ShotDev.Com Tutorial

การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (36 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (33 ภาพ)


การประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (38 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการ ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 17-18 สิงหาคม 2560 (20 ภาพ)


โครงการปฐมนิเทศภาควิชาพืชสวน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 สิงหาคม 2560 (32 ภาพ)


นักศึกษาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้แดงอุบลในโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 บริเวณแหล่งน้ำหนองอีเจม (31 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ บรรยายพิเศษเรื่อง พันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขงกับวิถีชีวิตคนอีสาน และ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบนักศึกษาปริญญาเอก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 สิงหาคม 2560 (6 ภาพ)


การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับ คณะนักวิจัย SEAFDEC-IFRDMD อินโดนีเซีย ภาควิชาประมง 2-5 สค 60 (69 ภาพ)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรู้ กฎ ระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา เรียนรู้อย่างถูกวิธี และได้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการนักศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ (47 ภาพ)


การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559, 2 สิงหาคม 2560 (11 ภาพ)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท รับการประเมินวันที่ 2 สิงหาคม 2560 (4 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชียวชาญ หลักเกณฑ์คัดเลือกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงสูญพันธุ์ของไทย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2 สค 60 (15 ภาพ)


อาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ในวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี (58 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประจำปีการศึกษา 2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25-26 กรกฏาคม 2560 (40 ภาพ)


กิจกรรมสหกิจต่างประเทศ น.ศ. กชวรรณ ชัยเชิดชู ทุนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา นิเทศ 20-23 กรกฎาคม 2560 (38 ภาพ)


Total 806 Record : 54 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] Next>>