กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-24 สิงหาคม 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จำนวน 50 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery