กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผักเศรษฐกิจด้วยการจัดการดินและปุ๋ยจากผลการประเมินความอุดมสมบูรณ์และการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 มีนาคม 2557
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 15 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery