กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญนักวิชาการ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "เกษตรอินทรีย์ : กระแสโลก กระแสสังคม" 4-5 พฤศจิกายน 2547 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 80 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery