อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง

(Animal Feed and Nutrition)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา บันสิทธิ์
หน้าหลัก
   อาหารสัตว์ (Animal Feeds) ที่ให้สัตว์เลี้ยงกินประกอบด้วย ส่วนผสมหลายอย่าง เพื่อให้อาหารนั้นมี สารอาหาร (nutrients) เพียงพอทั้งชนิดและปริมาณตาม ความต้องการของสัตว์เลี้ยง แต่ละชนิด ประเภท และช่วงอายุการเติบโตหรือให้ผลผลิต ความต้องการอาหารและสารอาหารของสัตว์เลี้ยง มีความแตกต่างกัน แม้เป็นสัตว์ ประเภทเดียวกัน เช่นไก่ นก และ ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่นเดียวกับสุกรและคน ม้าหรือกระต่าย แต่ไม่มีฟัน มีเพียงอวัยวะช่วยบดอาหาร เรียกว่า กึ๋น (gizzard) ทำหน้าที่ แทน ฟันร่วมกับ grits หรือ กรวด ที่ถูกจิกกินเข้าไปทำให้วัตถุดิบ หรืออาหารสัตว์ ที่มี ขนาดใหญ่ ถูกบดย่อยด้วย เครื่องบดตามธรรมชาติ ให้เล็กลง ช่วยให้น้ำย่อย ในระบบทางเดินอาหารย่อยอาหาร ให้เป็นสารอาหาร ที่มีโมเลกุลเล็กลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีพ (maintenance) การเติบโต (growth) การทำงาน (work) หรือการให้ผลผลิต (production) ต่อไปเช่นเดียวกับสัตว์ หรือคน ที่มี ฟันช่วยในการบดเคี้ยว อาหารให้ ละเอียดก่อนเข้าสู่กระเพาะ เพื่อให้น้ำย่อยต่าง ๆ ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากอาหารของสัตว์เลี้ยง จึงขึ้นอยู่กับผลร่วมของปัจจัยต่างๆ คือพันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อม และ ความสามารถในการจัดการเลี้ยงดูแลของผู้เลี้ยง นอกเหนือจากคุณภาพของอาหาร ที่ให้สัตว์กิน
กลับไปหน้าที่แล้ว

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP