กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการฝึกอบรม "การทำขนมคุกกี้" สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 สิงหาคม 2547
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 50 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery