กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : บรรยายพิเศษโดย ดร.บัญชา อุไรกุล แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2550
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 2. การเรียนการสอน
จำนวน 17 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery