กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารกิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2550 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 24-25 พฤษภาคม 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 50 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery