อาหารสัตว์ (Animal Feeds)
 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา บันสิทธิ์
อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์
..... อาจแยกให้แต่ละชนิดเพื่อให้สัตว์เลือกกิน (choice feeding) ตามความต้องการสารอาหารของสัตว์ ทำนองเดียวกันกับการหากินตามธรรมชาติของสัตว์ป่า หรือนำมาผสมรวมกันเป็นอาหารผสม (mixedfeed) แล้วจึงนำไปให้สัตว์กิน เพื่อให้สัตว์ได้รับสารอาหาร และให้ผลผลิตได้ตามที่ผู้เลี้ยงต้องการ ทั้งด้านความสวยงาม ความแข็งแรง หรือเปลี่ยนเป็นเนื้อ นม ไข่ ขน เขาอ่อน ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งของวัตถุดิบอาหาร
..... แต่ละชนิด ที่นำมาจัดการและผสมเป็นอาหารผสมนั้น สามารถแบ่งได้ตามคุณสมบัติทางกายภาพ และปริมาณสารอาหาร (โภชนะ) หลักที่มีได้แก่
		1. อาหารหยาบแห้ง
		2. อาหารหยาบสด 
		3. อาหารหยาบหมัก (ไม่รวมพืชหัวหรือโปรตีน) 
		4. แหล่งโปรตีน
		5. แหล่งที่ให้คาร์โบไฮเดรท
		6. แหล่งที่ให้ไขมัน 
		7. แหล่งแร่ธาตุ
		8. แหล่งไวตามิน 
		9. สารเสริมอื่น (ทั้งที่ให้และไม่ให้สารอาหาร)
วัตถุดิบและอาหารผสม
..... ที่มีการผลิตและจำหน่ายทั่วไป จะมีการควบคุมและคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้เลี้ยงสัตว์) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงเกษตรและกระทรวงสารธารณสุข เพื่อให้อาหารมี มาตรฐานตามที่กำหนด และไม่ให้มีผลตกค้างต่อเนื่องไปถึงผู้บริโภค(คน) ได้ อาหารผสม มีทั้งหัวอาหาร (concentrate feed) ซึ่งต้องนำไปผสมกับส่วนผสมหรือวัตถุดิบอาหารอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก ตามปริมาณที่ผู้ผลิตระบุบนถุงบรรจุ แล้วจึงใช้เลี้ยงสัตว์ได้ โดยจะทำให้มีปริมาณของสารอาหารเพียงพอตามที่กฎหมายควบคุม ส่วนอาหารผสมชนิดสำเร็จรูป (completed feed) สามารถนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ตามชนิด อายุหรือขนาดของสัตว์เลี้ยง ตามที่ระบุบนถุงบรรจุ โดยมีการควบคุมผู้ผลิตให้ผลิตอาหารสัตว์ ที่มีปริมาณของสารอาหารเพียงพอ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP