กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การฝึกอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมสติถิเพื่อการศึกษาด้านการประมง ภายใต้โครงการ Franco-Thai โดยความร่วมมือกับ University of Toulouse III (Paul Sabatier) ที่เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส, 1 มิถุนายน 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 4. การวิจัย
จำนวน 54 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery