กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2547 ณ สถานันราชภัฎอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2547
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 7 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery