กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โรคของหน่อไม้ฝรั่งและแนวทางป้องกันและกำจัด" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 4 กรกฎาคม 2007
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 31 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery