กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี โดยมีรองเลขาธิการฯ สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในครั้งนี้เชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และคณะอาจารย์เข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 68 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery