ShotDev.Com Tutorial

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (10 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx การเขียนโครงร่างองค์การ OP และการวิเคราะห์ตนเอง และจัดทำหมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 2 การวางแผน วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (25 ภาพ)


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนและฝึกปฏิบัติการสนทนาภาษาอังกฤษ และจัดปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษาเตรียมตัวเกี่ยวกับการเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเชิญรุ่นพี่ที่ได้เคยได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศมาเล่าประสบการณ์ ในปีงบประมาณ 2562 มีนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา จำนวน 12 คน สาขาวิชาพืชไร่ 2 คน สาขาวิชาพืชสวน 4 คน สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ 2 คน สาขาวิชาประมง 2 คน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน โดยนักศึกษาสาขาพืชไร่ พืชสวนและอุตสาหกรรมเกษตร ไปแลกเปลี่ยนที่ Universiti Sains Malaysia สาขาประมงไปแลกเปลี่ยนที่ Cantho University, Vietnam สาขาสัตวศาสตร์ ไปแลกเปลี่ยนที่ University of Philippines Los Banos (15 ภาพ)


ผศ. ดร. กาญจนา พยุหะ และ รศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงให้แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ได้เข้าพบและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กับ ดร. พวงปาลิสัก ประวงเวียงคำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ และท่านปะจิต นอระแสง ที่ปรึกษาแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่อาจารย์ที่วิทยาลัยให้มาศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาห้องปฏิบัติการและโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงต่างประเทศ (47 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2562 นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 เมษายน 2562 (119 ภาพ)


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานรายวิชา 1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ ณ บริษัทธวัชฟาร์ม (11 กุมภาพันธ์ 2562) โรงงาน ก เจริญ (25 กุมภาพันธ์ 2562) บริษัท เอส เอส การสุรา (2 มีนาคม 2562) และ ร้าน KFC สาขาเทสโก้ เดชอุดม (4 มีนาคม 2562) เพื่อเรียนรู้และประยุกต์การใช้งานจริงในสถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง และ ดร.ชุติมา ทองแก้ว เป็นผู้ประสานงานรายวิชา (18 ภาพ)


การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562, 23 กุมภาพันธ์ 2562 (104 ภาพ)


รางวัลสมนาคุณผู้เข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารผสมครบส่วนอัดเม็ดจากใบมันสำปะหลัง ณ อุทยานวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กุมภาพันธ์ 2562 (46 ภาพ)


การประกวดปลากัด ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 22 กุมภาพันธ์ 2562 (46 ภาพ)


การประกวดาดภาพ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 21 กุมภาพันธ์ 2562 (76 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงแพะเนื้อ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (28 ภาพ)


การประกวดจัดสวนถาด ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (58 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและแปรรูปแมลงเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ณ โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (53 ภาพ)


นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 "เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเข้าเยี่ยมชมงาน, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (71 ภาพ)


Total 1112 Record : 75 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>