กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างง่าย" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ 16-17 สิงหาคม 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 58 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery