กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การฝึกอบราเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างง่าย" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 พฤษภาคม 2546
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 19 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery