กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 มิถุนายน 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จำนวน 57 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery