ShotDev.Com Tutorial

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาสำรวจออกแบบพืชที่จะปลูกในแปลงโคกหนองนาวัดป่าศรีแสงธรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 10 มกราคม 2564 (4 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2564 โดยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแก่ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 4 มกราคม 2564 (19 ภาพ)


การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) จัดระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 ธันวาคม 2563 (56 ภาพ)


งานรับปริญญาประจำปี 2563 ณ บริเวณอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 ธันวาคม 2563 (45 ภาพ)


ข้าวเจ้าหอมวารินออกหนังสือพิมพ์ข่าวสด หัวข้อข่าว ข้าวไทย ทางเลือก-ทางรอด รัฐ-พ่อค้า-ชาวนา ร่วมฝ่าวิกฤต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 (7 ภาพ)


นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจการเกษตร จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อคและการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IoT ผลงานความร่วมมือของคณะเกษตรศาสตร์ หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ในการนี้รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ประชา คำภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการ (26 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤศจิกายน 2563 (39 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤศจิกายน 2563 (75 ภาพ)


การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) จัดระหว่างวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 พฤศจิกายน 2563 (34 ภาพ)


สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำโดย ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคม พร้อมคณะ 60 คน เข้าเยี่ยมชมแปลงนาทดลองข้าวเจ้าหอมวารินโดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ และในการนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่และหัวหน้าโครงการวิจัย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 พฤศจิกายน 2563 (53 ภาพ)


งานบริการการศึกษา หลักสูตร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเตรียมการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (15 ภาพ)


คุณสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คุณนิมิตร สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อค (ฺBiofloc) และการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IOT ณ ฟาร์มประมง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (13 ภาพ)


ดร.ธิติเดช ลือตระกูล รองอธิการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารคณะ ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม ผู้เชียวชาญด้านการตลาดและเจ้าหน้าที่งานแผนของคณะและมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนพลิกโฉมคณะสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, 15 ตุลาคม 2563 (13 ภาพ)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 14 ตุลาคม 2563 (19 ภาพ)


รายการโทรทัศน์ “NBT วิถีไทย” ได้เข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์ประกอบภาพบรรยาย, ผลงานนักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผศ.ดร.จิตตรา สิงห์ทอง และผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ร่วมบันทึกเทปรายการด้วย, 1 ตุลาคม 2563 (21 ภาพ)


Total 1331 Record : 89 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>