กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ และ ดร.สุกัญญา คลังสินสิริกุล ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การวินิจฉัยพืชที่เป็นโรคพืชโรคและแมลงที่สำคัญของข้าว มันสำปะหลัง พืชผักและแนวทางการลดความเสียหายจากโรค” ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอและระดับจังหวัด จำนวน 12 ราย ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร(กลุ่มอารักขาพืช) สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร และสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย พร้อมทั้งพาศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงแมลงตัวห้ำและจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 21 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery