กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี แก่ยุวเกษตรในส่วนภูมิภาค" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 11-13 สิงหาคม 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 50 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery