หน้าหลัก
ShotDev.Com Tutorial

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ลงสำรวจพื้นที่จัดงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567 เพื่อเตรียมการจัดประกวดควายสวยงามและไก่พื้นเมือง ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ศรีมี ตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงกระบือสวยงาม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้, 7 ธันวาคม 2566 (25 ภาพ)


หลักสูตร วท.บ.(เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) แนะแนวและประชาสัมพันธ์หล้กสูตร ให้กับน้องๆ ปวช ปวส วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (10 ภาพ)


หลักสูตร วท.บ.(เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) แนะแนวและประชาสัมพันธ์หล้กสูตร ให้กับน้องๆ ปวช ปวส วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (5 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567๋, 1 ธันวาคม 2567 (64 ภาพ)


นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567 โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับคำแนะนำแนวทางการจัดงาน ก่อนพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องรับรองสัตตบรรณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 พฤศจิกายน 2566 (7 ภาพ)


การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2567, ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุม ร่วมด้วย ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์, ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ หัวหน้าโครงการ ตลอดจนประธานจัดงานฝ่ายต่างๆ, ผู้อำนวยการ, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมการประชุมครั้งนี้, 16 พฤศจิกายน 2566 (73 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565, วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566 (35 ภาพ)


คณะผู้ส่งออกข้าว จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และในการนี้ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวทนทานสภาพเครียดหลายลักษณะรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวิกฤตเพื่อพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฯ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2566 (59 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนายคอนสะหวัน วันนะวง เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่นำผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงสัตว์จากแขวงจำปาสัก มาประชุมร่วมกับอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงสัตว์ในแขวงจำปาสักและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก มีการติดต่อประสานงานด้านการบริการวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2566 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในการประชุมครั้งนี้ผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 กุภาพันธ์ 2567 (32 ภาพ)


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และรองศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ ศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 (26 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมโค รุ่นที่ 2 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 ตุลาคม 2566 (90 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมโค รุ่นที่ 2 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2566 (51 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผสมเทียมโค รุ่นที่ 2 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 30 ตุลาคม 2566 (59 ภาพ)


เตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx 300 วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (16 ภาพ)


กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ผศ.ดร. อารีรัตน์ ลุนผา เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้รับเชิญจากผู้ประกอบการจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางไปสำรวจพื้นที่และประเมินศักยภาพการนำผลผลิตทางการเกษตรใน เมืองบาเจียง เมืองปากซอง และเมืองปทุมพร แขวงจำปาสัก เพื่อนำมาพัฒนาให้สามารถผลิตอาหารสัตว์ได้ทั้งอาหารสัตว์บก ในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 และได้เข้าพบ ท่านปะจิต นอระแสง รองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงจำปาสัก เพื่อปรึกษาหารือด้านศักยภาพในการใช้ผลผลิตทางการเกษตรในแขวงจำปาสัก เพื่อผลิตอาหารสัตว์ และได้พาผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยคณะเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ข้อสรุปจากการประชุมในเบื้องต้นจะมีเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานีและกลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ สมาชิกในกลุ่มวิจัยอาหารสัตว์ที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล อาจารย์นพพร ตันติศิรินทร์ อาจารย์ จินดา กลิ่นอุบล (59 ภาพ)


Total 1601 Record : 107 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ] Next>>