก่าประมงหลายรุ่นรวมตัวกันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจให้กับรุ่นน้อง ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยศิษย์เก่าที่จบไปในหลายๆ รุ่นได้รวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรคและพูดคุยกับคณาจารย์และรุ่นน้องภาควิชาประมง เพื่อให้คำแนะนำก่อนเดินทางไปฝึกงานในหลายๆ จังหวัด ทั้งนี้ศิษย์เก่าทุกคนได้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในระหว่างการเรียนและการทำงานในสายอาชีพประมง ทำให้นักศึกษาประมงทุกคนได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการเรียนและเตรียมพร้อมที่จะฝึกงานต่อไป
โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2557, 27 เมษายน 2558 โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2557, 27 เมษายน 2558 ( 21 ภาพ)
โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2557, มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้พบปะสังสรรค์กับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโอวาทจากอาจารย์เพื่อเป็นแนวคิดและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา, 27 เมษายน 2558
โครงการควบคุมดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แกนนำนักศึกษารุ่นที่ 1), 25 เมษายน 2558 โครงการควบคุมดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แกนนำนักศึกษารุ่นที่ 1), 25 เมษายน 2558 ( 40 ภาพ)
โครงการควบคุมดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แกนนำนักศึกษารุ่นที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแนวนโยบายในการทำงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ ตลอดจนการประเมินโครงผลการจัดทำรายงานสรุปโครงการ, 25 เมษายน 2558
ทัศนศึกษานักศึกษาพืชสวน การผลิตผักพื้นบ้าน ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, 25 เม.ย. 2558 ทัศนศึกษานักศึกษาพืชสวน การผลิตผักพื้นบ้าน ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, 25 เม.ย. 2558 ( 22 ภาพ)
ทัศนศึกษานักศึกษาพืชสวน การผลิตผักพื้นบ้าน ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, 25 เม.ย. 2558
โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัอุบลราชธานี, 14-17 มีนาคม 2558 โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัอุบลราชธานี, 14-17 มีนาคม 2558 ( 75 ภาพ)
โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัอุบลราชธานี, 14-17 มีนาคม 2558
พิธีเปิด กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 พิธีเปิด กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 ( 109 ภาพ)
พิธีเปิด กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 โดยมี 3 สถาบันการศึกษาเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลฯ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558
กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 ( 73 ภาพ)
กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558
การเข้าค่ายวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 การเข้าค่ายวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 ( 27 ภาพ)
รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ที่มาเข้าค่ายวัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษามาจาก ประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการ นักศึกษายังได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอีสานใต้, 13 กุมภาพันธ์ 2558
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557, 2 ธันวาคม 2557 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557, 2 ธันวาคม 2557 ( 47 ภาพ)
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557, 2 ธันวามคม 2557
การซ้อมย่อยบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร, 29 พฤศจิกายน 2557 การซ้อมย่อยบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร, 29 พฤศจิกายน 2557 ( 17 ภาพ)
การซ้อมย่อยบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร, 29 พฤศจิกายน 2557
พิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร และงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอล คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2557 พิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร และงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอล คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2557 ( 58 ภาพ)
พิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร และงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอล คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมมือเรียวเกี่ยวรวง (ช่วงที่ 2 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ณ แปลงฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์, 22 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมมือเรียวเกี่ยวรวง (ช่วงที่ 2 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ณ แปลงฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์, 22 พฤศจิกายน 2557 ( 76 ภาพ)
กิจกรรมมือเรียวเกี่ยวรวง (ช่วงที่ 2 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ณ แปลงฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ โดยนักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอื่นๆ ร่วมมือลงแขกเกี่ยวข้าวและมีกิจกรรมการประกวดการทำปี่จากตอซังข้าวและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน, 22 พฤศจิกายน 2557
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจและการจัดการผลิตสุกรและไก่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของซีพี" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 พฤศจิกายน 2557 ( 37 ภาพ)
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจและการจัดการผลิตสุกรและไก่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของซีพี" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 พฤศจิกายน 2557
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย, 7 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย, 7 พฤศจิกายน 2557 ( 51 ภาพ)
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย, 7 พฤศจิกายน 2557
การประชุมสัมมนาวิชากาาระดับชาติ เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชากาาระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2557" วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 85 ภาพ)
การประชุมสัมมนาวิชากาาระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2557" วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การออกสำรวจภาคสนามวิชามีนวิทยา ณ อำเภอโขงเจียม, 21 กันยายน 25547 การออกสำรวจภาคสนามวิชามีนวิทยา ณ อำเภอโขงเจียม, 21 กันยายน 25547 ( 67 ภาพ)
การออกสำรวจภาคสนามวิชามีนวิทยา ณ อำเภอโขงเจียม, 21 กันยายน 25547
การออกสำรวจภาคสนามวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ อำเภอโขงเจียม, 20 กันยายน 2557 การออกสำรวจภาคสนามวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ อำเภอโขงเจียม, 20 กันยายน 2557 ( 53 ภาพ)
การออกสำรวจภาคสนามวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ อำเภอโขงเจียม, 20 กันยายน 2557
คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยือนมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือ, 14-20 กันยายน 2557 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยือนมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือ, 14-20 กันยายน 2557 ( 15 ภาพ)
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปเยือนกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Royal University of Agriculture เยี่ยมชมวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ประชาชนชาวกัมพูชา รวมทั้งศึกษาดูงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผัก ไม้ผล เสียมราฐ สวนปาล์ม โรงผลิตปาล์มน้ำมัน และในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญด้วย
เยี่ยมชมโครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่เมืองเสียมเรียบ ซึ่ง สพร. กระทรวงต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ โดยสถานฑูตไทยประจำกรุงพนมเปญ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่เมืองเสียมเรียบ ซึ่ง สพร. กระทรวงต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ โดยสถานฑูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ( 10 ภาพ)
รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล และ รศ.ดร. อดุลย์ อภินันท์ ที่ปรึกษาโครงการ นำคณะอาจารย์ นักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมโครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่เมืองเสียมเรียบ ซึ่ง สพร. กระทรวงต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ โดยสถานฑูตไทยประจำกรุงพนมเปญประสานงานเพื่อนำคณะฯ เยี่ยมชมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2557
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 11 กันยายน 2557 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 11 กันยายน 2557 ( 39 ภาพ)
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 11 กันยายน 2557
อาจารย์ และนักศึกษาสาขาประมงสำรวจข้อมูลทรัพยากรประมงและสภาพเศรษฐกิจสังคมของชาว ประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการ Assessing economic and welfare values of fish in the Lower Mekong Basin 2012-2015 อาจารย์ และนักศึกษาสาขาประมงสำรวจข้อมูลทรัพยากรประมงและสภาพเศรษฐกิจสังคมของชาว ประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการ Assessing economic and welfare values of fish in the Lower Mekong Basin 2012-2015 ( 46 ภาพ)
อาจารย์ และนักศึกษาสาขาประมงสำรวจข้อมูลทรัพยากรประมงและสภาพเศรษฐกิจสังคมของชาว ประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการ Assessing economic and welfare values of fish in the Lower Mekong Basin 2012-2015 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการกับ WorldFish สนง.พนมเปญ ได้รับงบประมาณจากACIAR ประเทศออสเตรเลีย และมีมหาวิทยาลัยในลุ่มน้ำโขงที่ร่วมโครงการได้แก่ Cantho University เวียดนาม Royal University of Phnom Penh (RUPP) กัมพูชา และมีนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก RUPP เข้าร่วมฝึกปฏิบัติ มิถุนายน 2557
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ( 36 ภาพ)
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 14 สิงหาคม 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ( 17 ภาพ)
สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับรู้กฏระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและแนะนำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำคณะ รวมถึงการปรับตัวและเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาอย่างถูกวิธี
สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ "กิจกรรมนักศึกษารุ่นใหม่" และ "กิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น" ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ( 25 ภาพ)
สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ "กิจกรรมนักศึกษารุ่นใหม่" และ "กิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น" ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์
นายสนธยา กูลกัลยา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประมง (คปก. รุ่นที่ 14) ได้เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในกระดูกหูของปลาทู ณ National Oceanography Center มหาวิทยาลัย Southampton โดยการสนับสนุ นายสนธยา กูลกัลยา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประมง (คปก. รุ่นที่ 14) ได้เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในกระดูกหูของปลาทู ณ National Oceanography Center มหาวิทยาลัย Southampton โดยการสนับสนุ ( 6 ภาพ)
โดยการสนับสนุนของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นายสนธยา กูลกัลยา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประมง (คปก. รุ่นที่ 14) ได้เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในกระดูกหูของปลาทู ณ National Oceanography Center มหาวิทยาลัย Southampton ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 พร้อมกันนี้ รศ. ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ ได้ร่วมเดินทางไปบรรยายเรื่องการประมงในลุ่มน้ำโขงแก่อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันดังกล่าว พร้อมทั้งหารือเพื่อพัฒนาโครงการศึกษาบันไดปลาในลุ่มน้ำโขง
ดร.สราญ ปริสุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ ดร.สราญ ปริสุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ "เกษตร ฟังธรรม บำเพ็ญประโยชน์" ณ วัดป่าอรัญวาสี สาขาที่ 1 วัดหนองป่าพง ต.เมืองศรีไค อ.วารินช ( 32 ภาพ)
ดร.สราญ ปริสุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ "เกษตร ฟังธรรม บำเพ็ญประโยชน์" ณ วัดป่าอรัญวาสี สาขาที่ 1 วัดหนองป่าพง ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.หวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยได้ร่วมกันถวายภัตราหารเช้าและถวายสังฆทาน ธูปเทียนพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝนและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 ภาควิชาพืชสวน ณ เรือนเพาะชำ งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 ภาควิชาพืชสวน ณ เรือนเพาะชำ ( 0 ภาพ)
งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 ภาควิชาพืชสวน ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 กุมภาพันธ์ 2557
สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2556 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 0 ภาพ)
สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร และบริเวณลานวัฒนธรรม กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. ประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบประสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง คณบดีกล่าวให้โอวาท กิจกรรมแนะนำรุ่นพี่ปีที่ 4 และชมการแสดงจนถึงเวลา 23.00 น. ปิดงาน
นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, 29 มกราคม 2557 นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, 29 มกราคม 2557 ( 13 ภาพ)
นักศึกษาภาควิชาพืชสวน นำโดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, 29 มกราคม 2557
กีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ( 47 ภาพ)
กีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 25 มกราคม 2557
สัมมนาสัญจรเรื่อง สัมมนาสัญจรเรื่อง "การปรับปรุงพันธุ์สุกรของไทย" ตอน "ทันพันธุกรรม ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลง" ( 25 ภาพ)
สัมมนาสัญจรเรื่อง "การปรับปรุงพันธุ์สุกรของไทย" ตอน "ทันพันธุกรรม ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลง" โดย อาจารย์ ศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 23 มกราคม 2557
การสำรวจพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง ของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, 18 มกราคม 2557 การสำรวจพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง ของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, 18 มกราคม 2557 ( 92 ภาพ)
การสำรวจพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง ของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, 18 มกราคม 2557
ศึกษาดูงานสาขาวิชาประมง ณ เขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 18 มกราคม 2557 ศึกษาดูงานสาขาวิชาประมง ณ เขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 18 มกราคม 2557 ( 92 ภาพ)
ศึกษาดูงานสาขาวิชาประมง ณ เขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 18 มกราคม 2557
งานทำบุญปีใหม่ประจำปี 2557 และรับน้องสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 25 งานทำบุญปีใหม่ประจำปี 2557 และรับน้องสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 25 ( 34 ภาพ)
งานทำบุญปีใหม่ประจำปี 2557 และรับน้องสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 25 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 12 มกราคม 2557
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 ธันวาคม 2556 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 ธันวาคม 2556 ( 48 ภาพ)
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 ธันวาคม 2556
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ( 71 ภาพ)
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 7 ธันวาคม 2556
นายนพพันธ์ จันทร์หอม นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสภาคณบดีสาขาการเกษตร นายนพพันธ์ จันทร์หอม นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสภาคณบดีสาขาการเกษตร ( 5 ภาพ)
สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นายนพพันธ์ จันทร์หอม นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556, 4 ธันวาคม 2556
สัตว์แฟนตาซี โดยนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, 1 พฤศจิกายน 2556 สัตว์แฟนตาซี โดยนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, 1 พฤศจิกายน 2556 ( 6 ภาพ)
สัตว์แฟนตาซี โดยนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, 1 พฤศจิกายน 2556
การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวนบริเวณแถบจังหวัดภาคกลาง, 17 ตุลาคม 2556 การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวนบริเวณแถบจังหวัดภาคกลาง, 17 ตุลาคม 2556 ( 14 ภาพ)
การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวนบริเวณแถบจังหวัดภาคกลาง, 17 ตุลาคม 2556
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักไทยและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 กันยายน 2556 โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักไทยและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 กันยายน 2556 ( 64 ภาพ)
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักไทยและญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 กันยายน 2556
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2556 ( 105 ภาพ)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2556 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2556
ศูนย์ชีวินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกร้านร่วมจัดนิทรรศการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (หนองขอน), 11 มกราคม 2556 ศูนย์ชีวินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกร้านร่วมจัดนิทรรศการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (หนองขอน), 11 มกราคม 2556 ( 5 ภาพ)
ศูนย์ชีวินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกร้านร่วมจัดนิทรรศการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (หนองขอน), 11 มกราคม 2556
นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานจักกลการเกษตร ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2556 นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานจักกลการเกษตร ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2556 ( 18 ภาพ)
นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานจักกลการเกษตร ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2556
โครงการสัตวศาสตร์อาสา โดยกิจกรรมนักศึกษาร่วมบริการชุมชนให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์, 7 มกราคม 2555 โครงการสัตวศาสตร์อาสา โดยกิจกรรมนักศึกษาร่วมบริการชุมชนให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์, 7 มกราคม 2555 ( 46 ภาพ)
โครงการสัตวศาสตร์อาสา โดยกิจกรรมนักศึกษาร่วมบริการชุมชนให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์, 7 มกราคม 2555
นักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน นักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน "บ้านกล้วยไม้ไทย" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ( 29 ภาพ)
นักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน "บ้านกล้วยไม้ไทย" 270 ม.11 บ้านหนองครก ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี, 14 กันยายน 2555
งานรับปริญญาบัตรประจำปี 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2554 งานรับปริญญาบัตรประจำปี 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2554 ( 115 ภาพ)
งานรับปริญญาบัตรประจำปี 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2554
คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนัสบดี ไขแสง ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Program, 2012), 2 พฤศจิกายน 2554 คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนัสบดี ไขแสง ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Program, 2012), 2 พฤศจิกายน 2554 ( 3 ภาพ)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนัสบดี ไขแสง ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Program, 2012), 2 พฤศจิกายน 2554
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 16 มีนาคม 2554 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 16 มีนาคม 2554 ( 87 ภาพ)
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 16 มีนาคม 2554
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 14 มีนาคม 2554 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 14 มีนาคม 2554 ( 57 ภาพ)
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 14 มีนาคม 2554
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนม, 6 กุมภาพันธ์ 2554 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนม, 6 กุมภาพันธ์ 2554 ( 62 ภาพ)
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนม, 6 กุมภาพันธ์ 2554
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนาหญ้า บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, 3 กุมภาพันธ์ 2554 คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนาหญ้า บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, 3 กุมภาพันธ์ 2554 ( 45 ภาพ)
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนาหญ้า บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, 3 กุมภาพันธ์ 2554
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2554 คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2554 ( 34 ภาพ)
คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2554
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง สำรวจพันธุ์ปลาบริเวณเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, 23 มกราคม 2554 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง สำรวจพันธุ์ปลาบริเวณเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, 23 มกราคม 2554 ( 72 ภาพ)
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง สำรวจพันธุ์ปลาบริเวณเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, 23 มกราคม 2554
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 15 มกราคม 2554 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 15 มกราคม 2554 ( 39 ภาพ)
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 15 มกราคม 2554
นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน นำโดย ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา, 10 มกราคม 2554 นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน นำโดย ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา, 10 มกราคม 2554 ( 87 ภาพ)
นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน นำโดย ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา, 10 มกราคม 2554
การฝึกทักษะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านบริษัทจำลอง เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ช่วงเดือนธันวาคม 2544 การฝึกทักษะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านบริษัทจำลอง เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ช่วงเดือนธันวาคม 2544 ( 3 ภาพ)
การฝึกทักษะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านบริษัทจำลอง เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ช่วงเดือนธันวาคม 2544
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี ( 113 ภาพ)
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี, 13 พฤศจิกายน 2553
โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( 95 ภาพ)
โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, 22-26 มีนาคม 2553
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 มีนาคม 2553 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 มีนาคม 2553 ( 9 ภาพ)
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 มีนาคม 2553
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ( 67 ภาพ)
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์, 12 มีนาคม 2553
ปีใหม่ประมง ประจำปี 2553 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2553 ปีใหม่ประมง ประจำปี 2553 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2553 ( 47 ภาพ)
ปีใหม่ประมง ประจำปี 2553 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2553
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปี 2552 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี, 10 มีนาคม 2553 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปี 2552 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี, 10 มีนาคม 2553 ( 54 ภาพ)
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต ประจำปี 2552 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี, 10 มีนาคม 2553
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 15 พฤศจิกายน 2551 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 15 พฤศจิกายน 2551 ( 71 ภาพ)
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 15 พฤศจิกายน 2551
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550, 25 พฤศจิกายน 2550 งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550, 25 พฤศจิกายน 2550 ( 36 ภาพ)
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550, 25 พฤศจิกายน 2550
ค่ายเกษตรอาสาพัฒนาครั้งที่ 7 ณ บ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ค่ายเกษตรอาสาพัฒนาครั้งที่ 7 ณ บ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ( 50 ภาพ)
ค่ายเกษตรอาสาพัฒนาครั้งที่ 7 ณ บ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี , 15-19 ตุลาคม 2550
โครงการค่ายผู้นำนิสิต นักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ค่ายผู้นำ 4 จอบ) ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงา โครงการค่ายผู้นำนิสิต นักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ค่ายผู้นำ 4 จอบ) ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงา ( 62 ภาพ)
โครงการค่ายผู้นำนิสิต นักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ค่ายผู้นำ 4 จอบ) ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.ไทรโยก จ.กาญจนบรี, 16-18 ตุลาคม 2550
โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 16 ตุลาคม 2550 โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 16 ตุลาคม 2550 ( 24 ภาพ)
โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 16 ตุลาคม 2550
โครงการค่ายโอลิมปิควิชาการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 14 ตุลาคม 2550 โครงการค่ายโอลิมปิควิชาการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 14 ตุลาคม 2550 ( 40 ภาพ)
โครงการค่ายโอลิมปิควิชาการ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 14 ตุลาคม 2550
โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กิจเจริญไทย โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กิจเจริญไทย ( 50 ภาพ)
โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กิจเจริญไทย, 1 กันยายน 2550
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2550, 14 มิถุนายน 2550 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2550, 14 มิถุนายน 2550 ( 29 ภาพ)
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2550, 14 มิถุนายน 2550
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 มิถุนายน 2550 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 มิถุนายน 2550 ( 57 ภาพ)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 มิถุนายน 2550
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารกิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2550 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารกิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2550 ( 50 ภาพ)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารกิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2550 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 24-25 พฤษภาคม 2550
โครงการพัฒนาฟาร์มประจำปี 2550 ของนักศึกษาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ณ ฟาร์มประมง โครงการพัฒนาฟาร์มประจำปี 2550 ของนักศึกษาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ณ ฟาร์มประมง ( 50 ภาพ)
โครงการพัฒนาฟาร์มประจำปี 2550 ของนักศึกษาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ณ ฟาร์มประมง,19 พฤศจิกายน 2550
การทำคุณประโยชน์แก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 2 มิถุนายน 2549 การทำคุณประโยชน์แก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 2 มิถุนายน 2549 ( 70 ภาพ)
การทำคุณประโยชน์แก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 2 มิถุนายน 2549
การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ชลบรี ระยอง, 19 กันยายน 2548 การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ชลบรี ระยอง, 19 กันยายน 2548 ( 19 ภาพ)
การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ชลบรี ระยอง, 19 กันยายน 2548
บรรยายพิเศษจาก บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 15 กันยายน 2548 บรรยายพิเศษจาก บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 15 กันยายน 2548 ( 16 ภาพ)
บรรยายพิเศษจาก บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 15 กันยายน 2548
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมันปลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2548 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมันปลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2548 ( 42 ภาพ)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมันปลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2548
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( 36 ภาพ)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ธันวาคม 2546
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 29 พฤษภาคม 2546 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 29 พฤษภาคม 2546 ( 38 ภาพ)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 29 พฤษภาคม 2546
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดไม้ดอกไม้ประดับ" ( 25 ภาพ)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดไม้ดอกไม้ประดับ" ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 มกราคม 2546
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2545 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2545 ( 28 ภาพ)
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2545 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17 ธันวาคม 2545
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2545 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 30 พฤษภาคม 2545 ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2545 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 30 พฤษภาคม 2545 ( 37 ภาพ)
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2545 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 30 พฤษภาคม 2545
การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ( 11 ภาพ)
การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด จังหวัดนครปฐม, 13 ธันวาคม 2544
งานรับปริญญาประจำปี 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2544 งานรับปริญญาประจำปี 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2544 ( 6 ภาพ)
งานรับปริญญาประจำปี 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2544
บัณฑิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย และ บัณฑิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ระดับดีเด่น, 21 มิถุนายน 2562 บัณฑิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย และ บัณฑิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ระดับดีเด่น, 21 มิถุนายน 2562 ( 8 ภาพ)
บัณฑิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเอกพืชไร่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม เป็นที่ปรึกษาหลัก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. นายศักดา คงสีลา รางวัลระดับดีเด่น 2. น.ส.ลดารัตน์ ทันที รางวัลระดับดี และ บัณฑิตระดับปริญญาเอก นางสาวนิตยา ภูงาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ เป็นที่ปรึกษาหลัก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย ระดับดีเด่น, 21 มิถุนายน 2562
รายวิชา 1205362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป รายวิชา 1205362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป ( 49 ภาพ)
รายวิชา 1205362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมอาหารต่อไป 23 ธันวาคม 2562 บริษัท ธวัชฟาร์ม จำกัด 13 มกราคม 2563 KFC สาขาสุนีย์ทาวเวอร์ 20 มกราคม 2563 บริษัท ครัวนภัสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 27 มกราคม 2563 บริษัท เอส เอส การสุรา จำกัด ผู้ประสานงานและผู้สอนรายวิชา ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง และดร.ชุติมา ทองแก้ว
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 ( 37 ภาพ)
น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
อัตลักษณ์นักศีกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2554 "รู้จักกาละเทศะและมีระเบียบวินัย"

คณะเกษตรศาสตร์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2554 "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"


งานกิจการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา (Student Affairs) หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ และสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของคณะ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่า