กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์, 12 มีนาคม 2553
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 67 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery