กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดย ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ ร่วมกับตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือนางทิพย์จันทร์ แจ่มสว่าง เกษตรตำบลวารินชำราบ และ นางจุฑามาส บุญโกมล เกษตรตำบลแก่งโดม และตำบลบุ่งมาแลง จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การใช้และผลิตเชื้อแบคทีเรีย (Bt) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก” ให้กับเกษตรกรบ้านกุดเป่ง จำนวน 25 ราย ณ ศาลากลางบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมจัดทำแปลงสาธิตในโครงการผลิตผักปลอดภัยของศูนย์ฯ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 19 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery