วิสัยทัศน์

    เป็นสถาบันชั้นนำด้านการเกษตร 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 ปรัชญา

    มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ และเป็นแหล่งปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

 อัตลักษณ์

    สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

 เอกลักษณ์

    ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560