ShotDev.Com Tutorial

การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 พฤศจิกายน 2562 (77 ภาพ)


รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์งาและนักศึกษาสาขาพืชไร่ แพ็คเมล็ดพันธุ์งาดำจำนวน1,000 ถุงและ มอบให้ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ สำหรับมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอันดับต่อไป, 30 ตุลาคม 2562 (36 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิมยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาประมง ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลจิตรลดาจำนวน 15000 ตัวให้ตัวแทนชาวบ้านบ้งมั่ง ต โพธิ์ใหญ่ อ วารินชำราบ จ อุบล บ้านบ้งมั่งได้ถูกน้ำท่วมที่นาและบ่อปลาเสียหายจำนวนมาก (31 ภาพ)


การประชุมประธานฝ่าย งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 ตุลาคม 2562 (20 ภาพ)


การประชุมคณะทำงาน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ตุลาคม 2562 (44 ภาพ)


ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพื่อน ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยฟื้นฟูหลังน้ำลด, 11 ตุลาคม 2562 (24 ภาพ)


ดร.นรินทร์ บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบเชื้อไตรโคเดอร์มาจำนวน 8,000 ชุด ให้กับตัวแทนสวพ 4 และ บริษัทไบโอเอธานอล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 10 ตุลาคม 2562 (30 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาวิชาประมง ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุทกภัย, 8 ตุลาคม 2562 (67 ภาพ)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, 3 ตุลาคม 2562 (14 ภาพ)


ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ ผอ.ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทำการเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน8,000 ชุด โดยเป็นความร่วมมือกับ สวพ4 และ บริษัทไบโอเอธานอล, 2 ตุลาคม 2562 (58 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 30 กันยายน 2562 (169 ภาพ)


งานเชิดชูเกียรติกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กันยายน 2562 (137 ภาพ)


เยี่ยมลุงโก้ย นายดำรง คงศิลา พนักงานการเกษตร ระดับ 3 สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ณ บ้านพัก ในโอกาสการเกษียณอายุราชการ, 25 กันยายน 2562 (48 ภาพ)


ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลและเพื่อน ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยฟื้นฟูน้ำท่วม, 25 กันยายน 2562 (17 ภาพ)


การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 กันยายน 2562 (62 ภาพ)


Total 1189 Record : 80 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] Next>>