กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “การให้บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทคโนโลยีเหมาะสมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ได้แก่ราเขียวไตรโคเดอร์มา ราเขียวเมธาไรเซียม และราขาวบิวเวอร์เรียควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 200 คน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ดร.เสถียรพร นาคสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 49 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery